Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

24 februari 2017

Algemeen

Versterking burgerschapsonderwijs

Lege Tweede Kamer

Het burgerschapsonderwijs heeft verdere ontwikkeling nodig. Dit concludeert de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van een onderzoek naar het burgerschapsonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. Staatssecretaris Dekker is daarom van plan de wettelijke opdracht voor scholen duidelijker te formuleren. Zodat scholen beter in positie zijn om hier nadere invulling aan te geven. Tijdens een debat bleek dat de Tweede Kamer dit ook belangrijk vindt.

Lees meer

Regionale samenwerking onderwijs aan nieuwkomers

Kinderen op het schoolplein

Scholen en schoolbesturen hebben de afgelopen jaren veel gedaan om nieuwkomers goed onderwijs te geven. Ondertussen is de instroom van asielzoekers afgenomen, maar het aantal gezinsherenigingen neemt toe. De minderjarige kinderen gaan verspreid over het hele land naar school. Als scholen en gemeenten nauw samenwerken, kunnen nieuwkomerskinderen op de juiste school worden geplaatst en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Lees meer

ICT in het onderwijs

Geld voor snel internet

Kabels voor snel internet

De komende drie jaar komt er €5,5 miljoen beschikbaar voor snel internet op scholen. Het geld is bestemd voor circa 800 schoollocaties die nu alleen nog maar beschikken over een koperverbinding en die daardoor de slag naar het gebruik van meer ict op school moeilijk kunnen maken. Staatssecretaris Dekker en minister Kamp van Economische Zaken hebben dit aan de Tweede Kamer laten weten. De subsidieregeling wordt later dit jaar opengesteld.

Lees meer

Aanbestedingsadviesraad

Leerlingen met computers

Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT heeft een onafhankelijke aanbestedingsadviesraad opgezet die scholen en schoolbesturen adviseert over hun aanbesteding voor de inkoop van ict-gerelateerde producten. Is uw school van plan een aanbesteding te doen voor de inkoop? Dan kan de aanbestedingsadviesraad u wellicht helpen om uw vraag en criteria goed te matchen met het door u gewenste aanbod. Er is plek voor 20 aanbestedingen.

Lees meer

Kwaliteit & Opbrengsten

Eindtoets PO

Leelringen groep 8

De resultaten van alle eindtoetsen moeten onderling vergelijkbaar zijn. Uit de tussenevaluatie van de Wet eindtoetsing PO is naar voren gekomen dat dit nog onvoldoende het geval is. Op basis van deze evaluatie is in de Tweede Kamer onder meer gesproken over het heroverwegen en de eventuele bijstelling van het schooladvies. Vooralsnog komt er geen verplichting om het advies bij te stellen. Het heroverwegen is wel wettelijk verplicht.

Lees meer

Informatiebijeenkomst eindtoets sbo en so

Leraren in gesprek

Het is de bedoeling dat de eindtoets ook voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs verplicht wordt. Naar verwachting zal dit met ingang van het schooljaar 2019-2020 het geval zijn. Op woensdag 22 maart is er een informatiebijeenkomst in Utrecht, waar bestuurders, schoolleiders, IB’ers en andere betrokkenen zich kunnen laten informeren over deze nieuwe stap voor leerlingen in het sbo en het so.

Lees meer

Onderwijsagenda Caribisch Nederland

Kaartje Caribisch Nederland

Sinds 2010 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba bijzondere gemeenten van Nederland. De afgelopen jaren is veel werk verzet om de kwaliteit van het onderwijs in Caribisch Nederland te verbeteren. Toch blijft er nog veel te doen. De eilanden hebben, samen met OCW en andere partners, afspraken gemaakt om de onderwijsresultaten de komende jaren nog verder te verbeteren. Deze afspraken zijn vastgelegd in een onderwijsagenda voor de periode 2017-2020.

Lees meer

Lerarenagenda

Leraren Ontwikkel Fonds: tijd, geld en coaching

Juf met jonge leerling

Het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF) maakt onderwijsinitiatieven van leraren mogelijk. Bijvoorbeeld met geld om een vervanger in te zetten. Zodat er tijd vrijkomt om ideeën uit te werken. Er is tevens budget voor het uitwerken van ideeën met een heel team. Deelnemers krijgen begeleiding van een LOF-coach. Op de website is meer informatie over het LOF en de Open LerarenLabs beschikbaar. Tot 18 april 2017 kunt u aanvragen indienen voor het lopende schooljaar.

