Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

6 juli 2017

Dit is de laatste Nieuwsbrief Primair Onderwijs van het schooljaar 2016-2017.

Wij wensen u een prettige zomervakantie!

Algemeen

Lerarentekort

Schoolteam

Er wordt een lerarentekort verwacht in het basisonderwijs. In februari 2017 hebben de bewindslieden van OCW een plan van aanpak om de tekorten tegen te gaan naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarnaast hebben leraren aandacht gevraagd voor de werkdruk en de salarissen. Op 29 juni 2017 is in een plenair Kamerdebat gesproken over de voorgestelde maatregelen om het lerarentekort het hoofd te bieden. Ook werkdruk en beloningen in het primair onderwijs kwamen aan de orde in het debat.

Lees meer

Handreiking Operatie Regels Ruimen

Ordners

Scholen zoeken naar passende oplossingen om de werk- en regeldruk beheersbaar te houden. Heldere afspraken en kritische reflectie op wat geregistreerd wordt, kan hierbij helpen. In Operatie Regels Ruimen gingen zes scholen samen met een veranderingsdeskundige en een inspiratieschool aan de slag om minder te registreren. Hun ervaringen en de handreikingen in de toolkit van Operatie Regels Ruimen kunnen helpen om onnodige administratie tegen te gaan.

Lees meer

Actieplan internationale scholen

Kinderen op schoolplein

Goed internationaal onderwijs draagt bij aan een goed vestigingsklimaat en de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het aantal leerlingen op internationale scholen is de afgelopen jaren sterk gegroeid, waardoor knelpunten zijn ontstaan. Een breed samengestelde taskforce heeft aanbevelingen gedaan om deze knelpunten op te lossen. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en scholen moeten hiervoor gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen.

Lees meer

ICT in het onderwijs

Subsidieregeling snel internet

Leerlingen achter pc&#39;s

Vanaf september 2017 kunnen scholen met een langzame internetverbinding subsidie aanvragen voor de aanleg van een snelle, toekomstbestendige internetverbinding. Na aftrek van een eigen bijdrage van €2500 vergoedt de overheid de helft van de aanlegkosten. De regeling geldt voor scholen die nu alleen toegang hebben tot een koperverbinding. Na publicatie van de regeling vindt u informatie over de aanvraagprocedure en een overzicht van deze scholen op de website van DUS-I.

Management & Bestuur

Schoolleiderstegemoetkoming: aangepaste regeling

Schoolleiders in gesprek

De Regeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders PO is op twee punten aangepast. Op grond van deze regeling kan een schoolleider subsidie aanvragen voor de vervangingskosten tijdens het volgen van een masteropleiding. De subsidie kan nu worden aangevraagd door schoolleiders die vanaf 8 oktober 2016 zijn gestart met hun opleiding. En ook door schoolleiders die een premastertraject volgen voordat zij aan hun masteropleiding beginnen.

Lees meer

Kwaliteitsborging bestuur en intern toezicht

Vragenlijst

Minister Bussemaker heeft de Eerste Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen in de professionalisering van bestuur en intern toezicht in het onderwijs. Met name in het primair en voortgezet onderwijs kunnen nog verdere stappen worden gezet. De minister moedigt besturen en intern toezichthouders in deze sectoren aan om de ontwikkeling van de professionalisering te verbreden en initiatieven van kwaliteitsborging minder vrijblijvend te maken.

Lees meer

Overgang PO-VO

Subsidieregeling Doorstroomprogramma’s PO-VO

Overgang PO-VO

Scholen die samen aan de slag willen met doorstroomprogramma’s PO-VO kunnen hiervoor een subsidie aanvragen. Het gaat om programma’s die basisscholen en middelbare scholen zelf inrichten om zo de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen voor kwetsbare leerlingen. Samenwerkende scholen kunnen tot 1 oktober 2017 een subsidieaanvraag indienen bij DUS-I.

