Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

20 oktober 2017

In deze tweede Nieuwsbrief PO van het schooljaar 2017-2018 vindt u informatie over verschillende onderwerpen. Pas na het aantreden van het nieuwe kabinet zal meer bekend worden over de uitvoering van het regeerakkoord en de investeringen in het primair onderwijs. Uiteraard leest u daarover later meer in deze nieuwsbrief.

Algemeen

Leraren van het jaar 2017

Foto leraren van het jaar 2017

De nieuwe Leraren van het jaar zijn Tjeerd van den Elsen (PO), Christa Rietberg (SO), Didy Pijpker (VO) en Conrad Berghoef (MBO). De winnaars zijn stuk voor stuk uitblinkers in hun vak en gaan komend jaar op pad als ambassadeur van het onderwijs. Ze zijn een jaar lang hét gezicht van de beroepsgroep binnen hun sector. De winnaars ontvingen de trofee tijdens het Lerarencongres op 7 oktober van demissionair minister Bussemaker. Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding!

Handreiking 'Ruimte in Regels'

Voorkant brochure

Binnenkort verschijnt de brochure 'Ruimte in Regels'. In deze handreiking van OCW en de inspectie wordt toegelicht welke ruimte er is om als schoolteam invulling te geven aan wettelijke vereisten. In de wet staat dat een school informatie moet bijhouden en zich moet kunnen verantwoorden. Maar hóe u dat doet, bepalen school en schoolbestuur voor een groot deel zelf. Omstreeks 15 november ontvangen alle basisscholen een exemplaar van de handreiking bij het blad PrimaOnderwijs.

Start aanmeldingsperiode Excellente Scholen 2018

Excellente school De Opdracht

Scholen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen zich van woensdag 1 november 2017 tot en met donderdag 1 februari 2018 aanmelden voor deelname aan Excellente Scholen 2018. Elke school die wil meedoen, levert een beschrijving van het eigen excellentieprofiel aan. Het formulier voor de beschrijving van het excellentieprofiel is te vinden in het Internet Schooldossier (ISD).

Lees meer

ICT in het onderwijs

Wetsvoorstel pseudonimiseren leerlinggegevens

Leerlingen achter de computer

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel pseudonimiseren leerlinggegevens. Als de Eerste Kamer dit wetsvoorstel ook aanneemt, kan de digitale gegevensuitwisseling tussen scholen en educatieve leveranciers straks met behulp van een minimale hoeveelheid aan leerlinggegevens plaatsvinden. De invoering van dit wetsvoorstel is bedoeld om de privacy van leerlingen optimaal te beschermen en het gebruik van digitale leermiddelen te vergemakkelijken.

Lees meer

Internationalisering

Leraren- en leerlingenuitwisseling via Erasmus+

Engelse les

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Er zijn verschillende programmalijnen voor verschillende onderwijssectoren. Scholen voor PO en VO kunnen bijvoorbeeld een aanvraag doen voor nascholing van docenten en staf (Key Action 1), of voor een uitwisselingsproject met scholen in Europa (Key Action 2). Op 22 november kunt u deelnemen aan een informatiebijeenkomst in Utrecht.

Lees meer

Kwaliteit & Opbrengsten

Aanpassing regelgeving eindtoetsing

Leerlingen groep 8

De regelgeving over de verplichte eindtoets in groep 8 is op enkele onderdelen aangepast. Er zijn drie wijzigingen waarover we u graag willen informeren. Allereerst is er een wijziging in de Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing PO. Het tweede punt gaat over het opnemen van de adviescategorie 'Praktijkonderwijs/VMBO Basis' in de eindtoetsen. De derde wijziging betreft het opnemen van een set ankeropgaven in alle toegestane eindtoetsen.

