Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

21 december 2016

Dit is de laatste Nieuwsbrief PO van 2016. Wij wensen u, ook namens de bewindslieden van OCW, plezierige feestdagen en een goede start in 2017!

Algemeen

Verzuim digitaal melden

Leerlingen buiten de school

Net als in andere onderwijssectoren zullen scholen in het primair onderwijs vanaf 2017 het leerlingenverzuim digitaal melden. Het digitale verzuimregister helpt om het verzuim goed in beeld te hebben. Een aantal scholen begint hiermee vanaf 1 januari 2017, op 1 april volgen alle andere scholen in de sector. In dit bericht leest u meer over de invoering en de voordelen van het digitaal melden van verzuim.

Lees meer

Tijdelijke oplossing invalcontracten

Ouders op het schoolplein

Scholen krijgen meer mogelijkheden om bij een winterse griepgolf zieke leerkrachten te vervangen. De werkgevers en werknemers in het onderwijs hebben van de mogelijkheid binnen de Wet werk en zekerheid (WWZ) gebruikgemaakt om een verzoek in te dienen voor een ministeriële regeling. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit verzoek positief beoordeeld.

Lees meer

Kwaliteit & Innovatie

De Ontmoeting op 15 februari

Deelnemers aan conferentie

Als vervolg op de grote landelijke ontmoeting van excellente en andere scholen op 1 februari 2016 organiseren OCW en de inspectie een reeks regionale ontmoetingen waar scholen en schoolbestuurders ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren. De eerstvolgende Ontmoeting is op 15 februari 2017 in Eindhoven. Alle scholen in de regio’s zuid en oost hebben via hun bestuur een uitnodiging ontvangen.

Lees meer

Skills voor de toekomst

Afbeelding brochure

Kinderen moeten allerlei vaardigheden beheersen om mee te kunnen doen in de 21ste-eeuwse samenleving. Toch weten we nog weinig over hoe kinderen en volwassenen 'skills' leren, hoe dat verschilt of overeenkomt bij verschillende typen 'skills' en wat helpt bij het ontwikkelen en behouden van deze 'skills'. Onder de noemer 'Skills voor de toekomst' is een agenda gepresenteerd om hier onderzoek naar te doen, ook in het primair onderwijs.

Lees meer

Kwaliteit & Opbrengsten

Voortgang uitvoering sectorakkoorden

Leerlingen

Alle leerlingen verdienen goed onderwijs dat de leerling uitdaagt en voorbereidt op de toekomst. Om dit te bereiken zijn leraren en schoolleiders nodig die blijvend werken aan hun professionaliteit. Bovendien moeten de schoolbesturen hun verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit waarmaken. In de afgelopen twee jaar zijn positieve resultaten geboekt met de uitvoering van deze voornemens uit de sectorakkoorden uit 2014. De effecten zijn echter nog niet altijd zichtbaar.

Lees meer

Lerarenagenda

Vakleerlkracht bewegingsonderwijs

De positie van de leraar is versterkt. Leraren kunnen rekenen op een goede opleiding en goede begeleiding. Ook hebben ze veel mogelijkheden om zich professioneel te ontwikkelen. Toch is er nog veel werk te doen, onder meer op het punt van het carrièreperspectief van leraren. Het is de bedoeling de positie van leraren verder te verbeteren. Dit staat in de derde voortgangsrapportage van de Lerarenagenda die eind november naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Lees meer

Onderwijsachterstanden

Nieuwe indicator onderwijsachterstandenbeleid

Kleuter met boekje

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in 2016 onderzoek gedaan naar een nieuwe indicator voor het onderwijsachterstandenbeleid. Met een nieuwe indicator hoeven scholen zelf geen gegevens meer te verzamelen bij ouders om daarmee leerlinggewichten vast te stellen. In het huidige systeem is dat een omslachtig proces waarin snel fouten werden gemaakt. Als de regelingen worden gebaseerd op de nieuwe indicator, vervallen deze lasten voor scholen.

Lees meer

Onderwijsarbeidsmarkt

Arbeidsmarktsituatie

Juf bij schoolbord

De komende jaren zullen in het primair onderwijs naar verwachting meer leraren nodig zijn dan er nu beschikbaar zijn. Dit is met name het geval in de grote steden, waar het aantal leerlingen toeneemt. In regio’s die te maken hebben met leerlingendaling zijn ook nieuwe leraren nodig, maar het verwachte percentage onvervulde vraag ligt daar lager. In februari 2015 presenteren de bewindslieden van OCW een plan van aanpak voor het voorkomen van lerarentekorten.

Lees meer

Onderwijsinhoud

Godsdienstonderwijs op openbare scholen

Plenaire zaal Tweede Kamer

Op openbare scholen kunnen leerlingen godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs volgen, als ouders daar om vragen. Voor dit onderwijs is subsidie van OCW beschikbaar. Een initiatiefwetsvoorstel om deze subsidieverstrekking wettelijk vast te leggen is door de Tweede Kamer aangenomen. Volgend jaar zal de Eerste Kamer zich uitspreken over het wetsvoorstel.

Lees meer

Passend onderwijs

Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs

Meisjes achter computers

Scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hebben ondertussen flinke stappen vooruit gezet in de uitvoering van passend onderwijs. Toch blijven er nog diverse aandachtspunten, zoals de noodzaak van meer variatie in het aanbod en het terugdringen van het aantal thuiszitters. In de tiende voortgangsrapportage passend onderwijs en in een algemeen overleg in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Dekker toegelicht wat er de komende tijd nog moet gebeuren.

Lees meer

Toezicht

Financiële situatie schoolbesturen

Bankbiljetten

In 'De financiële staat van het onderwijs 2015' stelt de Inspectie van het Onderwijs vast dat schoolbesturen in 2015 voorzichtig zijn omgegaan met het geld dat ze van de overheid hebben ontvangen. Gemiddeld genomen zijn de reserves toegenomen en stonden de scholen er in 2015 beter voor dan het jaar ervoor. Toch vindt de inspectie dat scholen ook weer niet te veel reserves moeten opbouwen. Het gaat om cijfers over instellingen in alle onderwijssectoren.

Wet- en regelgeving

Internetconsultatie 'Onderwijs op een andere locatie'

Jongens op klimrek

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Er zijn echter situaties waarin een kind niet volledig kan meedoen aan het onderwijs op een reguliere school en waarvoor ook geen maatwerkoplossingen beschikbaar zijn. Daarom wil staatssecretaris Dekker meer mogelijkheden bieden voor onderwijs op een andere locatie dan de school. U kunt tot 31 januari via een internetconsultatie uw reactie geven op de specifieke voorstellen om onderwijs op een andere locatie wettelijk te regelen.

Lees meer

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
nieuwsbriefpo@minocw.nl

Wilt u zich abonneren op deze of een andere nieuwsbrief van de Rijksoverheid?

Ga dan naar de pagina 'Abonneren' op Rijksoverheid.nl.

Vragen over de nieuwsbrief?

Informatiecentrum Primair Onderwijs (ICO):

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur:
Tel. 079-3232333

E-mail: ico@duo.nl

Volgend nummer

Het volgende nummer van de Nieuwsbrief Primair Onderwijs verschijnt in januari 2017.

De nieuwsbrief komt circa 10 keer per jaar uit.

Met de Nieuwsbrief PO houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector primair onderwijs en de uitvoering van dit beleid.