Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

8 september 2017

Dit is de eerste Nieuwsbrief PO van schooljaar 2017-2018. Wij wensen alle schoolteams en hun leerlingen veel succes in dit nieuwe schooljaar!

Algemeen

Werk mee aan het onderwijs van morgen

Kinderen in de klas

De komende tijd zal de actualisatie van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs verder vorm krijgen. In ontwikkelteams en op ontwikkelscholen worden bouwstenen ontwikkeld die een basis kunnen leggen om in een volgende fase – en na besluitvorming in de Tweede Kamer – tot geactualiseerde kerndoelen en eindtermen te komen. Leraren en schoolleiders die een bijdrage willen leveren, kunnen zich vanaf 18 september aanmelden bij Curriculum.nu.

Lees meer

Vereenvoudiging samenwerkingsschool

Tekening van school en kinderen

Binnenkort wordt het gemakkelijker om een samenwerkingsschool te vormen. Dit betekent dat  openbaar en bijzonder onderwijs samengaan in één school, als een van de twee scholen te klein dreigt te worden om te kunnen voortbestaan. De nieuwe wetgeving maakt het onder meer mogelijk om een samenwerkingsschool onder een openbaar bestuur te laten vallen. Nu kan zo’n school alleen onder de vlag van een schoolbestuur voor bijzonder onderwijs bestaan.

Lees meer

Aanpak lerarentekort

Word leraar!

Meester met gitaar

Het lerarentekort neemt de komende jaren naar verwachting toe. Daarom is het belangrijk meer mensen te interesseren voor een baan in het onderwijs. Dat kunnen ook zij-instromers zijn, of mensen met een bevoegdheid die niet (meer) voor de klas staan. Op rijksoverheid.nl/wordleraar is veel informatie gebundeld, bijvoorbeeld over de routes om leraar te worden, over ondersteuning hierbij en over de salariëring. Alles onder het motto: Word leraar!

Lees meer

Verruiming subsidie zij-instroom

Juf die op het bod schrijft

Binnenkort kan een leraar in het voortgezet onderwijs die de overstap wil maken naar het basisonderwijs, in aanmerking komen voor subsidie zij-instroom. Om dit mogelijk te maken, wordt de Regeling subsidie zij-instroom verruimd. Naar verwachting zal de herziene regeling nog voor eind september in werking treden. Ook een leraar die nu al is begonnen met de pabo-opleiding, kan in aanmerking komen voor deze subsidie.

Lees meer

ICT in het onderwijs

Subsidieregeling snel internet

Leerlingen achter de computer

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs met een langzame internetverbinding kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van een snelle, toekomstbestendige internetverbinding. Na aftrek van een eigen bijdrage van €2500 vergoedt de overheid de helft van de aanlegkosten. Informatie over de regeling, de aanvraagprocedure en een overzicht van scholen die in aanmerking komen voor deze regeling vindt u op de website van DUS-I.

Kwaliteit & Innovatie

Teambeurs: aanvragen vóór half oktober

Schoolteam

Leraren en schoolleiders vinden dat leerkrachten met een masteropleiding bijdragen aan beter onderwijs, zo blijkt uit de evaluatie van de Lerarenbeurs. De kennis en vaardigheden van deze leraren komen goed van pas bij het werken aan team- en schoolontwikkeling. De nieuwe Teambeurs biedt mogelijkheden om als school in te zetten op een masteropleiding die rechtstreeks inspeelt op een ontwikkelvraag van de school. Aanvragen kan tot en met 15 oktober 2017.

Lees meer

Leerlingendaling

Succesverhalen leerlingendaling

Leerlingen op schoolplein

Heeft u te maken met leerlingendaling en bent u geïnteresseerd in manieren om de gevolgen van leerlingendaling op te vangen, dan kunt u op 2 november 2017 meedoen aan de tweede bijeenkomst 'Succesverhalen leerlingendaling'. In vijf interactieve workshops komen verschillende goede voorbeelden aan bod. U kunt zich voor twee workshops opgeven. De bijeenkomst wordt afgesloten met een lunch. Deelname aan deze bijeenkomst in Utrecht is gratis.

Lees meer

Leerplicht

Onderzoek naleving Leerplichtwet

Jongens op klimrek

In opdracht van OCW onderzoekt Regioplan het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet en hoe scholen dit toezicht ervaren. Het onderzoek betreft het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Half september ontvangt een steekproef van schoolleiders een uitnodiging om mee te doen aan een online enquête. Uw medewerking is waardevol en wordt dus zeer op prijs gesteld. Meer informatie vindt u op de website van Regioplan.

Leraren

Bekwaamheidseisen voor leraren

Leraar op bank

De bekwaamheidseisen voor leraren zijn per 1 augustus herzien. Commissies van leraren nemen de bekwaamheidseisen eens in de zes jaar onder de loep om ze actueel te houden. Vervolgens worden ze vastgelegd in het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. Zo bepaalt de beroepsgroep zelf wat er nodig is om leraar te zijn. De bekwaamheidseisen dienen als ijkpunten voor opleiding en bekwaamheidsonderhoud van leraren.

