< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Nummer 1, 31 oktober 2018

Met deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom regionale samenwerking mbo-hbo en vo-ho.

Waarom deze nieuwsbrief?

Van 2018 tot en met 2021 ontvangen universiteiten en hogescholen extra middelen voor de versterking van de regionale samenwerking met het toeleverend onderwijs. Universiteiten werken daarbij vooral samen met het voortgezet onderwijs en hogescholen met zowel mbo-instellingen als vo-scholen.

OCW hecht veel belang aan goede kennisdeling rondom het thema regionale samenwerking en wil de kennisdeling daarover bevorderen. Deze nieuwsbrief draagt daar aan bij.

Deze nieuwsbrief is gericht op iedereen werkzaam in het hoger onderwijs, het mbo of het voorgezet onderwijs en alle anderen die belangstelling hebben voor actuele ontwikkelingen op het gebied van regionale samenwerking mbo-hbo en vo-ho.                         

Beleid, wet- en regelgeving

Brief over toegankelijkheid en kansengelijkheid naar Tweede Kamer

Het Nederlandse hoger onderwijs is van hoge kwaliteit en een van de meest toegankelijke stelsels in Europa. Maar hier profiteren niet alle studenten van. Wat minister Van Engelshoven (Onderwijs) betreft kunnen er op dit vlak nog extra stappen worden gezet. In haar op 25 oktober verschenen Kamerbrief ‘Toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs’ zet de minister uiteen hoe ze het hoger onderwijs voor deze groepen toegankelijker wil maken. Klik hier voor de brief

Folder studeren op een hogeschool of universiteit

De minister heeft alle eindexamenkandidaten havo en vwo en alle mbo'ers in het laatste jaar van hun mbo-4 opleiding een brief gestuurd met daarbij een folder met informatie over studiekeuze, aanmelding en studiefinanciering. Zo kunnen aankomende studenten zich goed voorbereiden bij de stap naar een hogeschool of universiteit. Klik hier voor de folder

Nieuwsberichten uit de regio

Mini-conferentie mbo-hbo in Den Haag op 24 september 2018

Succesvolle regionale samenwerking binnen het economisch domein.
Tijdens een mini-conferentie op maandag 24 september kwamen regionale mbo- en hbo-onderwijsinstellingen bijeen bij Inholland Den Haag om de resultaten en ervaringen van het Keuzedeel Voorbereiding hbo te delen. Het keuzedeel is bedoeld om de overstap van mbo naar hbo  zo soepel mogelijk te laten verlopen. Inholland Den Haag, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, Hotelschool The Hague, Rotterdam Academy, ROC Mondriaan en mboRijnland werken sinds 2017 intensief samen op dit doorstroomtraject. Lees meer over de mini-conferentie

Studiemiddag mbo-hbo in Drachten op 10 oktober 2018

'Kiezen? Gewoon doen!' was de titel van een studiemiddag die op 10 oktober 2018 werd georganiseerd voor de elf mbo- en hbo-instellingen van Noord-Nederland. De middag ging over aansluiting mbo-hbo in Noord-Nederland, waarin good practices rondom het thema loopbaanbegeleiding aan bod kwamen. Klik op onderstaande link voor meer informatie (waaronder de presentaties uit de workshops). Klik hier voor de website van de studiedag

Pro-U van Universiteit Twente van start!

Onder de noemer ‘Pro-U’ werken de vakgroep ELAN en het Pre-University programma (Pre-U) van de Universiteit Twente samen aan een palet van professionaliseringsactiviteiten voor medewerkers in het PO en VO. Pro-U biedt vanaf schooljaar 2018-2019 verschillende activiteiten aan waaraan docenten individueel of met collega’s kunt deelnemen. Ook kan men deelnemen aan een docentontwikkelteam (DOT).  Klik hier voor de website van Pro-U

Jaarkalender Food Vallet Scholennetwerk

Het Food Valley Scholennetwerk (Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein, Christelijke Hogeschool Ede en Wagening University & Research en tien vo-scholen) presenteren tijdens een borrel op 1 november 2018 de jaarkalender voor het komende schooljaar. De  netwerkscholen kunnen elkaar laten zien wat zij in huis hebben en er is veel gelegenheid tot netwerken. Dit jaar is het thema is ‘Aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs; werkvormen, toetsen en portfolio’s’. Hartger Wassink verzorgt een lezing met als titel 'Zin in studeren'. Vakgenoten uit andere vo-ho netwerken zijn van harte welkom. Klik hier voor de website van Food Valley Scholennetwerk

