Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

20 december 2017

Dit is de laatste Nieuwsbrief PO van 2017. Wij wensen u prettige feestdagen, een mooie kerstvakantie en een goede start in 2018!

Algemeen

Minder werkdruk en meer ruimte voor de leraar

Kinderen die hun vinger opsteken

Het aanpakken van de werkdruk staat bovenaan de agenda van minister Arie Slob. Tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer en in gesprekken met leraren en schoolleiders benadrukt Slob dat hij het beschikbare extra geld voor het primair onderwijs gericht wil inzetten. Hij wil afspraken maken over werkdrukvermindering en bereiken dat het geld daadwerkelijk in de klas terechtkomt. Het PO-front is gevraagd om een bestedingsplan te maken.

Lees meer

Voortgang aanpak lerarentekort

Leraren in gesprek

De aanpak van het lerarentekort is voor de nieuwe ministers van OCW een van de prioriteiten in hun beleid. Ingrid van Engelshoven en Arie Slob schrijven dit in een brief aan de Tweede Kamer van 28 november 2017. Als er niets wordt gedaan, zullen de tekorten oplopen. Veel basisscholen hebben nu al problemen om bij ziekte vervangers te vinden. Zowel de overheid als andere partijen in en rond het onderwijs nemen maatregelen om de tekorten te bestrijden.

Lees meer

Kwaliteit & Opbrengsten

Schooladviezen en resultaten eindtoets

Leerlingen groep 8

Analyse van de eindtoetsresultaten van afgelopen schooljaar leidt tot een overwegend positief beeld: er is geen sprake van structurele over- of onderadvisering. Ook zijn er weer meer brede adviezen en bijgestelde adviezen gegeven. Scholen raken steeds vertrouwder met de wet- en regelgeving en handelen steeds meer in lijn met waarvoor de wet is bedoeld. De komende tijd wordt, samen met het veld, bekeken of het nodig is om de wet aan te passen.

Lees meer

Management & Bestuur

Financiële positie onderwijsinstellingen

Bankbiljetten

Het geld dat naar het onderwijs gaat, wordt doelmatig besteed. De inspectie heeft in de financiële staat van het onderwijs over 2016 vastgesteld dat scholen en andere onderwijsinstellingen er goed voorstaan. De scholen geven elk jaar bijna alle middelen die zij ontvangen uit aan het onderwijs, maar zorgen er ook voor dat ze wat overhouden om aan hun betalingsverlichtingen te voldoen, of te sparen voor gerichte investeringen ten gunste van de kwaliteit van het onderwijs.

Lees meer

Lerarenagenda

Herstart lerarenregister

Schoolteam

In het Regeerakkoord staat dat het lerarenregister alleen een succes kan zijn, als het daadwerkelijk 'van, voor en door de leraar is'. De nieuwe bewindslieden van OCW schrijven aan de Tweede Kamer dat zij het jammer vinden dat er discussie is ontstaan over het lerarenregister. Zij vinden dat de beroepsgroep centraal moet staan bij de verdere uitwerking van het register. Daarom willen zij nu een herstart maken, waarbij leraren actief meedenken en meebeslissen over de inhoud.

Lees meer

Lerarenopleidingen

Halvering collegegeld in eerste twee jaar

Studenten

In het Regeerakkoord is vastgelegd dat studenten die in 2018-2019 beginnen aan een opleiding tot leraar basisonderwijs, de eerste twee jaar van hun studie slechts de helft van het collegegeld betalen. Deze halvering van het collegegeld gaat nu ook gelden voor andere lerarenopleidingen. Minister Van Engelshoven heeft dit tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer aangekondigd.

Lees meer

Onderwijsachterstanden

Vanaf 2018 al extra geld voor voorschoolse educatie

Spelende peuter

Het kabinet heeft besloten om al vanaf 2018 extra geld te investeren in voorschoolse educatie. Daarmee wordt voorkomen dat gemeenten pedagogisch medewerkers volgend jaar moeten ontslaan, terwijl zij in 2019 weer nodig zijn. Bovendien kunnen gemeenten zich voorbereiden op het geven van meer voorschoolse taallessen aan kinderen met een risico op een achterstand. De voorschool leidt tot een betere taalontwikkeling voor deze kinderen.

Lees meer

Onderwijsinhoud

Burgerschapsonderwijs

Grote zaal Tweede Kamer

Onderwijs is investeren in mensen. De nieuwe bewindslieden van OCW willen werken aan gelijke kansen voor iedereen. Daar hoort ook bij dat leerlingen en studenten zich ontwikkelen tot kritische burgers en zelfbewuste mensen. Dit gebeurt voor een deel op school. Om scholen hierbij te helpen wordt de burgerschapsopdracht van het funderend helderder omschreven in de wet. Samen met leraren en scholen wordt nagedacht over de invulling van het burgerschapsonderwijs.

Lees meer

Conferentie 'English for all'

Do you speak English?

Op 23 maart 2018 organiseert Nuffic een landelijke conferentie over internationalisering op de basisschool. Deze editie staat in het teken van wereldburgerschap en vroeg Engels als voorbereiding op de toekomst. Er is keuze uit bijna 40 workshops, onder meer over starten met vroeg vreemdetalenonderwijs, interactieve activiteiten, wereldburgerschap, meertalige kinderen en storytelling. Meer informatie over deze conferentie vindt u op de website van Nuffic.

Passend onderwijs

Privacy bij passend onderwijs en digitale leermiddelen

Spelende kinderen

De privacy van leerlingen moet gewaarborgd worden. Gegevens over leerlingen mogen niet voor iedereen zichtbaar zijn. Overheid en andere partijen werken met elkaar samen om scholen hierbij te ondersteunen. Zo is er een digitale privacy-tool ontwikkeld om scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden te helpen met vragen over privacy bij passend onderwijs. Voor scholen die digitale leermiddelen gebruiken wordt het gebruik van een pseudoniem geïntroduceerd.

Lees meer

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
nieuwsbriefpo@minocw.nl
 

Wilt u zich abonneren op deze of een andere nieuwsbrief van de Rijksoverheid?

Ga dan naar de pagina 'Abonneren' op Rijksoverheid.nl.

Vragen over de nieuwsbrief?

Informatiecentrum Primair Onderwijs (ICO):
 

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9-13 uur:
Tel. 079-3232333
E-mail: ico@duo.nl
 

Helpdesk BRON:
Tel. 050-5997766 (op werkdagen van 9-17 uur)

Volgend nummer

Het volgende nummer van de Nieuwsbrief Primair Onderwijs verschijnt in januari 2018.
 

De nieuwsbrief komt circa 10 keer per jaar uit.
 

Met de Nieuwsbrief PO houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector primair onderwijs en de uitvoering van dit beleid.