Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

9 november 2016

Algemeen

Brede aanpak voor gelijke kansen in het onderwijs

Leerling en juf

Kinderen met dezelfde talenten krijgen in ons onderwijs niet altijd dezelfde kansen. Om deze trend te keren hebben de bewindslieden van OCW en andere betrokkenen de handen ineengeslagen. Met geld en andere maatregelen zal de Gelijke Kansen Alliantie zich de komende jaren inzetten om geen talent verloren te laten gaan. Daarom wordt er bijvoorbeeld geïnvesteerd in soepeler overgangen tussen schoolsoorten, zoals schakelklassen, en in mbo’ers die naar de pabo willen.

Lees meer

Schoolleiders krijgen tijd voor masteropleiding

Schoolleiders in gesprek

Schoolleiders in het basisonderwijs krijgen meer tijd om te studeren. Staatssecretaris Dekker trekt in de periode 2017-2022 €40 miljoen uit voor de vervanging van schoolleiders als ze zelf in de collegebanken zitten. Zo krijgen schoolleiders de kans om een master te halen. En het biedt jong talent de kans om ervaring op te doen als schoolleider. De staatssecretaris maakte dit bekend op 8 oktober 2016, de dag van de Nationale Schoolleiders Top PO.

Lees meer

Leraren van het jaar 2016

Leraren van het jaar 2016

Op 8 oktober 2016 is bekendgemaakt wie tot Leraren van het jaar 2016 zijn verkozen. In het primair onderwijs mag Daisy Mertens van brede basisschool De Vuurvogel in Helmond zich de beste noemen, voor het speciaal onderwijs is dat Anna Hinkema van de Dr. J. de Graafschool in Groningen. Joke de Jong van Het Schoter in Haarlem pakte de prijs in de categorie voortgezet onderwijs en voor het mbo gooide Merel Brugman van ROC A12 in Velp de hoogste ogen. Deze winnaars fungeren een jaar lang als ambassadeur voor hun sector. Van harte proficiat!

Kwaliteit & Opbrengsten

Nieuwe eindtoetsen toegelaten

Leerlingen groep 8

Alle leerlingen uit groep 8 moeten een eindtoets maken. Deelname voor leerlingen van het sbo en so is vrijwillig. Scholen bepalen zelf welke eindtoets ze afnemen. In het lopende schooljaar 2016-2017 zijn drie nieuwe eindtoetsen toegelaten, zodat scholen nu kunnen kiezen uit zes eindtoetsen. Voor 1 februari 2017 moeten scholen zich aanmelden voor de door hen gekozen eindtoets.

Lees meer

Proeftoets 2017 voor digitale Centrale Eindtoets

Leerlingen met pc&#39;s

Scholen worden van harte uitgenodigd om in februari 2017 deel te nemen aan de proeftoets voor de digitale Centrale Eindtoets in 2018. Deelname aan deze proeftoets is een uitgelezen kans om ervaring op te doen met digitaal toetsen in Facet. De afname duurt twee dagdelen en is flexibel in te plannen in februari. Aanmelden kan tot en met 30 november 2016: voor reguliere scholen via proeftoets regulier en voor so/sbo scholen via proeftoets so/sbo.

Lerarenbeleid

Wetsvoorstel lerarenregister

Leraren

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel over de professionele zeggenschap van leraren en het lerarenregister. Het voorstel verbetert en versterkt de positie van leraren in het po, vo, (v)so en mbo en geeft leraren meer professionele ruimte. Als ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, dan is er vanaf 2017 een beroepsregister waarin alle bevoegde leraren hun bekwaamheid bijhouden.

Lees meer

Leerlingenadministratie

Digitaal verzuimregister

Jongens op klimrek

Vanaf 1 april 2017 melden alle scholen in het primair onderwijs het leerlingenverzuim digitaal bij DUO. Via DUO gaat de melding dan ook naar de leerplichtambtenaar. Het digitale register helpt om het verzuim goed in beeld te krijgen. Ook is er een Handreiking Schoolverzuimadministratie met tips en adviezen die u kunnen helpen uw verzuimregistratie beter te benutten en schoolverzuim tegen te gaan, zodat thuiszitten en uitval van leerlingen zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Lees meer

Jeugdgezondheidszorg

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus mag een beperkte set aan gegevens vanuit BRON worden verstrekt aan jeugdgezondheidszorgorganisaties. Scholen hoeven deze gegevens dus niet langer zelf aan te leveren. Dit leidt tot een vermindering van de administratieve last voor scholen. Bovendien is de privacy van leerlingen hierbij gebaat, doordat dit hergebruik van gegevens uit BRON is voorzien van betere privacywaarborgen.

Lees meer

Leerlingendaling

Voortgang maatregelen leerlingendaling

Leerlingen op schoolplein

Hoewel er minder basisscholen zijn in Nederland, is de bereikbaarheid van die scholen nog steeds goed. De daling van het aantal leerlingen in het primair onderwijs zal zich ook de komende jaren voortzetten. Hierbij zijn er duidelijke verschillen tussen stedelijke gebieden en plattelandsregio’s. Dit betekent dat OCW blijft inzetten op ondersteuning om de gevolgen van leerlingendaling zo goed mogelijk op te vangen en samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten te bevorderen.

