Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

6 juni 2017

Algemeen

Curriculumherziening

Engelse les

Tijdens de 'verdiepingsfase' is vorig jaar in verschillende settingen gesproken over vernieuwing van het curriculum in het funderend onderwijs. De ambitie om hier de komende jaren werk van te maken wordt breed gedeeld. Leraren moeten een stevige rol krijgen bij de uitwerking en vakdisciplines moeten behouden blijven. In april is in de Tweede Kamer gesproken over de vervolgstappen. Staatssecretaris Dekker zal de Kamer vóór de zomer nog nader informeren.

Lees meer

Subsidiemogelijkheden doorstroomprogramma’s PO-VO

Overgang PO-VO

Met twee subsidieregelingen ondersteunt OCW  doorstroomprogramma’s die zijn gericht op het versoepelen van de overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en van vmbo naar mbo en van vmbo naar havo. De tweede regeling is reeds gepubliceerd. De andere regeling wordt binnenkort bekendgemaakt. We houden u op de hoogte van de uitvoering en activiteiten van het Actieplan gelijke kansen.

Lees meer

ICT in het onderwijs

Handreiking voor ICT-inkoop

Kinderen achter pc&#39;s

De VO-raad, PO-Raad en Kennisnet hebben een brochure gepubliceerd die u kan helpen bij de voorbereiding van inkoopprocessen op het gebied van ICT. Het stappenplan in de brochure 'Slim ICT inkopen in het onderwijs' is gebaseerd op de zogenoemde PDCA-cyclus (plan, do, check, act). Per stap worden nuttige tips aangereikt. De brochure is ontwikkeld op basis van gesprekken met schoolbesturen.

Kwaliteit & Innovatie

Goede overgang van groep 2 naar groep 3

Kleuter

De overgang van groep 2 naar groep 3 in het basisonderwijs is voor kleuters soms lastig. Is het kind klaar voor groep 3, of is groep 3 klaar voor het kind? Zo luidt de ondertitel van de  brochure over de doorstroom van kleuters, die in 2016 is verschenen. Er zijn veel mogelijkheden om een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 en een goede, doorlopende ontwikkelingslijn voor de leerlingen te realiseren. Tips en voorbeelden zijn ook te vinden op de website Leraar.nl.

Kwaliteit & Opbrengsten

Peilingsonderzoek Natuur en Techniek

Leraar, leerling en robotje

De inspectie voert jaarlijks twee variabele peilingen uit naar andere leergebieden uit de kerndoelen dan taal en rekenen. In 2015-2016 is het onderwijs in Natuur en Techniek gepeild. Uit de peiling blijkt dat de kennis en vaardigheden van leerlingen in groep 8 op wetenschap en techniek sterk variëren. Landelijk gezien blijven de prestaties door de jaren heen ongeveer gelijk. In het onderzoek zijn voorhoedescholen op het gebied van natuur en techniek nog wat nader bekeken.

Leerlingendaling

Toekomstbestendig onderwijsaanbod

Tekening van schoolgebouw

Op 11 mei 2017 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Toekomstbestendig onderwijsaanbod. Dit maakt het gemakkelijker om scholen om te zetten van openbaar naar bijzonder, of andersom, om scholen van richting te laten veranderen of te verplaatsen. Zo kunnen schoolbesturen beter inspelen op leerlingendaling en een toekomstbestendig onderwijsaanbod realiseren. De Eerste Kamer handelt het wetsvoorstel op 6 juni af als hamerstuk.

Lees meer

Nieuwe Regeling fusiecompensatie

Leerlingen op bank voor de school

Vanaf 1 augustus 2017 is een nieuwe Regeling fusiecompensatie van kracht. De regeling voorziet in bijzondere bekostiging bij fusie van scholen in het primair onderwijs. De regeling geeft schoolbesturen en scholen ruimte om de gevolgen van leerlingendaling op te vangen. In de nieuwe regeling is duidelijk vastgelegd in welke gevallen en bij welke percentages leerlingen die overgaan naar de fusieschool, aanspraak kan worden gemaakt op bijzondere bekostiging.

Lees meer

Website leerlingendaling: gebruikersonderzoek

Leerlingen op schoolplein

De website www.leerlingendaling.nl biedt nieuws en praktijkvoorbeelden over hoe schoolbesturen en scholen inspelen op leerlingendaling. Om het nieuwsaanbod, de voorbeelden en praktische handreikingen nog beter te laten aansluiten bij de informatiebehoefte van betrokken partijen, is een online enquête opgesteld. Uw mening wordt zeer gewaardeerd. Het invullen van de enquête neemt maximaal 10 minuten van uw tijd in beslag. Alvast veel dank voor uw moeite!

