< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

10 mei 2017

Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat u zich heeft geabonneerd op de Nieuwsbrief Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Door middel van deze nieuwsbrief informeren wij u over de implementatie van het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De inwerkingtreding van de bijbehorende wetswijziging  staat gepland voor 1 januari 2018. Deze nieuwsbrief verschijnt periodiek.

Nieuwe wet- en regelgeving

Wetvoorstel IKK

Het akkoord IKK leidt tot wijzigingen in de kwaliteitseisen. Hiervoor moet de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gewijzigd worden. Dit gebeurt door middel van een wijzigingswetsvoorstel, het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang (wetsvoorstel IKK). Deze ligt ter behandeling bij de Eerste Kamer. De inwerkingtreding staat gepland voor 1 januari 2018.
 
De wijzigingen in de kwaliteitseisen worden nader uitgewerkt in een besluit (algemene maatregel van bestuur) en een ministeriële regeling.
 
Conceptbesluit

In de komende periode worden de wijzigingen van de kwaliteitseisen door middel van het conceptbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk geregeld.
 
Het wijzigingsbesluit gaat over het merendeel van de wijzigingen van de kwaliteitseisen. Denk aan het pedagogisch beleidsplan, de meldcode, veiligheid- en gezondheidsbeleid en eisen aan ruimtes. Ook de beroepskracht-kind-ratio (BKR) wordt geregeld in het conceptbesluit.

Het conceptbesluit is op dit moment nog niet definitief, omdat het voorstel nu bij de Tweede Kamer en de Eerste Kamer ligt. Ook gaat deze nog naar de Afdeling advisering van de Raad van State voor advies. Pas na publicatie in het staatsblad is het besluit definitief. De geplande ingangsdatum van het besluit is 1 januari 2018.
 
Ministeriële regeling

Met de verschillende partijen in de kinderopvangsector wordt daarnaast overlegd over de invulling van de ministeriële regeling. In de regeling worden onder andere de opleidingseisen vastgelegd, waaraan beroepskrachten en pedagogisch beleidsmedewerkers moeten voldoen. De planning is de regeling op 1 juli 2017 te publiceren en op 1 januari 2018 in te laten gaan.
 
Actueel overzicht

Kijk voor een actueel overzicht op de wetgevingskalender online.
 
Het conceptbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk vindt u hier.

Rekenhulp IKK beschikbaar

Het conceptbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk verandert de rekenregels voor de beroepskracht-kindratio per 1 januari 2018. Met de Rekenhulp IKK krijgt u inzicht in de gevolgen van deze nieuwe rekenregels voor verschillende groepscombinaties. De nieuwe rekenregels zijn nog niet definitief vastgesteld. Aan de berekeningen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
U kunt de Rekenhulp IKK vinden op de volgende websites: 

Zodra het conceptbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk inclusief de nieuwe rekenregels is gepubliceerd in het staatsblad, worden de nieuwe rekenregels zo spoedig mogelijk ook inzichtelijk gemaakt via de Rekentool op www.1ratio.nl.

Colofon

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Frank Kentin via fkentin@minszw.nl