Teaching & Learning Lab Herfstfestival in Utrecht op 30 november 2018

Ervaar hoe je kennisclips effectief inzet in je onderwijs. Ontsnap, als het lukt, uit een educatieve escaperoom, of leer hoe je digitale tools als scalable learning en peerfeedback in kunt zetten in collegezaal of klaslokaal.
Dit is een greep uit het programma van het Teaching & Learning Lab Herfstfestival op vrijdagmiddag 30 november aan de Universiteit Utrecht. Gericht op docenten, studenten, scholieren en iedereen die meer wil weten over de innovatie van zowel voortgezet als hoger onderwijs. Klik hier voor de website van het TLL Herfstfestival

Mbo meets hbo in Zwolle op 12 en 13 december 2018

Mbo- en hbo-instellingen in de regio Zwolle (Deltion, Katholieke Pabo Zwolle, Landstede, Menso Alting, Landstede, Viaa en Windesheim) organiseren op 12 en 13 december a.s. een festival voor mbo'ers met als doel de overstap naar het hbo te vergemakkelijken.
Op het festival wil men dit doel realiseren door het geven van workshops, interactieve college’s, battles, e.d.
Mbo meets hbo is een project in het kader van het StudentLab van OCW, gefinancierd via de subsidieregeling doorstroom mbo-hbo. Klik hier voor de website van mbo meets hbo

Nieuwe naam: Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

Op 27 juni 2018 is Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ) officieel van start gegaan tijdens de kick-off in het Academiegebouw in Leiden. ONZ is de nieuwe naam voor de parapluorganisatie van het Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland. Reden voor deze nieuwe naam is het extra onderstrepen van de intensieve samenwerking tussen de twee steunpunten en de nieuwe focus die niet meer alleen gericht is op docentprofessionalisering binnen het bètadomein, maar verbreed is naar alfa, gamma en vakoverstijgend aanbod.
Het netwerk geeft jaarlijks een magazine uit. Klik hier voor de website van het netwerk

Regio Den Haag: Spirit4you havo-hbo

Spirit4you heeft sinds het begin van schooljaar 2018-2019 een extra opdracht: de verbetering van de overstap van havo naar hbo.
Binnen Spirit4you zijn rond dit thema twee programmamanagers aan de slag, een vanuit het hbo, en een vanuit het vo. Ingezet wordt o.a. op de praktische ondersteuning van havo-scholen als het gaat om de voorbereiding op de juiste hbo-opleiding, het aanbieden van hbo-vaardigheden op het vo en het betrekken van ouders bij het keuze- en overstapproces.
Hbo-opleidingen krijgen ondersteuning in het effectiever starten met en begeleiden van havisten op hun pad door het hbo.
Het programma Spirit4you havo-hbo is deels nog in ontwikkeling. Wij lezen graag uw ideeën, vragen en suggesties. U bent hartelijk welkom te reageren via info@spirit4you.nl.
Voor de nieuwsbrief Spirit4you havo-hbo kunt u zich aanmelden via de website van Spirit4you. Klik hier voor de website van Spirit4you

Talentonderwijs gericht op doorstroom: NHL Stenden Junior Honours College

Sinds enige tijd biedt NHL Stenden het Junior Honours College aan. Dit is een vo-/mbo/hbo-project gericht op doorstroom en talentontwikkeling. De kern is dat leerlingen in de bovenbouw van het vo en aan het einde van het mbo de kans krijgen om op het hbo een speciaal honoursprogramma te volgen. Ze doen dit gedurende zes weken, een middag per week.

De vo- en mbo-instellingen selecteren de kandidaten voor dit programma. Het gaat daarbij om leerlingen en studenten die wat extra uitdaging kunnen gebruiken, of juist wat extra motivatie. Het programma dat ze volgen wordt vormgegeven door studenten van de lerarenopleiding van NHL Stenden. De inhoud kan variëren, omdat het met de toeleverende scholen wordt afgestemd, maar de kern wordt altijd gevormd door de pijlers van het Honoursprogramma van NHL Stenden: Innovatie, Ondernemendheid, Multidisciplinair werken, Waardevol Handelen en Persoonlijk Leiderschap. De deelnemende leerlingen leggen een soort portfolio aan en houden op het eind een presentatie. Ze ontvangen dan een Pre-Honours Certificaat.

