< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

16 november 2017

Deze TolkTalk informeert tolken, bemiddelaars en andere geïnteresseerden over ontwikkelingen in het kader van het programma Tolken in de Toekomst. Op 1 april 2017 is het programma binnen het ministerie van Justitie & Veiligheid van start gegaan. Het programma Tolken in de Toekomst zet zich in voor efficiënte inzet en professionele inkoop van kwalitatief goede tolken binnen de overheid. Met oog voor de vakkundigheid van de beroepsgroep, de wensen vanuit de afnemers en ruimte voor innovatie.

Inspiratiemiddag innovatie en tolkdiensten

Op woensdag 11 oktober vond in het Haagse New Babylon de inspiratiemiddag innovatie en tolkdiensten plaats. De centrale vraag van de bijeenkomst was: van welke innovatieve technologische ontwikkelingen kunnen we gebruik maken om tolkdiensten te ondersteunen?

De deelnemers waren medewerkers van uiteenlopende rijksoverheidsorganisaties, tolken en wetenschappers. Een vertegenwoordiging van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers deelde zijn visie vanuit de beroepsgroep op innovatie en wetenschappers gespecialiseerd in spraaktechnologie deelden de mogelijkheden op dit vlak. Verschillende technologieën en concrete toepassingen passeerden (met wisselend enthousiasme) de revue: vertaalsystemen en automatische spraakherkenning, respectievelijk toegepast in de oortjes van Google en bij de video-verhalen van getuigenverhalen.nl, om maar twee voorbeelden te noemen.

Er ontstond een levendige discussie onder de deelnemers die leidde tot de positieve conclusie dat innovatie zeker ondersteuning kan bieden bij tolkdiensten. Zo kan het een tolk helpen als bij het vertalen automatisch op schrift komt te staan wat zojuist is gezegd. Een overheidsmedewerker kan met zo’n automatisch transcript in combinatie met de bijbehorende geluidsopname altijd weer de vertalingen van de tolk terugvinden en opnieuw beluisteren.

De uitkomsten van de bijeenkomst worden meegenomen in de plannen van het programma Tolken in de Toekomst.

Marktoriëntatie brengt marktpotentieel in beeld

In het kader van programma Tolken in de Toekomst wordt een marktoriëntatie gehouden. Hierdoor kunnen signalen vanuit de markt meegenomen worden in onze marktvisie. In dit kader is een enquête uitgezet bij meerdere binnen- en buitenlandse intermediairs en vonden bedrijfspresentaties plaats door Teleperformance/LanguageLine Solutions (UK) en Thebigwords (UK). Dit zijn bedrijven die actief zijn op de markt van tolken en vertalers en hebben grote interesse getoond voor de Nederlandse markt. De bedrijfspresenties boden een uitstekende gelegenheid om informatie uit te wisselen over de Nederlandse marktsituatie en om de mogelijkheden en visie vanuit deze bedrijven te horen.

Enquête Kwaliteitsregister

Eind september is een enquête verstuurd aan tolken die als tolk geregistreerd staan bij het Bureau Wbtv en niet-registertolken die bij een overheidsdienst worden ingezet. Hierop hebben wij 536 reacties ontvangen. Daar zijn we erg blij mee! De reacties geven ons zicht op hoe tolken tegen kwaliteit en integriteit aankijken en welke suggesties zij hebben voor verbetering van het huidige systeem. Zo merken veel respondenten op dat het werk veel vraagt qua taalvaardigheid, flexibiliteit en tolktechnieken. Naast onderwerpen als tarieven en bemiddeling kregen ook ondersteuning met digitale middelen bij het werk en de wens gedegen voorbereidende informatie te ontvangen veel aandacht. De uitkomsten van deze enquête leveren input voor de plannen in het kader van het programma. Alle input wordt nu verwerkt, waarna we deze terugkoppelen aan geïnteresseerden. Het is nog te vroeg om te zeggen hoe het register er precies uit komt te zien, dat gaat zich begin 2018 aftekenen. Wel is het zo dat het register hoe dan ook DE basis vormt voor de levering van tolken die aan de kwaliteitsstandaarden van de overheid voldoen.

De juiste vergoeding

Tolkenvergoedingen is een langlopend en voortdurend discussiepunt binnen de sector. Omdat het een onderwerp is waar veel verschillende belangen een rol spelen, zijn wij op zoek gegaan naar een manier om het juiste gesprek hierover te voeren.

Voor het voeren van een neutrale discussie is SEO Economisch Onderzoek gevraagd een aantal heldere economische scenario’s uit te werken. Deze moeten waardevrij inzicht geven in de gevolgen van keuzes die gemaakt worden rondom tolkvergoedingen. De scenario’s dienen als basismodellen om in gesprek met de diverse stakeholders tot een afgewogen keuze te komen. Over de gewenste vergoedingenstructuur en de bijbehorende prikkels om deze markt - binnen die gemaakte afwegingen - optimaal te laten presteren. In de maand november vinden deze stakeholdersgesprekken plaats. In een volgende nieuwsbrief berichten wij over de voortgang op dit vlak.

Kan ik hier een tolk bestellen?

Tolken zijn belangrijk voor het goed laten verlopen van primaire processen van overheidsorganisaties. De overheid is dan ook de grootste afnemer van tolkdiensten in Nederland. In alleen 2016 al zijn ruim 1.000.000 tolkdiensten afgenomen. Op dit moment plannen en bestellen overheidspartijen tolkdiensten op verschillende manieren, waardoor er inefficiëntie ontstaat. Via gesprekken met overheidsdiensten, intermediairs en tolken zijn verbeter-ideeën verzameld om het bestelproces van tolken beter te kunnen inrichten. De nadruk bij een dergelijk proces zal met name liggen op het vergroten van het aantal effectieve tolkuren en een optimale matching tussen vraag en aanbod.

Colofon

Tolken in de Toekomst