Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

16 november 2017

Algemeen

Nieuwe bewindslieden

Minister Arie Slob

Arie Slob is op 26 oktober 2017 aangetreden als minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs  en Media. Samen met Ingrid van Engelshoven, de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zal hij zich inzetten voor goed onderwijs voor alle leerlingen én ruimte en verantwoordelijkheid voor docenten. Slob wil blijvend in gesprek met leraren en hen helpen om hun werk goed te kunnen doen. Hij is zelf docent geweest en had als Tweede Kamerlid onderwijs in portefeuille.

Ruimte in Regels

Voorkant handereiking Ruimte in Regels

In de brochure 'Ruimte in Regels' lichten OCW en de inspectie  toe welke ruimte er is om als leraar invulling te geven aan de wettelijke eisen die gelden voor het onderwijs op basisscholen. In de wet staat dat een school informatie moet bijhouden en zich moet kunnen verantwoorden. Maar hóe dat gebeurt, bepalen school en schoolbestuur voor een groot deel zelf. Alle basisscholen ontvangen een exemplaar van deze handreiking als bijlage bij het blad PrimaOnderwijs.

Lees meer

Kwaliteit & Innovatie

Aanmelding Excellente Scholen 2018

Leerlingen van een Excellente School

Scholen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen zich tot en met donderdag 1 februari 2018 aanmelden voor deelname aan Excellente Scholen 2018. Elke school die wil meedoen, levert een beschrijving van het eigen excellentieprofiel aan. Kwaliteit zichtbaar maken en overdragen is een belangrijk doel van dit traject. Een onafhankelijke jury bekijkt of een school in aanmerking komt voor het predicaat. Meer informatie vindt u op de site van de inspectie.

Lees meer

Leerlingendaling

Wet toekomstbestendig onderwijsaanbod

Kinderen en ouders op het plein

Vanaf 1 januari 2018 krijgen schoolbesturen meer mogelijkheden om in te spelen op de gevolgen van leerlingendaling. De Wet toekomstbestendig onderwijsaanbod leidt tot verschillende wetswijzigingen. Zo wordt het gemakkelijker om een school van openbaar naar bijzonder om te zetten (of andersom), de richting van een school te veranderen, of een school te verplaatsen binnen de gemeente. Ook kunnen binnen één gemeente twee verschillende opheffingsnormen gelden.

Lees meer

Lerarentekort

Subsidie voor werving en begeleiding zij-instromers

Zij-instromer

Denkt u erover na om zij-instromers in dienst te nemen? Wanneer u hier, samen met andere scholen in uw regio, een plan van aanpak voor maakt, kunt u een startsubsidie krijgen van het Arbeidsmarktplatform PO. Met deze tegemoetkoming kunt u aan de slag om zij-instromers te werven, te begeleiden én te behouden. Daarnaast kunt u een beroep doen op de OCW-subsidie voor de opleiding individuele zij-instromers. Zie het volgende bericht voor subsidie voor herintreders.

Lees meer

Regeling tegemoetkoming herintreders

Leraren in gesprek

Schoolbesturen die een herintreder in dienst nemen, kunnen een subsidie van €2500 ontvangen. De subsidieregeling Tegemoetkoming herintreders primair onderwijs is in het leven geroepen om het in dienst nemen van herintreders te stimuleren. Met het geld kunnen besturen herintredende leerkrachten ondersteunen en begeleiden. Het activeren van mensen die nu tot de 'stille reserve' behoren, is een van de maatregelen om het lerarentekort terug te dringen.

Lees meer

Management & Bestuur

Nationale Schoolleiders Top PO

Op 25 november kunt u meedoen aan de tweede Nationale Schoolleiders Top PO in Utrecht. Schoolleiders gaan dan in gesprek met elkaar, met minister Slob en met leiders uit andere sectoren over wat hen drijft en waar ze tegenaan lopen. Elkaar inspireren en verder helpen, daar draait het om. De thema’s zijn visieontwikkeling, leidinggeven aan verandering en omgaan met menselijk kapitaal. Kijk op de website en meld u aan! Deelname aan de top is gratis.

Strategisch personeelsbeleid en functiemix

Playmobilpoppetjes bij planbord

Hoe kan functiemix leiden tot een hogere onderwijskwaliteit? Hoe komen schoolbesturen en scholen tot realisatie van de  functiemix als uitvoering van de cao-bepaling? Welke strategische en tactische HR-onderwerpen spelen hierbij een rol? Welke handvatten gebruiken schoolbesturen om HRM te professionaliseren? Voor antwoorden op deze en andere vragen kijkt u op de website van de functiemix en het webinar over het inzetten van functiemix als kwaliteitsinstrument.

Medezeggenschap

Versterking medezeggenschap

Vergadering

Voor informatie of trainingen over medezeggenschap op school kunt u terecht bij het project Versterking medezeggenschap, een initiatief van de landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken. Naast de website www.infowms.nl is er nu ook een handige digitale brochure beschikbaar over het versterken van de medezeggenschap op scholen.

Onderzoek

Meedoen aan TALIS 2018

Schoolteam

Eens in de vijf jaar doet de OESO een grootschalig internationaal onderzoek naar de rol en positie van leraren en schoolleiders en hun bijdrage aan de onderwijskwaliteit. Nederland doet in 2018 voor de derde keer mee aan de Teaching and Learning International Survey (TALIS). Zit uw school in de steekproef? Doe dan mee! Het levert belangrijk informatie op – voor uw eigen school en in het algemeen. Ook scholen buiten de steekproef kunnen meedoen en een schoolrapport krijgen.

Lees meer

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
nieuwsbriefpo@minocw.nl
 

Wilt u zich abonneren op deze of een andere nieuwsbrief van de Rijksoverheid?
 

Ga dan naar de pagina 'Abonneren' op Rijksoverheid.nl.

Vragen over de nieuwsbrief?

Informatiecentrum Primair Onderwijs (ICO):
 

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9-13 uur:
Tel. 079-3232333
E-mail: ico@duo.nl
 

Helpdesk BRON:
Tel. 050-5997766 (op werkdagen van 9-17 uur)

Volgend nummer

Het volgende nummer van de Nieuwsbrief Primair Onderwijs verschijnt in december 2017.
 

De nieuwsbrief komt circa 10 keer per jaar uit.
 

Met de Nieuwsbrief PO houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector primair onderwijs en de uitvoering van dit beleid.