Het programma loopt nu ongeveer twee jaar en er is veel animo voor. Bij de eerste bijeenkomst van dit studiejaar waren er dertig geïnteresseerden van verschillende vo- en mbo-scholen. Op dit moment hebben acht scholen een actieve bijdrage en zullen er zeker dertig leerlingen meedraaien met het programma. De scholen die voorgaande jaren mee hebben gedraaid zijn enthousiast en doen ook dit jaar weer mee.

Taalvaardigheid

Succes met je taal! Seminar in Amsterdam op 10 oktober 2018

Taalvaardigheid speelt een belangrijke rol in de overgang naar het hoger onderwijs. Op 10 oktober presenteerde de Hogeschool van Amsterdam het seminar: Succes met je taal! Op de site vind je de materialen van de keynotes, de productdemo en de workshops, alsook de contactgegevens van het taalteam van de afdeling Studentenzaken van de Hogeschool van Amsterdam. Klik hier voor de site van het seminar

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Succesvolle overgang van vo naar ho voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Een doorgaande onderwijs- en ondersteuningsleerlijn is voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte van wezenlijk belang. Hoe begeleid je als onderwijsprofessional in het vo leerlingen bij de overstap naar het ho? En hoe borg je de continuïteit van de ondersteuning in het ho? Expertisecentrum handicap + studie,  Nederlands Jeugdinstituut en Steunpunt Passend Onderwijs ontwikkelden samen een handreiking. Klik hier voor de handreiking

Landelijke bijeenkomsten

1e landelijke ad-conferentie in Almere op 8 november 2018

Op donderdag 8 november a.s. wordt de associate degree (ad) breed onder de aandacht gebracht tijdens de 1e landelijke ad-conferentie. Deze feestelijke dag vindt plaats in Kunstlinie Almere Flevoland (KAF), Esplanade 10 te Almere.
Tijdens de conferentie worden ad-opleidingen vanuit verschillende invalshoeken belicht: vanuit docenten, decanen en (studie)loopbaanbegeleiders, de voor- en vervolgopleidingen, werkgevers, het management, de beleidsmakers en de studenten zelf. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. Klik hier voor de site van het ad-platform

Vo-ho-netwerken conferentie in Utrecht op 15 november 2018

Op donderdag 15 november organiseren de regionale vo-ho-netwerken voor de vierde keer een landelijke vo-ho-conferentie. Thema dit jaar: Van peuter tot professional. Klik hier voor de website van de vo-ho-netwerken conferentie

Havocongres in Lunteren op 7 februari 2019

Op donderdag 7 februari vindt in 'De Werelt' in Lunteren het jaarlijkse havocongres plaats. Ditmaal met een ronde-tafelgesprek over de aansluiting havo-hbo. Aanmelden is mogelijk vanaf 1 november 2018. Klik hier voor de site van het havocongres 2019

Kennisdeling

Websites van samenwerkingsverbanden

Een aantal samenwerkingsverbanden mbo-hbo en/of vo-ho hebben een eigen website. Deze sites spelen een rol in de kennisdeling van het samenwerkingsverband. In deze nieuwsbrief worden steeds enkele sites gesignaleerd, dit keer sites uit Rotterdam en uit Utrecht.

Aansluiting vo-ho Rotterdam

Website van het samenwerkingsverband Aansluiting vo-ho Rotterdam waarin hbo- en vo-instellingen samenwerken. Op de site wordt aandacht besteed aan zaken als LOB (waaronder het LOB-cv), vakinhoudelijke aansluiting, hbo-vaardigheden, doorstroom in cijfers. De site bevat veel concrete materialen en instrumenten. Klik hier voor de website Aansluiting vo-ho Rotterdam

U-Talent

U-Talent is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en meer dan 40 partnerscholen uit de regio Utrecht. Het doel van U-Talent is om het regionale bètaonderwijs in het vo én in het ho te versterken en de aansluiting tussen vo en ho te verbeteren. Sinds afgelopen schooljaar richt U-Talent zich niet meer exclusief op bèta en techniek.  Klik hier voor de site van U-Talent

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd door de directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering van het ministerie van OCW.

U ontvangt in deze nieuwsbrief informatie over de voortgang en ontwikkeling van beleid en over de activiteiten van samenwerkingsverbanden in de regio.

Inschrijven voor een abonnement kan via de website rijksoverheid.nl (service/abonneren).