Onderwijsachterstanden

Bekostigingssystematiek achterstandenbeleid

Kleuter met prentenboek

Ook in 2018 zullen de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid van scholen en gemeenten op basis van de huidige regelingen worden verdeeld. Het CBS heeft een nieuwe indicator ontwikkeld waarmee het risico op onderwijsachterstand beter is te voorspellen. Deze verbeterde indicator dient als basis voor een nieuwe bekostigingssystematiek. Staatssecretaris Dekker heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat deze systematiek volgend jaar nog niet wordt ingevoerd.

Lees meer

Kwaliteit voorschoolse educatie

Jongetje op speelkleed

Voorschoolse educatie biedt peuters met (kans op) een taalachterstand een educatief aanbod in een rijke taalomgeving, zodat deze kinderen een betere start maken op de basisschool. Pedagogisch medewerkers dienen over voldoende kwalificaties te beschikken om het aanbod goed te kunnen vormgeven. Onlangs is het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie op een aantal punten aangescherpt om de kwaliteit verder te verbeteren.

Lees meer

Onderwijspersoneel

Werkdruk

Werk- en regeldruk

Veel betrokken leraren uit het primair onderwijs volgden op 10 mei het plenaire debat over werkdruk in de grote zaal van de Tweede Kamer. Niet alleen zat de publieke tribune vol, ook in een aantal kleine zalen in de Tweede Kamer luisterden leraren mee en online werd het debat eveneens door veel mensen gevolgd. Het was een stevig, maar voor veel toehoorders ook frustrerend, debat omdat de politieke partijen en de staatssecretaris in deze demissionaire periode geen grote beslissingen kunnen nemen.

Lees meer

Leraren in gesprek met OCW

Leraren in gesprek

Vier keer per jaar organiseren de leraar-ambtenaren van OCW een 'Praktijkspiegel'. Leraar-ambtenaren zijn leraren die, naast hun werk op school, ook enkele dagen per week werkzaam zijn bij het ministerie van OCW. Tijdens de Praktijkspiegel worden actuele beleidsthema’s besproken. Dit is een van de manieren om leraren meer te betrekken bij de totstandkoming van het onderwijsbeleid.

Lees meer

Professionalisering

Lerarenbeurs en Teambeurs

Leraren in gesprek

Voor leraren die willen werken aan hun eigen ontwikkeling en professionalisering zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar. Met een Lerarenbeurs of een Teambeurs kunnen individuele leraren of teams van twee of meer leerkrachten investeren in een opleiding die bijvoorbeeld ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan schoolontwikkeling of innovatie van het onderwijs. Bekijk het bericht voor meer informatie over mogelijkheden en aanvraagtermijnen.

Lees meer

Service

Subsidies voor internationalisering en Europese samenwerking

Vlaggen

Scholen, leraren en leerlingen die activiteiten op het gebied van internationalisering willen ontplooien of intensiveren, kunnen gebruikmaken van verschillende subsidiemogelijkheden. Er is een nieuwe Regeling Internationalisering PO en VO, die wordt uitgevoerd door Nuffic. Daarnaast biedt het Europese subsidieprogramma Erasmus+ de gelegenheid om in samenwerking met andere scholen en instellingen in Europa te werken aan internationalisering en buitenlandervaring.

Lees meer

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
nieuwsbriefpo@minocw.nl


Wilt u zich abonneren op deze of een andere nieuwsbrief van de Rijksoverheid?


Ga dan naar de pagina 'Abonneren' op Rijksoverheid.nl.

Vragen over de nieuwsbrief?

Informatiecentrum Primair Onderwijs (ICO):


Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9-13 uur:

Tel. 079-3232333
E-mail: ico@duo.nl


Helpdesk BRON:

Tel. 050-5997766 (op werkdagen van 9-17 uur)

Volgend nummer

Het volgende nummer van de Nieuwsbrief Primair Onderwijs verschijnt begin juli 2017.


De nieuwsbrief komt circa 10 keer per jaar uit.


Met de Nieuwsbrief PO houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector primair onderwijs en de uitvoering van dit beleid.