Lees meer

Regionale procesbegeleiders leerlingendaling

Infographic leerlingendaling

Tot 1 december 2016 kunt u subsidie aanvragen voor de bekostiging van een regionale procesbegeleider leerlingendaling. De procesbegeleider bevordert de samenwerking tussen schoolbesturen, gemeenten en andere stakeholders in de betreffende regio. Die samenwerking is nodig om te kunnen inspelen op de gevolgen van leerlingendaling en om, op basis van een zogenoemd gebiedsplan, een toekomstbestendig onderwijsaanbod te realiseren.

Lees meer

Management & Bestuur

Bijeenkomsten functiemix

Groepsoverleg

Op 9 en 16 november organiseren OCW en sociale partners regiobijeenkomsten in Arnhem en Rotterdam over de functiemix en het bredere hrm-beleid. Bestuurders, directeuren en HR-adviseurs gaan met elkaar in gesprek over de mogelijkheden van de functiemix om diversiteit in het team te krijgen, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van leraren en het professionaliseren van het personeelsbeleid. Meer informatie over de bijeenkomsten en andere ondersteuning vindt u op de www.functiemix.nl.

Onderwijsachterstanden

Het beste idee voor vve!

Meisje met boekje

Vijf gemeenten kunnen aan de slag met innovaties om de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie te verbeteren. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek start met het verzamelen van goede ideeën van gemeenten en voorschoolse instellingen. Uiteindelijk krijgen vijf gemeenten een ‘Innovatiecentrum vve’ waar de vernieuwende ideeën worden uitgevoerd en beoordeeld op kwaliteit en effectiviteit.

Lees meer

Onderwijshuisvesting

Green Deal Scholen helpt schoolbesturen op weg

Logo Green Deal Scholen

De Green Deal Scholen wil scholen helpen bij het realiseren van gezonde, duurzame en ook betaalbare schoolgebouwen. De overheid stelt hiervoor een subsidie beschikbaar waarmee schoolbesturen extern advies kunnen inhuren voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. De subsidie bedraagt 50 procent van de advieskosten tot een maximum van €3500. Honderdvijftig schoolbesturen kunnen hiervan gebruik maken. Kijk voor informatie op www.greendealscholen.nl.

Regelgeving & Bekostiging

Wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen

Tekening van schoolgebouw

Het Wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen is voor advies naar de Raad van State gestuurd, nadat de ministerraad op 30 september 2016 had ingestemd met dit wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker. Het wetsvoorstel regelt dat er meer ruimte komt om een nieuwe school te beginnen op basis van een onderwijsconcept, terwijl nu de levensbeschouwelijke richting doorslaggevend is. Nieuwe scholen worden in de toekomst vooraf getoetst op kwaliteit.

Lees meer

Aanpassing fusietoets

Leerlingen samen op het plein

De fusietoets in het onderwijs draagt niet altijd bij aan het behoud van onderwijs en heeft onbedoelde neveneffecten op het onderwijsaanbod. Daarom willen de bewindslieden van OCW de fusietoets aanpassen en een onderscheid introduceren tussen een zware inhoudelijke toets voor fusies boven een bepaalde omvang en een snellere toets voor fusies met een beperkte impact. Daarnaast willen ze dat schoolbesturen de schaalgrootte van instellingen in het oog houden.

Lees meer

School & Omgeving

Programma Jong Leren Eten

Lunchpakketje

Het programma Jong Leren Eten biedt scholen de mogelijkheid zelf een keuze te maken uit een totaalpakket voor voedseleducatie. Het gaat om nieuwe en bestaande activiteiten, zoals smaak- en kooklessen, groente en fruit in de klas, schooltuinen, bedrijfsbezoeken en voedingslessen die voortaan via één loket worden aangeboden. Regionale makelaars helpen scholen om een pakket op maat samen te stellen.

Lees meer

Transparantie in het onderwijs

Onderwijsdata onder de loep

Raamwisser

Steeds meer informatie over het onderwijs is beschikbaar in de vorm van openbaar toegankelijke databestanden. Denk aan cijfers over de doorstroom van leerlingen, zittenblijven of eindtoetsresultaten. Deze open onderwijsdata helpen u en anderen bij het beantwoorden van allerlei vragen. Op 11 november kunt u meedoen aan een data-expeditie onder het motto 'Onderwijsdata onder de loep'.

Lees meer

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
nieuwsbriefpo@minocw.nl

Wilt u zich abonneren op deze of een andere nieuwsbrief van de Rijksoverheid?

Ga dan naar de pagina 'Abonneren' op Rijksoverheid.nl.

Vragen over de nieuwsbrief?

Informatiecentrum Primair Onderwijs (ICO):

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur:

Tel. 079-3232333
E-mail: ico@duo.nl

Volgend nummer

Het volgende nummer van de Nieuwsbrief Primair Onderwijs verschijnt in november/december 2016.

De nieuwsbrief komt circa 10 keer per jaar uit.

Met de Nieuwsbrief PO houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector primair onderwijs en de uitvoering van dit beleid.