Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

27 maart 2017

Algemeen

Digitaal verzuimregister

Jongens op klimrek

Alle scholen in het primair onderwijs melden vanaf 1 april 2017 ongeoorloofd schoolverzuim digitaal aan het Verzuimregister bij DUO. Dit gebeurt vanuit het leerlingenadministratiesysteem van de school. Door het werken met één digitaal loket wordt de procedure eenvoudiger. De eerste ervaringen die zijn opgedaan met deze digitale melding van ongeoorloofd verzuim zijn positief. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Lees meer

Regeling tweede jaar bekostiging asielzoekerskinderen

Kinderen op schoolplein

Sinds 1 december 2016 kunnen schoolbesturen bijzondere bekostiging aanvragen voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen in hun tweede verblijfsjaar in Nederland. Aanvragen voor het lopende schooljaar moesten vóór 24 december 2016 binnen zijn bij DUO. Omdat dit voor veel scholen niet haalbaar is gebleken, is de regeling aangepast. Daarmee is de uiterste ontvangstdatum (met terugwerkende kracht) verschoven naar 2 mei 2017.

Lees meer

Kwaliteit & Opbrengsten

Enquête Bestuursakkoord PO

Kindertekening school met leerlingen

In het Bestuursakkoord PO hebben OCW en de PO-Raad afspraken vastgelegd over de verdere verbetering van de onderwijskwaliteit en het versterken van de professionaliteit van leraren en schoolleiders op alle scholen. Regioplan onderzoekt de effecten van het Bestuursakkoord en benadert hiervoor een steekproef van scholen en schoolbesturen. De enquête wordt half maart 2017 uitgezet. Uw medewerking aan deze enquête is belangrijk. Alvast veel dank voor het invullen!

Vernieuwd toezicht

Kleutergroep

Scholen en schoolbesturen bepalen zelf hoe ze het onderwijs inrichten. De inspectie ziet erop toe dat dit onderwijs voldoet aan de wettelijke eisen. Het toezicht wordt per augustus 2017 vernieuwd. De verantwoordelijkheid van besturen en scholen voor de onderwijskwaliteit en hun eigen ambities vormen dan het uitgangspunt voor het onderwijstoezicht. De inspectie kijkt niet alleen naar risico’s, maar wil scholen vooral ook stimuleren en de waardering geven die hun toekomt.

Lees meer

Management & Bestuur

Personeel met een arbeidsbeperking

Leerlingen op schoolplein

In 2015 is wettelijk vastgelegd dat werkgevers stappen moeten zetten om mensen met een arbeidsbeperking perspectief te bieden op een reguliere baan. Ook scholen hebben een belangrijke rol bij het invullen van deze 'banenafspraak'. Uit voorbeelden blijkt dat medewerkers met een arbeidsbeperking een nuttige bijdrage kunnen leveren op school. Bovendien zijn er extra faciliteiten beschikbaar voor werkgevers die hun verantwoordelijkheid op dit punt willen waarmaken.

Lees meer

Vrijwillige ouderbijdrage

Geld voor de ouderbijdrage

De meeste basisscholen vragen een bijdrage van de ouders voor extra activiteiten naast de gewone lessen. De hoogte van de ouderbijdrage kan per school verschillen. De medezeggenschap wordt betrokken bij de vaststelling van de hoogte en de bestemming van deze bijdrage. De bijdrage is altijd vrijwillig. Scholen kunnen ouders niet verplichten om deze bijdrage te betalen en zij mogen kinderen niet uitsluiten van deelname aan het reguliere onderwijsprogramma.

Lees meer

Onderwijsachterstanden

Kwaliteit vve in de grote gemeenten

Jongetje met drinkbeker

Van 2012 tot en met 2015 is in de 37 grootste gemeenten van ons land geïnvesteerd in een kwaliteitsimpuls van voorscholen, schakelklassen en zomerscholen. Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie sterk is verbeterd in de G37. Het is de bedoeling om de lat hoog te blijven leggen en ook de andere gemeenten mee te nemen in deze beweging, onder meer door het aanbieden van een ondersteuningstraject.

Lees meer

Onderwijsarbeidsmarkt

Plan van aanpak lerarentekort

Schoolteam

De komende jaren zijn er meer leraren nodig. Het aantal afgestudeerde leerkrachten is niet voldoende om de uitstroom van leerkrachten die met pensioen gaan te compenseren. In 2020 zijn er naar verwachting ruim 4000 fte leraren en schoolleiders te weinig in het primair onderwijs. Dit loopt op tot ruim 10.000 fte in 2025. In hun plan van aanpak Lerarentekort beschrijven de bewindslieden van OCW welke oplossingsrichtingen zij, samen met anderen, willen uitwerken.

