Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

20 april 2017

Algemeen

De Staat van het Onderwijs 2015-2016

Infographic schoolverschillen

Scholen hebben in Nederland grote vrijheid om het onderwijs naar eigen inzicht in te richten. Het geeft ouders en leerlingen de kans om een school te kiezen die bij hen past. Bovendien geeft het scholen veel ruimte voor onderwijsvernieuwing. Dit mag echter niet ten koste gaan van het benutten van talenten van leerlingen, schrijven de bewindslieden van OCW in hun reactie op het jaarverslag van de Onderwijsinspectie over het schooljaar 2015-2016.

Lees meer

Nationale Onderwijsprijs 2015-2017

Uitreiking Nationale Onderwijsprijs

Uit 24 provinciale winnaars heeft de jury tijdens de landelijke finale van de Nationale Onderwijsprijs 2015-2017 de winnaars gekozen. Voor het primair onderwijs ging de prijs naar een samenwerkingsproject over 21ste-eeuwse vaardigheden van basisscholen De Klimroos en Apollo 11 en VO-school Mavo Tien in Utrecht. De Piet Bakkerschool voor voortgezet speciaal onderwijs in Sneek kreeg de prijs voor een project gericht op toeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Operatie Regels Ruimen

Regeldruk

Er is veel discussie over de werk- en regeldruk op scholen. Niet alleen regels zelf, maar vooral ook hoe ermee wordt omgegaan, bepalen hoe het team de administratieve lasten op school ervaart. Het is belangrijk om de regeldruk bespreekbaar te maken en gezamenlijk te bekijken of alle verantwoording echt nodig is. Operatie Regels Ruimen helpt om de regeldruk beheersbaar te houden. De toolkit van deze operatie is online beschikbaar. Deze handreikingen zijn er ook voor u!

Lees meer

Kwaliteit & Innovatie

Doorstroomprogramma’s PO-VO

Overgang PO-VO

Een van de maatregelen om gelijke kansen in het onderwijs te vergroten is het faciliteren van doorstroomprogramma’s van de basisschool naar de middelbare school. Hiervoor is een subsidieregeling in voorbereiding. In mei zullen regionale bijeenkomsten worden georganiseerd om scholen alvast te informeren over de mogelijkheden voor dergelijke doorstroomprogramma’s PO-VO. Meer informatie volgt binnenkort.

Lees meer

OESO-onderzoek TALIS 2018

Kringgesprek

TALIS is een internationaal vergelijkend  onderzoek onder leraren en schoolleiders over hun beroep en hun leer- en werkomgeving. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) brengt in deze Teaching and Learning International Survey de internationale ontwikkelingen over leraren en scholen in kaart. Onlangs zijn 200 basisscholen in Nederland benaderd om in 2018 mee te doen aan dit onderzoek.

Lees meer

Management & Bestuur

Nieuwste cijfers functiemix

Schoolteam

Het aantal leraren in schaal LB in het primair onderwijs is in de periode tot de peildatum 1 oktober 2016 licht gestegen, van 25,5 procent in 2015 tot 26,0 procent in 2016. Daarmee is de doelstelling van 40 procent leraren in de LB-schaal nog niet gehaald. Op de website www.functiemix.nl staan alle gegevens over de functiemix in de verschillende onderwijssectoren. Ook vindt u op deze site informatie over het ondersteuningstraject ter versterking van de functiemix.

Lees meer

Geld voor vervanging directeuren

Schoolleiders

Schoolleiders die vanaf 2017-2018 een masteropleiding gaan volgen, kunnen een beroep doen op de subsidieregeling Tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs. Een schoolbestuur kan op grond van deze regeling (in twee jaar) ruim €30.000 ontvangen voor de vervanging van schoolleiders die starten met een masteropleiding. In het schooljaar 2017-2018 is hiervoor maximaal €7,8 miljoen beschikbaar.

