< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 7 , Nummer 2, 10 juli 2015

Meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid Cbp 1 januari 2016 van kracht

Zowel private als publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken worden met ingang van 1 januari 2016 verplicht om inbreuken op de beveiliging te melden die leiden tot bijvoorbeeld diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Lees meer

Eerste Kamer akkoord met nieuwe richtlijn voor asielprocedure

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Dijkhoff om de Europese opvang- en procedurerichtlijn op te nemen in de Nederlandse Vreemdelingenwet. De Europese richtlijnen zorgen ervoor dat EU-lidstaten dezelfde normen hanteren op het terrein van asielprocedures en asielopvang. Lees meer

Makkelijker verkeersboete checken en betalen via digitaal loket

Het digitale loket om opgelegde verkeersboetes online af te handelen is vandaag geopend door minister Van der Steur. Met dit digitale loket van het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie en het CJIB kunnen verkeersboetes gemakkelijker worden gecontroleerd en betaald. Lees meer

Spoedeisende wetsvoorstellen

Minister Van der Steur heeft een overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze in de tweede helft van 2015 dan wel in het eerste kwartaal van 2016 worden behandeld.

Lees meer

Gemeenten spelen grotere rol bij aanpak georganiseerde misdaad

Bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit speelt het lokaal bestuur een steeds grotere rol. Het aantal bestuurlijke interventies van gemeenten in samenwerking met onder meer het Openbaar Ministerie, politie en de Belastingdienst in een van de 10 zogeheten Regionale Informatie en Expertise Centra in Nederland, is toegenomen van 381 in 2013 naar 931 in 2014. Lees meer

Apart detineren van terroristen werkt

De concentratie van radicale gedetineerden op Terroristen Afdelingen (TA’s) is effectief. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken naar het functioneren van de TA’s. Het gevoerde beleid sluit aan bij internationale ontwikkelingen en op de afdelingen is in de loop der jaren veel expertise opgebouwd. Lees meer

Ingezetenencriterium in meer coffeeshopgemeenten onderdeel van beleid

Het coffeeshopbeleid wordt door het kabinet onverminderd doorgezet. Het Nederlandse coffeeshopbeleid is gericht op het kleiner en beheersbaarder maken van coffeeshops. Het beleid is de afgelopen jaren aangescherpt met onder meer het zogeheten ingezetenencriterium om de aantrekkingskracht op drugstoeristen en de overlast te verminderen. Lees meer

Eerste Kamer stemt in met komst Noren

De komst van Noorse gevangenen naar Nederland is definitief. De Eerste Kamer ging akkoord met het verdrag dat de komst mogelijk maakt. 242 Noorse gedetineerden zullen worden geplaatst in de locatie Norgerhaven van de penitentiaire inrichting in Veenhuizen. Begin juni stemde het Noorse parlement al in met het verdrag.

Lees meer

Senaat stemt in met versterking aanpak voetbalgeweld

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van minister Van der Steur aangenomen op grond waarvan burgemeesters voor een langere periode een gebiedsverbod, meldplicht of groepsverbod kunnen opleggen bijvoorbeeld aan hooligans die rond voetbalwedstrijden stenen gooien naar de politie. De regeling gaat per 1 juli 2015 in.

Lees meer

Eerste Kamer eens met vernieuwing auteurscontractenrecht

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff aangenomen dat de contractuele positie van auteurs en uitvoerende kunstenaars ten opzichte van hun exploitanten versterkt. De maatregel gaat per 1 juli 2015 in.

Lees meer

Aangifte onder nummer voor kleine groep slachtoffers en getuigen nodig

Een kleine groep slachtoffers en getuigen van geweld of andere strafbare feiten maakt gebruik van de mogelijkheid om aangifte onder nummer te doen. Het afschermen van de persoonsgegevens met een nummer bij het doen van aangifte, voorziet wel in een behoefte bij personen die zich bedreigd voelen en anders geen aangifte zouden doen. Lees meer

Nederland coördineert Europese campagne tegen kindersekstoerisme

Nederland gaat de Europese campagne Don’t look away tegen kindersekstoerisme coördineren. Nederland neemt de coördinatie voor twee jaar over op verzoek van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, die de Don’t look away-campagne in 2010 hebben ontwikkeld.

Lees meer

Van der Steur sluit akkoord over bestrijding grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit

Minister Van der Steur heeft een internationaal akkoord gesloten over de bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit met Frankrijk, België en Luxemburg. Nauwere samenwerking is nodig omdat criminele groepen de landsgrenzen overschrijden. Lees meer

EU werkgroep voor aanpak haatpredikers

Er komt een Europese werkgroep onder leiding van Nederland die voorstellen gaat maken om predikers die oproepen tot haat en geweld te weren. De werkgroep moet in oktober met voorstellen komen. De werkgroep is een initiatief van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie.

Lees meer

Overheid zet door in gezamenlijke aanpak criminele motorbendes

Het Rijk, gemeenten, politie, OM en Belastingdienst treden als één overheid op tegen criminele motorbendes. Het aantal opsporingsonderzoeken met betrekking tot criminele motorbendes is afgelopen jaar ongeveer verdubbeld. Ook zijn twee keer zoveel clubhuizen van motorbendes het afgelopen jaar gesloten of is de vestiging afgewend.

Lees meer

Erfgenamen beter beschermd

Minister Van der Steur wil erfgenamen beter beschermen tegen nalatenschapsschulden. Door een wijziging van het erfrecht kan een erfgenaam zijn privévermogen straks beter beschermen tegen een onverwachte schuld van de erflater.

Lees meer

Wetgevingsproces modernisering rechtspraak op koers

Met de indiening van de Invoeringswet voor het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) bij de Tweede Kamer is een belangrijke stap gezet om de rechtspraak toegankelijker te maken. Doel van het programma KEI is dat procedures sneller en eenvoudiger worden en dat de rechtspraak in Nederland aansluit bij de digitalisering van de samenleving.

Lees meer

Colofon

Directie Voorlichting, ministerie van Veiligheid en Justitie

Volg VenJ ook op Twitter, Facebook en Youtube. Of download de app voor Android of Apple smartphones en tablets.