Lees meer

Onderwijsinhoud

Week van het geld 2017

Logo Week van het geld 2017

Financiële vaardigheden zijn essentieel om mee te doen in de samenleving van de 21ste eeuw. Door kinderen al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Het platform Wijzer in geldzaken ondersteunt scholen en ouders op dit punt. Tijdens de Week van het geld van 27 tot en met 31 maart wordt hiervoor aandacht gevraagd, onder meer via gastlessen. Kijk op de site voor informatie en lesmateriaal.

Lees meer

Museumeducatieprijs

Kinderen met schilderijen

De Museumeducatieprijs richt de schijnwerpers op sterke voorbeelden van educatieve samenwerking tussen musea en scholen. Tot 1 juni 2017 kunnen zowel musea als scholen een lopend educatieproject aanmelden bij de Museumvereniging. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €40.000 om het bekroonde educatieprogramma verder te ontwikkelen. Er is nu ook een  aanmoedigingsprijs van €5000 voor de realisatie van het beste projectplan op dit gebied.

Onderwijspersoneel

Meer tijd voor onderwijsverbetering

Simulatiebord

Veel leraren maken zich bezorgd over de werkdruk in het onderwijs. Ook politici en bestuurders vinden dit een aandachtspunt. In 2016 nam de Tweede Kamer een motie aan over het stellen van een maximum aan de lesgevende taak van leraren in het primair en voortgezet onderwijs. Staatssecretaris Dekker heeft vervolgens een aantal beleidsopties onderzocht. In zijn brief aan de Kamer van 23 februari 2017 schetst hij scenario’s om leraren meer ontwikkeltijd te geven.

Lees meer

Passend onderwijs

Landelijke Actieweek Thuiszitters: 8-12 mei 2017

Twee meisjes buiten

Kinderen die niet naar school gaan omdat er geen passende school voor hen lijkt te zijn, worden thuiszitters genoemd. Tijdens de landelijke Actieweek Thuiszitters van 8 tot en met 12 mei 2017 vestigen tal van organisaties de aandacht op deze problematiek én op aanpakken en handreikingen om te voorkomen dat kinderen (te) lang thuiszitten. U kunt meedoen aan allerlei activiteiten of zelf een activiteit organiseren om het thuiszitten tegen te gaan.

Lees meer

Schoolleiders

Schoolleidersregister PO

Schoolleiders

De website van het Schoolleidersregister PO is vernieuwd. Het register zelf en de informatie van en over het Schoolleidersregister PO zijn geïntegreerd. Er is een verbeterslag gemaakt met de informatie over herregistratie. Door technische aanpassingen is het gebruikersgemak van de site toegenomen. De vernieuwde website is nu ook goed te lezen op smartphone en tablet.

Lees meer

School & Omgeving

Conferentie: Met Alle Respect!

Logo Met Alle Respect!

Respectvol leren omgaan met elkaar, met diversiteit en met onze democratie. Op school is dit aan de orde van de dag. Dat leidt soms tot spanning of ongemak. Hoe kun je hier op school mee omgaan en ervan leren? Hoe oefen je respect? Hoe help je leerlingen een eigen mening te vormen en samen te leven in diversiteit? Tijdens de conferentie 'Met Alle Respect' van Stichting School & Veiligheid op 12 april kunt u, samen met andere deelnemers, aan de slag met deze problematiek.

Service

Makersevenement voor het onderwijs

Evenement

Makersonderwijs is een verzamelnaam voor het aanleren van allerlei eigentijdse vaardigheden die jongeren na afronding van hun schoolperiode hard nodig zullen hebben in hun maatschappelijke loopbaan. De overheid wil dit makersonderwijs een impuls geven door een landelijk makersevenement voor het onderwijs te laten organiseren. Voor het opzetten van dit evenement is subsidie beschikbaar. De aanvraag moet vóór 31 mei 2017 worden ingediend.

Lees meer

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
nieuwsbriefpo@minocw.nl


Wilt u zich abonneren op deze of een andere nieuwsbrief van de Rijksoverheid?


Ga dan naar de pagina 'Abonneren' op Rijksoverheid.nl.

Vragen over de nieuwsbrief?

Informatiecentrum Primair Onderwijs (ICO):


Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur:


Tel. 079-3232333
E-mail: ico@duo.nl

Volgend nummer

Het volgende nummer van de Nieuwsbrief Primair Onderwijs verschijnt in april 2017.
 

De nieuwsbrief komt circa 10 keer per jaar uit.
 

Met de Nieuwsbrief PO houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector primair onderwijs en de uitvoering van dit beleid.