Lees meer

Leraren in gesprek met OCW

Gesprek rond flipover

Vier keer per jaar organiseren de leraar-ambtenaren van OCW een 'Praktijkspiegel'. Deze medewerkers van OCW, die zelf ook voor de klas staan, nodigen collega-leraren uit om tijdens deze sessies mee te praten over actuele beleidsthema’s. Dit is een manier om leraren meer te betrekken bij de totstandkoming van het onderwijsbeleid. De volgende bijeenkomst is op 4 oktober 2017. Wilt u meer weten over de Praktijkspiegel? Dan kunt u zich aanmelden voor de mailinglist.

Management & Bestuur

Regeling Fusietoets gewijzigd

Samenwerking

De regeling Fusietoets is per 1 augustus 2017 gewijzigd. In het primair en voortgezet onderwijs doorlopen kleinere fusies een lichtere toets dan tot nu toe het geval was. Voor scholenfusies met minder dan 500 leerlingen en bestuurlijke fusies met minder dan 10 scholen is geen fusietoets nodig. Vooral in krimpgebieden kan dit helpen om onwenselijke situaties te voorkomen. Informatie over de verschillende stappen van fusieprocessen vindt u op de website van DUO.

Lees meer

Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen

Bankbiljetten

Wat mag een bekostigde onderwijsinstelling aan private activiteiten ondernemen? Overheidsgeld dat voor het onderwijs bestemd is, mag niet weglekken. Onderwijsgeld mag ook geen oneerlijke concurrentie veroorzaken. De wet- en regelgeving is daar helder over. Meer informatie vindt u op een speciale webpagina van de Inspectie van het Onderwijs. U kunt daar ook terecht met vragen over private activiteiten of signalen over instellingen die zich mogelijk niet aan de regels houden.

Onderwijsachterstanden

Onderwijsachterstanden beter in beeld

Peuter met prentenboek

Scholen en gemeenten krijgen geld om mogelijke onderwijsachterstanden van kinderen te voorkomen en te bestrijden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in opdracht van het ministerie van OCW een nieuwe indicator ontwikkeld om het geld beter te verdelen, zodat het geld terechtkomt op de plekken waar de achterstanden het grootst zijn. De verschillen tussen de huidige indicator en de beoogde nieuwe indicator zijn in een infographic weergegeven.

Lees meer

Onderwijshuisvesting

Subsidie voor gezond en duurzaam schoolgebouw verlengd

Logo Green Deal scholen

Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen ook de komende maanden nog gebruikmaken van de subsidieregeling voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. De subsidieregeling is verlengd tot en met 29 december 2017. Met de subsidie ontvangen schoolbesturen 50 procent van de kosten voor het inhuren van extern advies terug, tot een maximum van €3500. Er is nog ruimte voor circa 70 subsidieaanvragen.

Lees meer

Onderwijsinhoud

Lesmateriaal Prinsjesdag

Koffertje met Rijksbegroting

Het ministerie van Financiën maakt ieder jaar lesmateriaal voor scholen over onderwerpen die te maken hebben met Prinsjesdag. De digiles en de digitale quizzen gaan onder meer over de tradities van Prinsjesdag, de Miljoenennota en de Rijksbegroting. De animaties leggen uit wat er gebeurt op en na Prinsjesdag en hoe onze democratie werkt. Op de webpagina vindt u nog meer materiaal voor het funderend onderwijs, zoals de Miljoenennotaposter en het Begrotingsspel.

Personeelsbeleid

Onderzoek Functiemix en HR-beleid

Team rond de tafel

Professioneel HR-beleid, meer aandacht voor diversiteit in teams en persoonlijke ontwikkeling van de leraar staan steeds hoger op de agenda bij schoolbesturen. Dat is gebleken tijdens de uitvoering van de ‘Versterking HRM-beleid/functiemix in het primair onderwijs’. Voor de zomervakantie is een enquête uitgezet om te peilen waar u nu staat op het gebied van HRM. Heeft u deze enquête nog niet ingevuld, dan vragen wij u dit alsnog te doen. Invullen van deze enquête kan in 5 minuten!

School & Omgeving

Week Tegen Pesten: 18-22 september

Meisjes die elkaar steunen

'Online pesten. Pak ’t aan!' is dit jaar het motto van de nationale Week Tegen Pesten. Samenwerking tussen ouders, schoolteam en leerlingen is daarbij belangrijk. Want online pesten pak je samen aan! Op de site www.weektegenpesten.com staat hoe u kunt meedoen aan de Week Tegen Pesten van 18 tot en met 22 september 2017. Ook vindt u er tips en tools. De Week Tegen Pesten is een initiatief van Stichting School & Veiligheid en wordt elk jaar gehouden in september.

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag


nieuwsbriefpo@minocw.nl


Wilt u zich abonneren op deze of een andere nieuwsbrief van de Rijksoverheid?


Ga dan naar de pagina 'Abonneren' op Rijksoverheid.nl.

Vragen over de nieuwsbrief?

Informatiecentrum Primair Onderwijs (ICO):

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9-13 uur:
Tel. 079-3232333
E-mail: ico@duo.nl


Helpdesk BRON
Tel. 050-5997766 (op werkdagen van 9-17 uur)

Volgend nummer

Het volgende nummer van de Nieuwsbrief Primair Onderwijs verschijnt eind september/begin oktober 2017.


De nieuwsbrief komt circa 10 keer per jaar uit.


Met de Nieuwsbrief PO houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector primair onderwijs en de uitvoering van dit beleid.