Wetsvoorstel lerarenregister

Registerleraar.nl

Nu het wetsvoorstel over het beroep van leraar en het lerarenregister ook in de Eerste Kamer is aangenomen, krijgen leraren meer ruimte en zeggenschap om hun beroep uit te oefenen en in te vullen. Leraren hebben vanaf 1 augustus 2018 een eigen beroepsregister, in navolging van advocaten, artsen en verpleegkundigen. Het is aan de leraren zelf om in te vullen welke eisen aan het beroepsregister worden gesteld.

Lees meer

Management & Bestuur

Geld voor vervanging directeuren

Schoolteam

Tijdens de eerste Nationale Schoolleiders Top PO op 8 oktober 2016 heeft staatssecretaris Dekker aangekondigd dat er subsidie beschikbaar komt voor de vervanging van schoolleiders die een masteropleiding willen volgen. De subsidieregeling wordt binnenkort gepubliceerd. Aanvragen is mogelijk tussen 1 april en 15 oktober 2017.

Lees meer

Operatie Regels Ruimen

Ordners

Zes scholen zijn gericht bezig met het verminderen van regeldruk. Binnen Operatie Regels Ruimen zoeken zij samen met een operatieteam naar handvatten en oplossingen. De scholen ontwikkelen een toolkit met technieken om regeldruk bespreekbaar te maken en tips om regeldruk te verminderen. Via de site delen de scholen hun ervaringen, zodat ook andere scholen hiervan kunnen profiteren. Kijk dus mee naar de video’s en andere informatie op de website Leraar.nl.

Onderwijsachterstanden

Nieuwe indicator onderwijsachterstandenbeleid

Weegschaal

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in 2016 onderzoek gedaan naar een nieuwe indicator voor het onderwijsachterstandenbeleid. Onlangs is het tweede rapport van het CBS naar de Tweede Kamer gestuurd. Wilt u meer weten over de werkwijze en de uitkomsten van dit onderzoek, dan kunt u deelnemen aan een van de regionale bijeenkomsten: op 7, 8, 16 en 17 maart, respectievelijk in Amersfoort, Assen, Eindhoven en Den Haag.

Lees meer

Onderwijsinhoud

Godsdienstonderwijs op openbare scholen

Schoolklas in kring

Op openbare scholen kunnen leerlingen godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs volgen, als ouders daar om vragen. Voor dit onderwijs is subsidie van OCW beschikbaar. Een initiatiefwetsvoorstel om deze subsidieverstrekking wettelijk vast te leggen is nu ook door de Eerste Kamer aangenomen. Voor de nadere invulling van deze subsidieregeling wordt een algemene maatregel van bestuur (AMvB) voorbereid.

Lees meer

Impuls muziekonderwijs op de pabo

Muziek in de klas

Muziek maken is leuk en belangrijk. Onderzoek laat zien dat de schoolprestaties van kinderen die muziek maken beter worden. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het brein en de motorische ontwikkeling. Ook bevordert het discipline en doorzettingsvermogen. Leerkrachten spelen hierbij een grote rol. Daarom komt er, naast de muziekimpuls voor basisscholen, nu ook een impuls voor het muziekonderwijs op de pabo.

Lees meer

School & Omgeving

Conferentie: Met Alle Respect!

Poster Met alle respect

Respectvol leren omgaan met elkaar, met diversiteit en met onze democratie. Op school is dit aan de orde van de dag. Dat leidt soms tot spanning of ongemak. Hoe kun je hier op school mee omgaan en ervan leren? Hoe oefen je respect? Hoe help je leerlingen een eigen mening te vormen en samen te leven in diversiteit? Tijdens de conferentie 'Met Alle Respect' van Stichting School & Veiligheid op 12 april kunt u, samen met andere deelnemers, aan de slag met deze problematiek.

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
nieuwsbriefpo@minocw.nl


Wilt u zich abonneren op deze of een andere nieuwsbrief van de Rijksoverheid?

Ga dan naar de pagina 'Abonneren' op Rijksoverheid.nl.

Vragen over de nieuwsbrief?

Informatiecentrum Primair Onderwijs (ICO):


Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur:


Tel. 079-3232333
E-mail: ico@duo.nl

Volgend nummer

Het volgende nummer van de Nieuwsbrief Primair Onderwijs verschijnt in maart 2017.

De nieuwsbrief komt circa 10 keer per jaar uit.

Met de Nieuwsbrief PO houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector primair onderwijs en de uitvoering van dit beleid.