Lees meer

Peilingsonderzoek mondelinge taalvaardigheid SBO en SO

Kinderen op een bank

Een aantal scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs is onlangs benaderd om mee te doen aan het Peilingsonderzoek mondelinge taalvaardigheid in SBO en SO. Het gaat om een peilingsonderzoek naar de mondelinge taalvaardigheid van schoolverlaters van het SBO en SO (voormalig) cluster 4. Uw medewerking aan dit onderzoek is waardevol en wordt daarom zeer op prijs gesteld.

Lees meer

Management & Bestuur

Code Goed Bestuur geactualiseerd

Vergadering

Op advies van de Monitorcommissie Goed Bestuur is de tekst van de Code Goed Bestuur op een aantal punten aangepast. Vervolgens is ook de toelichting van de code geactualiseerd. De meeste aanpassingen zijn gericht op het tegengaan van belangenverstrengeling en het bevorderen van transparantie. Op de website van de PO-Raad vindt u meer informatie en de actuele teksten van de Code Goed Bestuur en de toelichting.

Scholen en sponsoring

Sponsoring

Veel scholen krijgen te maken met aanbiedingen van bedrijven en instellingen, waar al of niet een tegenprestatie voor wordt gevraagd. Soms gaat het om (gratis) lespakketten of lesmaterialen. Uiteraard beslissen scholen zelf of zij gebruikmaken van aanbod van derden. Als de school een tegenprestatie levert, is er sprake van sponsoring. Gedragsregels voor sponsoring op scholen zijn vastgelegd in een convenant. Ook de brochure 'Spelregels sponsoring op scholen' biedt informatie.

Leerlingendaling

Succesverhalen leerlingendaling

Kinderen op het plein

Heeft u te maken met leerlingendaling en bent u geïnteresseerd in manieren om de gevolgen van leerlingendaling op te vangen, dan kunt u op 2 november 2017 meedoen aan de tweede bijeenkomst 'Succesverhalen leerlingendaling'. In vijf interactieve workshops komen verschillende goede voorbeelden aan bod. U kunt zich voor twee workshops opgeven. De bijeenkomst wordt afgesloten met een lunch. Deelname aan deze bijeenkomst in Utrecht is gratis.

Lees meer

Professionalisering

Regeling opleiding cultuurbegeleider

Kinderen bekijken schilderijen

Scholen en leerkrachten die willen investeren in cultuuronderwijs en streven naar duurzame inbedding hiervan in het curriculum, geven aan dat zij behoefte hebben aan inhoudelijke verdieping op het gebied van cultuureducatie. Voor cultuurcoördinatoren die zich verder willen specialiseren is daarom een nieuwe subsidieregeling geopend. Wie dit schooljaar al is gestart met de opleiding tot cultuurbegeleider, kan vóór 1 november 2017 subsidie aanvragen.

Lees meer

School & Omgeving

Psychische gevolgen van orkaan Irma

Stormschade op Sint Maarten

Kinderen die de orkaan Irma hebben meegemaakt, kunnen daardoor van slag zijn. En misschien hebben zij te maken met concentratieproblemen, moeite met leren of andere psychische gevolgen. Sommige kinderen zitten tijdelijk op andere scholen – in Caribisch of Europees Nederland. De Engelstalige gids 'After the storm' biedt scholen handreikingen voor het begeleiden van deze leerlingen. U vindt de gids op de site van Stichting School & Veiligheid.

Lees meer

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
nieuwsbriefpo@minocw.nl
 

Wilt u zich abonneren op deze of een andere nieuwsbrief van de Rijksoverheid?
 

Ga dan naar de pagina 'Abonneren' op Rijksoverheid.nl.

Vragen over de nieuwsbrief?

Informatiecentrum Primair Onderwijs (ICO):

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9-13 uur:


Tel. 079-3232333
E-mail: ico@duo.nl


Helpdesk BRON
Tel. 050-5997766 (op werkdagen van 9-17 uur)

Volgend nummer

Het volgende nummer van de Nieuwsbrief Primair Onderwijs verschijnt in november 2017.


De nieuwsbrief komt circa 10 keer per jaar uit.


Met de Nieuwsbrief PO houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector primair onderwijs en de uitvoering van dit beleid.