Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

2 december 2016

Algemeen

Regeling tweede jaar bekostiging asielzoekerskinderen

Kinderen op schoolplein

Schoolbesturen kunnen met ingang van 1 december bijzondere bekostiging aanvragen voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen in hun tweede verblijfsjaar in Nederland. Als het gaat om kinderen die al vanaf het begin van dit schooljaar of sinds 1 november op school zitten, dan moet uw aanvraag vóór 24 december binnen zijn bij DUO. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 1 december 2016.

Lees meer

Regeldrukagenda

Ordners

Het doel van de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017 is knelpunten die voortvloeien uit wet- en regelgeving weg te nemen. In de praktijk blijkt dat regeldruk vaak samenhangt met regels en afspraken van de eigen onderwijsinstelling of het samenwerkingsverband. Hoe kunnen we deze interne regeldruk verminderen? Dit is een belangrijk punt in de voortgangsrapportage van de Regeldrukagenda, waarin ook aandacht wordt besteed aan het Experiment Regelluwe scholen.

Lees meer

Sparringpartners gezocht

Poster medewerkers empoweren

Begin 2017 starten vijf scholen met 'Operatie Regels Ruimen' om hun interne regeldruk aan te pakken. De scholen worden begeleid bij het gesprek over wat nodig is qua registratie en hoe ze nieuwe afspraken kunnen maken. OCW zoekt leraren, schoolleiders of bestuurders die dit gesprek al voeren binnen hun organisatie en die hun ervaringen willen delen. Heeft u interesse? Stuur dan een mail naar begeleidingregeldruk@minocw.nl. OCW neemt dan contact met u op om te kijken naar de mogelijkheden.

Internetconsultatie 'Onderwijs op een andere locatie'

Jongens op klimrek

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Er zijn echter situaties waarin een kind niet volledig kan meedoen aan het onderwijs op een reguliere school en waarvoor ook geen maatwerkoplossingen beschikbaar zijn. Daarom wil staatssecretaris Dekker meer mogelijkheden bieden voor onderwijs op een andere locatie dan de school. Vanaf begin december kunt u via een internetconsultatie uw reactie geven op de specifieke voorstellen om onderwijs op een andere locatie wettelijk te regelen.

Lees meer

Kwaliteit & Innovatie

Verdiepingsfase Onderwijs 2032 afgerond

Logo Onderwijs 2032

Leraren hebben de afgelopen maanden hun mening gegeven over de plannen voor het onderwijs van de toekomst en over hun eigen rol bij curriculumontwikkeling. Ook heeft een breed samengestelde regiegroep van schoolleiders, sectorraden, ouders en leerlingen gekeken naar de praktische toepasbaarheid van de voorstellen van Platform Onderwijs 2032. De opbrengsten van deze verdiepingsfase dienen als input voor verdere stappen op weg naar een eigentijds curriculum.

Lees meer

Kwaliteit & Opbrengsten

Rekenen en natuuronderwijs steviger verankeren

Rekenschrift

De meeste leerlingen in groep 6 beheersen de basisvaardigheden op het gebied van rekenen en natuuronderwijs. Er zijn echter relatief weinig leerlingen die op deze vakken een hoger niveau bereiken. Dit blijkt uit het internationale steekproefonderzoek TIMMS. Staatssecretaris Dekker wil nader bekijken hoe dit komt. Er wordt al veel gedaan om leraren te ondersteunen en beter toe te rusten. Ook wordt gekeken naar de verankering van deze vakken in het curriculum.

Lees meer

Meer cultuuronderwijs op school

Kinderen maken muziek

Steeds meer leerlingen krijgen goed cultuuronderwijs. Bijna 60 procent van de basisscholen neemt deel aan het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit'. Om deze positieve beweging kracht bij te zetten, is er ook de komende vier jaar geld beschikbaar. Doel is het verder vergroten van de kwaliteit van cultuuronderwijs en de deskundigheid van leerkrachten. Ook kunnen scholen tot 1 april 2017 subsidie aanvragen in het kader van de impuls muziekonderwijs.

Lees meer

Leerlingendaling

Handreiking voor samenwerking

Handen die in elkaar grijpen

Basisscholen die te maken hebben met leerlingendaling en die willen samenwerken met andere scholen in de regio, kunnen gebruikmaken van de brochure 'Samen aan de slag met leerlingendaling: handreiking bij samenwerken in het primair onderwijs'. De handreiking gaat in op drie thema’s: het op te lossen vraagstuk, het proces om tot samenwerking te komen en de mogelijke samenwerkingsvormen. Meer informatie vindt u op de website Leerlingendaling.

Management & Bestuur

Besturen blijven verantwoordelijk bij samenwerking

Samenwerking

Samenwerking is belangrijk voor de instandhouding van modern en duurzaam onderwijs, zowel in krimpgebieden als in andere delen van Nederland. Staatssecretaris Dekker heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat schoolbesturen die de samenwerking zoeken, goede afwegingen moeten maken bij de vorm die zij kiezen voor het aangaan van bestuurlijke samenwerking. Het is belangrijk dat zij hun bestuurlijke verantwoordelijkheid kunnen blijven waarmaken en mogelijke risico’s scherp in het oog houden.

Lees meer

Vermindering kosten bij ontslag

Bankbiljetten

Langdurig zieke werknemers die worden ontslagen, houden recht op een transitievergoeding. Hiervoor ontvangt de werkgever een compensatie uit het Algemeen Werkloosheidsfonds. Omdat het onderwijs niet is aangesloten bij dit fonds, zal OCW een rijksbijdrage aan het fonds toevoegen die overeenkomt met de premie die betaald wordt door het bedrijfsleven. De ministerraad heeft op 11 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel dat dit regelt.

Lees meer

Onderwijspersoneel

Normalisering rechtspositie ambtenaren

Leraren

Ambtenaren en werknemers in de private sector krijgen dezelfde rechtspositie. De Eerste Kamer heeft op 8 november 2016 ingestemd met het wetsvoorstel dat dit regelt. Hierdoor wordt de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk aan die van werknemers in het private bedrijfsleven. Na inwerkingtreding is de rechtspositie van personeel in het openbaar onderwijs dus gelijk aan die van het personeel in het bijzonder onderwijs.

Lees meer

Schoolvakanties

Adviesdata tweede week meivakantie

Fijne meivakantie!

Zoals eerder is bekendgemaakt worden vanaf schooljaar 2018-2019 adviesdata gepubliceerd voor een eventuele tweede week meivakantie. Scholen bepalen zelf – uiteraard in overleg met de medezeggenschap – of zij de verplichte week meivakantie willen verlengen tot een vakantie van maximaal twee weken. De adviesdata voor een extra week meivakantie in de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 zijn ondertussen bekendgemaakt op de website van de Rijksoverheid.

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
nieuwsbriefpo@minocw.nl

Wilt u zich abonneren op deze of een andere nieuwsbrief van de Rijksoverheid?

Ga dan naar de pagina 'Abonneren' op Rijksoverheid.nl.

Vragen over de nieuwsbrief?

Informatiecentrum Primair Onderwijs (ICO):

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur:

Tel. 079-3232333
E-mail: ico@duo.nl

Volgend nummer

Het volgende nummer van de Nieuwsbrief Primair Onderwijs verschijnt in de loop van december 2016.

De nieuwsbrief komt circa 10 keer per jaar uit.

Met de Nieuwsbrief PO houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector primair onderwijs en de uitvoering van dit beleid.