Lees meer

Onderwijshuisvesting

Green Deal Scholen: regionale kennissessies

Logo Green Deal Scholen

Heeft u als schoolbestuur te maken met verouderde gebouwen? Terwijl u liever een gezond, duurzaam en fris schoolgebouw voor uw leerlingen en medewerkers wilt? Denkt u aan renoveren, maar stuit u op praktische bezwaren als tijd en geld? Tijdens een zestal regionale kennissessies over renovatie van schoolgebouwen biedt de Green Deal Scholen vertegenwoordigers van schoolbesturen en gemeenten informatie over de nieuwste ontwikkelingen.

Lees meer

Personeelsbeleid

Subsidie voor zij-instromers

Juf en leerling

De komende jaren zijn er meer leraren nodig. Het aantal afgestudeerde leerkrachten is niet voldoende om de uitstroom van leerkrachten die met pensioen gaan te compenseren. In 2020 zijn er 4000 fte leraren en schoolleiders te weinig in het primair onderwijs. Dit loopt op tot 10.000 in 2025. Een deel van het lerarentekort is op te lossen met zij-instromers. Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen om zij-instromers via een verkorte opleiding  een bevoegdheid te laten halen.

Lees meer

Professionalisering

Nieuwe subsidieregeling: Teambeurs PO

Schoolteam

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling als leerkracht en tegelijkertijd bezig zijn met team- en schoolontwikkeling. Dat is de kern van de nieuwe subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs. Met deze beurs volgen twee of meer leerkrachten (van een school of schoolbestuur) een masteropleiding waarbij een specifiek ontwikkelpunt van hun school centraal staat. Ook is er ruimte voor het op maat maken van het opleidingstraject. Aanvragen kan vanaf 1 mei 2017.

Lees meer

School & Omgeving

Discriminatie bespreekbaar maken in de klas

Kinderen op het schoolplein

Het is belangrijk om kinderen en jongeren te leren dat je respectvol met elkaar moet omgaan en dat discriminatie niet kán en niet mag. Toch blijkt dit voor leraren soms een lastig onderwerp. Om scholen en leraren te helpen is een digitaal platform ingericht met tools die geschikt zijn voor jongeren van 10 tot 16 jaar. Het kan docenten helpen het gesprek aan te gaan met hun leerlingen en leerlingen bewust te maken van discriminatie en hun eigen vooroordelen.

Advies over samenwerking school en kinderopvang

Jongetje op speelkleed

Op 27 maart hebben minister Asscher en staatssecretaris Dekker het rapport 'Tijd om door te pakken' van de Taskforce Samenwerking onderwijs en kinderopvang in ontvangst genomen. De taskforce geeft dertien adviezen om de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang te vergemakkelijken. De adviezen zijn gericht aan verschillende partijen, zoals scholen en kinderopvanginstellingen, gemeenten, sociale partners, brancheorganisaties en de Rijksoverheid.

Lees meer

Service

Wedstrijd 'Meer muziek in de klas'

Meisje met trompet

Ook dit jaar kunnen groepen 5, 6 en 7 meedoen aan de wedstrijd 'Meer muziek in de klas'. Na de voorronden gaan uit elke provincie drie klassen met hun muzikale act door naar de nieuwe 'Lang Leve de Muziek Show' van AVROTROS. De twaalf winnaars krijgen de ultieme hoofdprijs: met de allergrootste schoolband optreden voor Koningin Máxima tijdens het Kerst Muziekgala 2017. Aanmelden is nog mogelijk tot 14 mei. Kijk op de website voor meer informatie.

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
nieuwsbriefpo@minocw.nl


Wilt u zich abonneren op deze of een andere nieuwsbrief van de Rijksoverheid?

Ga dan naar de pagina 'Abonneren' op Rijksoverheid.nl.

Vragen over de nieuwsbrief?

Informatiecentrum Primair Onderwijs (ICO):

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur:
Tel. 079-3232333

E-mail: ico@duo.nl

Volgend nummer

Het volgende nummer van de Nieuwsbrief Primair Onderwijs verschijnt in mei 2017.
 

De nieuwsbrief komt circa 10 keer per jaar uit.
 

Met de Nieuwsbrief PO houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector primair onderwijs en de uitvoering van dit beleid.