Lees meer

Passend onderwijs

Voortgang passend onderwijs

Jongetje met speelgoed

Meer dan voorheen lukt het om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, een plek te geven in het reguliere onderwijs. Staatssecretaris Dekker heeft tijdens een Kamerdebat over de elfde voortgangsrapportage passend onderwijs zijn waardering uitgesproken voor de passie en de toewijding waarmee scholen en samenwerkingsverbanden hiermee bezig zijn. Toch kan het nog beter. Speerpunten zijn meer transparantie en het terugdringen van onnodige bureaucratie.

Lees meer

School & Omgeving

Protocol schoolzwemmen

Zwemles

Als een school ervoor kiest om schoolzwemmen aan te bieden, is het van belang dat dit zo goed en veilig mogelijk gebeurt. De veiligheid van het schoolzwemmen is veel in het nieuws geweest, na het verdrietige ongeluk van de 9-jarige Salam. Het is erg belangrijk dat school en zwembadexploitant goede afspraken maken en zorgen voor adequaat toezicht, om het schoolzwemmen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het protocol schoolzwemmen kan daarbij helpen.

Lees meer

Calamiteitenteam

Brandweerauto

Bij ernstige calamiteiten kunnen scholen voortaan een beroep doen op het calamiteitenteam bij Stichting School & Veiligheid. Via de telefonische helpdesk ondersteunt dit team de school in eerste instantie met advies en voorlichting. Als het om een zeer ernstige calamiteit gaat, kan in overleg met de school de adviseur van het calamiteitenteam acht uren kosteloos op locatie worden ingezet. De helpdesk is op werkdagen van 9-16 uur telefonisch bereikbaar via 030-2856616.

Lees meer

Week Tegen Pesten: 18-22 september

Meisjes die elkaar helpen

'Online pesten. Pak ’t aan!' is dit jaar het motto van de nationale Week Tegen Pesten. Samenwerking tussen ouders, schoolteam en leerlingen is daarbij belangrijk. Want online pesten pak je samen aan! Op de site www.weektegenpesten.com staat hoe u kunt meedoen aan de Week Tegen Pesten van 18 tot en met 22 september 2017. Ook vindt u er tips en tools. De Week Tegen Pesten is een initiatief van Stichting School & Veiligheid en wordt elk jaar gehouden in september.

Schoolleiders

Nationale Schoolleiders Top PO

Logo Nationale Schoolleiders Top

De tweede Nationale Schoolleiders Top voor het primair onderwijs vindt plaats op zaterdag 25 november 2017 (van 10-16 uur). Plaats van handeling is de Werkspoorkathedraal in Utrecht. De top staat in het teken van inspirerend leiderschap. Wat voor leider wil ik zijn? Hoe is de relatie met het team? En hoe kunnen bestuur en directie elkaar versterken? Kijk voor meer informatie op de site van de Nationale Schoolleiders Top. U kunt zich nu al aanmelden als deelnemer.

Toezicht

Vernieuwd toezicht vanaf 1 augustus 2017

Groep 8

De ervaringen met de pilots volgens het nieuwe toezicht zijn overwegend positief, zo blijkt uit de voortgangsrapportage van de inspectie die naar de Tweede Kamer is gestuurd. In het toezicht vraagt de inspectie voortaan nadrukkelijker naar de eigen ambities van schoolbesturen en scholen. Deze aanpak zal leiden tot continue aandacht voor verbetering van het onderwijs en voor het leren van elkaar.

Lees meer

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
nieuwsbriefpo@minocw.nl


Wilt u zich abonneren op deze of een andere nieuwsbrief van de Rijksoverheid?


Ga dan naar de pagina 'Abonneren' op Rijksoverheid.nl.

Vragen over de nieuwsbrief?

Informatiecentrum Primair Onderwijs (ICO):

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9-13 uur:

Tel. 079-3232333
E-mail: ico@duo.nl


Helpdesk BRON
Tel. 050-5997766 (op werkdagen van 9-17 uur)

Volgend nummer

Het volgende nummer van de Nieuwsbrief Primair Onderwijs verschijnt in september 2017.


De nieuwsbrief komt circa 10 keer per jaar uit.


Met de Nieuwsbrief PO houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector primair onderwijs en de uitvoering van dit beleid.