Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

25 januari 2017

Algemeen

Excellente scholen 2016-2018

Vlag Exellente School Ureterp

Het predicaat Excellente School 2016-2018 is door de jury toegekend aan 54 scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs, zodat nu in totaal 184 scholen excellent zijn. Dat is een felicitatie waard! Op de website van de inspectie vindt u meer informatie over deze scholen en de uitreiking van de predicaten. Scholen die het predicaat over de periode 2017-2019 willen verwerven, kunnen zich tot 24 februari 2017 aanmelden bij de inspectie.

Lees meer

Nationale Onderwijstentoonstelling

Logo NOT

Wat zou u doen als u minister van onderwijs was? Wilt u meedenken, een gastles winnen voor uw groep, praten of meekijken met een onderwijsinspecteur? Bezoek dan de stand van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en DUO op de Nationale Onderwijstentoonstelling, nog tot en met 28 januari in de Jaarbeurs in Utrecht: Hal 8, stand 08.C036. Ook minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker komen langs. Registreer u als bezoeker!

Week van de gelijke kansen

Lanchende jongen met landkaart

Van 23 tot en met 30 januari rijdt er een schoolbus door het land om het thema Kansengelijkheid te agenderen. De passagiers wisselen per reis. Ook de bewindslieden van OCW doen mee. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek, doen inspiratie op in de regio en bezoeken goede voorbeelden. Meer informatie over de Gelijke Kansen Alliantie vindt u op www.gelijke-kansen.nl. U kunt zich daar ook abonneren op de nieuwsbrief van de Gelijke Kansen Alliantie.

Leerlingendaling

Wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijs

Schoolgebouw

Op 17 januari 2017 is het wetsvoorstel Toekomstbestendig onderwijsaanbod naar de Tweede Kamer gestuurd. De maatregelen in dit wetsvoorstel stellen schoolbesturen voor primair onderwijs in staat hun onderwijsaanbod toekomstbestendig te maken en te houden. Zo wordt het gemakkelijker om een school te verplaatsen, van richting te veranderen of een nevenvestiging te hebben met een andere richting. Het is nog niet bekend wanneer de Kamer het wetsvoorstel zal bespreken.

Lees meer

Management & Bestuur

Wetsvoorstel samenwerkingsschool

Pictogram samenwerking

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool, dat het gemakkelijker maakt om een openbare en bijzondere school te fuseren tot samenwerkingsschool. In plaatsen waar te weinig leerlingen zijn om zowel een openbare als een bijzondere school in stand te houden, kan op deze manier openbaar én bijzonder en onderwijs blijven bestaan. Het wetsvoorstel ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer.

Lees meer

Groepsgrootte in het funderend onderwijs

Groep 8

Groepsgrootte is een onderwerp dat de gemoederen blijft bezighouden. Staatssecretaris Dekker volgt de ontwikkeling van de groepsgrootte en bekijkt welke keuzes scholen en besturen maken rondom de groepsindeling. Uit onderzoeken blijkt dat scholen en besturen de indeling van groepen serieus nemen en dat de kwaliteit van het onderwijs hierbij leidend is. Daarom is het van belang dat scholen de vrijheid hebben om zelf de groepsindeling te bepalen.

Lees meer

Onderwijshuisvesting

Huisvestingsvoorstel VNG, PO-Raad en VO-raad

Schoolgebouw

De verdeling van de verantwoordelijkheden bij renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen is niet altijd helder. De PO-Raad, de VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) willen dat elke gemeente voortaan samen met schoolbesturen een integraal huisvestingsplan maakt en dat gemeenten en besturen samen verantwoordelijk worden voor renovatie. Staatssecretaris Dekker wil het voorstel de komende tijd verder met hen uitwerken.

Lees meer

Passend onderwijs

Dyslexieverklaringen

Lezende jongens

Staatssecretaris Dekker heeft onderzoek laten uitvoeren naar het aantal dyslexieverklaringen in de verschillende onderwijssectoren. Ruim 10 procent van de leerlingen in de basisschoolleeftijd heeft dyslexie. In andere sectoren − en volgens andere bronnen − ligt het percentage veel hoger. Dekker heeft de Tweede Kamer over deze cijfers geïnformeerd en wil dat alle scholen zich blijven inspannen om goed lees- en spellingsonderwijs te bieden.

Lees meer

Personeelsbeleid

Bijeenkomsten functiemix

Conferentie

Wilt u concrete stappen zetten om de functiemix op uw scholen te versterken? Maak dan gebruik van het ondersteuningsaanbod van de sociale partners en OCW. De komende tijd zijn er zes regionale bijeenkomsten over professioneel personeelsbeleid en diversiteit in schoolteams. De bijeenkomsten sluiten aan op eerdere bijeenkomsten in 2016. Ook als u nog niet eerder heeft meegedaan, bent u van harte welkom. Kijk voor informatie ook op: www.functiemix.nl.

Lees meer

School & Omgeving

Veiligheidsmonitor

Twee meisjes

Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht om werk te maken van sociale veiligheid. Uit de veiligheidsmonitor die staatssecretaris Dekker in december 2016 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat scholen hun verantwoordelijkheid nemen en dat het pesten in het primair onderwijs sinds 2014 met 4 procent is gedaald. Aandacht voor veiligheid op school blijft nodig, omdat er nog altijd incidenten zijn en ieder incident er een te veel is.

Lees meer

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
nieuwsbriefpo@minocw.nl

Wilt u zich abonneren op deze of een andere nieuwsbrief van de Rijksoverheid?

Ga dan naar de pagina 'Abonneren' op Rijksoverheid.nl.

Vragen over de nieuwsbrief?

Informatiecentrum Primair Onderwijs (ICO):

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur:

Tel. 079-3232333
E-mail: ico@duo.nl

Volgend nummer

Het volgende nummer van de Nieuwsbrief Primair Onderwijs verschijnt in februari 2017.

De nieuwsbrief komt circa 10 keer per jaar uit.

Met de Nieuwsbrief PO houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector primair onderwijs en de uitvoering van dit beleid.