< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

1 september 2017

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u zich heeft geabonneerd op de Nieuwsbrief Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de implementatie van het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De inwerkingtreding van de Wet IKK op 1 januari 2018. Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek.

 

In deze nieuwsbrief vindt u updates over de nieuwe wet- en regelgeving, beschikbare ondersteunngsproducten en overig relevant nieuws.

Stand van zaken wet- en regelgeving

Het Besluit kwaliteit kinderopvang is definitief vastgesteld en gepubliceerd in het Staatsblad op 1 september 2018. De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen gaat omhoog. Het Besluit kwaliteit kinderopvang gaat in per 1 januari 2018.
Niet alle kwaliteitseisen treden per die datum in werking. Zo gaan de wijzigingen voor de beroepskracht-kindratio (bkr) in per 1 januari 2019, zowel de aanscherping van de bkr voor de baby’s (nuljarigen) als de verruiming van de bkr  voor kinderen vanaf 7 jaar. Ook de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker wordt op 1 januari 2019 ingevoerd.
 
Ook de wijzigingen in de ministeriële regelingen, die voortvloeien uit het akkoord Innovatie en kwaliteit kinderopvang zijn op 1 september 2017 definitief vastgesteld en gepubliceerd in Staatsblad en Staatscourant.
U kunt de gewijzigde regelgeving vinden via www.veranderingenkinderopvang.nl (nieuwsbericht Vaststellen wijzigingen IKK en Harmonisatie).

Extra bijeenkomst Nieuwegein in september

Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomsten voor kinderopvangondernemers wordt een extra bijeenkomst georganiseerd op woensdag 6 september. Tijdens de bijeenkomst worden de wijzigingen kort en bondig uitgelegd en krijgen kinderopvangondernemers informatie over de praktische ondersteuning die beschikbaar is en nog komt. Ook is er gelegenheid vragen te stellen. U kunt zich aanmelden via http://www.bijeenkomstenveranderingenkinderopvang.nl voor de bijeenkomst.

Brochure: Nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang op een rijtje

De kwaliteitseisen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk veranderen door de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK). De belangrijkste aanpassingen staan in deze brochure.

Brief aan de sectorpartijen: Uitwerking kwaliteitseisen

De uitwerking van de kwaliteitseisen is gebeurd in nauw overleg met alle betrokken sectorpartijen.
Vooruitlopend op publicatie van de regelgeving is voor de sectorpartijen per brief op een rij gezet welke kwaliteitseisen uitgewerkt worden in de regelgeving.

Wijziging Besluit Kinderopvangtoeslag 2018

Over de aanpassingen van de maximum uurprijzen voor dagopvang en buitenschoolse opvang per 1 januari 2018 en 1 januari 2019 heeft Minister Asscher (SZW) op 18 juli 2017 een brief verstuurd naar de Tweede Kamer.
De kamerbrief gaat over de verandering van het Besluit Kinderopvangtoeslag. Het aanpassen van de maximum uurprijzen hangt samen met verschillende maatregelen uit het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Een vergelijkbare brief met bijlage is aan de Eerste Kamer aangeboden.
Bekijk de Kamerbrief ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Kinderopvangtoeslag.

Beëindiging gelijkwaardige alternatieven in de kinderopvang

De mogelijkheid om af te wijken van een aantal kwaliteitseisen (het gelijkwaardig alternatief) in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk loopt op 1 januari 2018 af. Vanaf dat moment moeten alle gelijkwaardige alternatieven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Lees meer.

Veelgestelde vragen

Vragen over de kwaliteitseisen die wijzigen door IKK? Uw vraag wordt wellicht al beantwoord op www.veranderingenkinderopvang.nl.
Kijk hier voor een overzicht van de veelgestelde vragen over IKK.

Colofon

Meer informatie over IKK? Ga naar www.veranderingenkinderopvang.nlBerichten naar de afzender van deze e-mail worden niet gelezen.