< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 9, Nummer 6 Prinsjesdagspecial, 19 september 2017

In deze Prinsjesdagspecial van het Veiligheid en Justitie Bulletin worden de plannen van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor 2018 toegelicht. De begroting voor 2018 van het ministerie van Veiligheid en Justitie is te lezen op www.rijksbegroting.nl.

Interview met minister Blok: ‘Jammer als dit departement weer zou worden opgeknipt’

‘Het waren twee fantastische dagen’, grapt Stef Blok, gevraagd naar hoe hij zijn ministerschap van Veiligheid en Justitie heeft ervaren. Ondanks de relatief korte periode (8 maanden, waarvan 6 in een demissionair kabinet), heeft hij een goed beeld gekregen van VenJ. En van wat beter kan: ‘Richt je organisatie zó in dat de minister z’n hoofd en tijd vrij kan maken voor de echt belangrijke zaken.’

Lees meer

Interview met staatssecretaris Dijkhoff: ‘Noem me één ding van VenJ dat gemakkelijk is’

Staatssecretaris Dijkhoff presenteert op Prinsjesdag zijn derde en laatste begroting in kabinet Rutte-II. Er is tevredenheid over het geld voor cybersecurity en de goede stappen naar een flexibel opvangmodel voor vluchtelingen. Maar dat landen uitgewezen asielzoekers niet terugnemen, zorgt voor frustratie: ‘Mocht mijn opvolger het opeens voor elkaar krijgen, dan doe ik mee in de applausparade.’

Lees meer

Begroting Veiligheid en Justitie 2018

De belangrijkste onderwerpen uit de Veiligheid en Justitie Begroting 2018 in een overzicht.

Lees meer

Wetgevingsprogramma 2018

Hieronder treft u een selectie aan van wetsvoorstellen uit het wetgevingsprogramma voor het  komend jaar.

Lees meer

Terrorismeaanpak: alert en met oog voor maatwerk

Terroristische aanslagen in de landen om ons heen bevestigen nog eens pijnlijk dat de terroristische dreiging in (West-)Europa onverminderd hoog is. Alert en scherp blijven is ook in Nederland geboden. Extra middelen stellen VenJ nu in staat om te investeren in de landelijke beschikbaarheid en acute inzetbaarheid van de Dienst Speciale Interventies.

Lees meer

Flinke extra impuls voor digitale veiligheid

Om de urgente dreigingen in het digitale domein tegen te gaan en de online weerbaarheid te vergroten, investeert het kabinet de komende jaren flink in de digitale veiligheid. De komende jaren komt er een eerste extra impuls van (structureel) 26 miljoen euro beschikbaar, om de digitale veiligheidsketen te versterken en het delen van informatie te bevorderen.

Lees meer

Toekomstagenda leidend bij integrale aanpak ondermijnende criminaliteit

De integrale aanpak van de ondermijnende criminaliteit (zoals de productie van en handel in drugs, mensenhandel en –smokkel, fraude wapenhandel, kinderporno en witwassen) krijgt de komende jaren een forse impuls, aan de hand van de Toekomstagenda Ondermijning

Lees meer

Succesvolle aanpak High Impact Crimes voortgezet

De succesvolle aanpak van de High Impact Crimes (overvallen, straatroof, woninginbraken en geweldsdelicten) wordt ook in 2018 voortgezet. Voor deze integrale aanpak  en onderliggende maatregelen trekt VenJ tot en met 2021 jaarlijks ruim 7,5 miljoen euro uit.

Lees meer

Versterking politie in volle gang

De extra middelen die het kabinet in 2017 voor veiligheid heeft uitgetrokken, stellen de politie in staat de ambities uit het Inrichtingsplan en de Herijkingsnota te realiseren. Bovendien kan de politie extra investeren in prioriteiten als de gebiedsgebonden politiezorg, speciale interventieteams, de bestrijding van cybercrime en mensenhandel.

Lees meer

Slachtoffers beter beschermd

In 2018 vindt een belangrijke verdere verbetering van de slachtofferzorg plaats. De landelijke invoering van de “individuele beoordeling”, die voortkomt uit de EU-richtlijn Minimumnormen Slachtoffers, leidt tot betere bescherming van slachtoffers. Voor de invoering is structureel 7,8 miljoen extra uitgetrokken.

Lees meer

Rechtspraak toegankelijker, sneller en kwalitatief beter

Behalve aan een veiliger Nederland, werkt Veiligheid en Justitie in 2018 ook verder aan versterking van de rechtsstaat. Modernisering en toegankelijkheid staan daarbij voorop. De gefaseerde invoering van de KEI-wetgeving, waarmee dit jaar een begin is gemaakt, wordt in 2018 voortgezet.

Lees meer

Werken aan een toekomstbestendig opvangmodel

Snelle, efficiënte behandeling van asielaanvragen, een flexibel opvangmodel dat goed is toegerust op fluctuaties en versterking van de grensbewaking. Dat zijn de speerpunten op het terrein van asiel en migratie voor 2018.

Lees meer

Samenwerking bij rampen en crises versterkt

Voor een effectieve rampenbestrijding en crisisbeheersing is goede samenwerking tussen Rijk, veiligheidsregio’s en private partijen cruciaal. De afgelopen jaren hebben de veiligheidsregio’s al flink geïnvesteerd in interregionale samenwerking op een aantal thema’s. In 2018 volgen afspraken over nieuwe thema’s waarop de samenwerking moet worden versterkt.

Lees meer

Kroon op modernisering kansspelbeleid

Met de wetsvoorstellen Kansspelen op afstand en Modernisering speelcasinoregime - en onderliggende regelgeving - zet VenJ in op het moderniseren van het Nederlandse kansspelbeleid in 2018 en verder.

Lees meer

Colofon

Directie Communicatie, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Volg VenJ ook op Twitter, Facebook en Youtube. Of download de app voor Android of Apple smartphones en tablets.