Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2015, Nummer 3, 1 mei 2015

Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van Voortgangsrapportage DBFM(O)

De vaste commissie voor Financiën heeft op 27 februari 2015 door middel van een schriftelijk overleg vragen gesteld naar aanleiding van de Voortgangsrapportage DBFM(O) 2014.

De antwoorden op deze vragen zijn inmiddels aan de Kamer gestuurd en beschikbaar via onderstaande link.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/04/30/antwoorden-schriftelijk-overleg-voortgangsrapportage-dbfm-o.html

Beheer en onderhoud Kop van Noord-Holland door één marktpartij

De provincie Noord-Holland heeft het beheer en onderhoud van het gebied Kop van Noord-Holland voor tien jaar uitbesteed aan één marktpartij: Dura Vermeer. Een nieuwe benadering, waarbij de provincie voor langere tijd nauw samenwerkt met de markt en een beroep doet op haar kennis en innovatiekracht. De Kop van Noord-Holland is het eerste langjarige, geïntegreerde gebiedscontract dat de provincie in de markt zet. Vanaf 2016 volgen gebiedscontracten voor alle gebieden in Noord-Holland.

Een nieuwe benadering, waarbij de provincie voor langere tijd nauw samenwerkt met de markt en een beroep doet op haar kennis en innovatiekracht. De Kop van Noord-Holland is het eerste langjarige, geïntegreerde gebiedscontract dat de provincie in de markt zet. Vanaf 2016 volgen gebiedscontracten voor alle gebieden in Noord-Holland.

Volume, prijs en kwaliteit
In het gebiedscontract zijn het vaste en variabele onderhoud en enkele vervangingsinvesteringen voor (vaar-)wegen, groen én civieltechnische kunstwerken in het gebied gebundeld. Dit stevige volume en de tijdsduur maken het contract aantrekkelijk voor marktpartijen. De provincie laat het werk uitvoeren op basis van prestatie-eisen, waarbij de markt wordt uitgedaagd om de kosten over de gehele contractduur te minimaliseren. De provincie wil met deze nieuwe manier van werken meer kennis en kwaliteit uit de markt halen. De opdrachtnemer krijgt de rol van risicodragende procesaannemer, die de ruimte heeft om het de kop van Noord-Holland naar eigen inzicht als ‘goed huisvader’ te beheren en onderhouden en zelf haar eigen werkproces zo efficiënt mogelijk in te richten. De rol van de provincie verschuift daarmee van beheren naar beheersen. Zij schrijft niet langer alles voor en gaat op de stoel van regisseur zitten.

PPSsupport heeft de provincie ondersteuning gegeven bij het maken van de inkoopafweging en heeft kennis gedeeld.

Handleiding Publieke Businesscase

De overheid maakt steeds vaker gebruik van businesscases in de besluitvorming over projecten. Daarom is door de secretarissen-generaal van de ministeries besloten een handleiding voor businesscases op te stellen. Het ministerie van Financiën heeft, in samenwerking met de andere ministeries, deze handleiding opgesteld.
 
De Handleiding Publieke Businesscase is nu beschikbaar via http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2015/04/13/handleiding-publieke-businesscase.html.

Het is een rijksbreed kader met daarin een aantal basisnormen en processtappen die helpen bij het opstellen en beoordelen van een businesscase. De handleiding is ook toepasbaar bij publiek-private projecten, bijvoorbeeld bij het maken van een afweging tussen verschillende PPS-alternatieven. In de Inleiding van de handleiding wordt ingegaan op het verschil tussen een publieke businesscase en een PPC (Publiek-Private Comparator). Als u vragen heeft over de handleiding, kunt u contact opnemen met het ministerie van Financiën, directie Financieringen, telefoon (070) 342 80 28 of e-mail businesscases@minfin.nl.

Ervaringen Brede School Joure Zuid

Brede School Joure Zuid is schooljaar 2014-2015 in gebruik genomen door twee basisscholen, een kinderopvang, een welzijnsorganisatie en het centrum voor kunsten. Het pand is veelkleurig met een parkachtig buitenterrein. Het beheer en onderhoud is de komende 25 jaar ondergebracht bij het consortium.
 
Geïntegreerd
De gekozen contractvorm is een DBMO-contract. Hierbij is het ontwerp, bouw, onderhoud en delen van de exploitatie in één keer uitgevraagd voor een periode van 25 jaar. Met de geïnteresseerde marktpartijen is er dialoog gevoerd om vraag en aanbod goed af te stemmen. Deze aanpak komt steeds vaker voor, maar is ook nog veel te leren.
 
Evaluatie
De ervaringen bij de aanbesteding van de Brede School zijn gebundeld in een evaluatieboekje [link http://www.ppssupport.nl/projecten/s/school-brede-school-joure]. In de evaluatie komen verschillende spelers aan het woord. Ieder vanuit een eigen perspectief en vanuit een andere organisatie. Dat levert interessante inzichten op waar anderen hun voordeel mee kunnen doen.

Aansprekend, eigentijds gebouw voor rechtbank, Openbaar Ministerie en Raad voor de Kinderbescherming

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de opdracht voor het nieuwe gerechtsgebouw in Breda gegund aan InBalans. Het nieuwe gerechtsgebouw opent in 2018 haar deuren aan de Stationslaan. Het DBFMO-contract wordt op 12 mei 2015 ondertekend.
 
pps
InBalans heeft conform de Europese aanbestedingsregelgeving een inschrijving gedaan die, na een intensief beoordelingstraject op kwaliteitsaspecten, economisch als het meest voordelig is geselecteerd. Het gerechtsgebouw wordt ontworpen, gerealiseerd en beheerd via een Publiek Private Samenwerking (PPS) met een DBFMO-contract.
Dit betekent dat InBalans verantwoordelijk is voor het ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van het nieuwe gebouw, alsook de facilitaire dienstverlening. De opdracht heeft na ingebruikname van het gebouw een looptijd van 30 jaar met een netto contante waarde van bijna 172 miljoen euro.
 
Consortium
Het consortium InBalans is een samenwerkingsverband tussen VolkerWessels Bouw- en Vastgoedontwikkeling, Facilicom PPS Contracten en Macquarie Capital Group. De Architekten CIE, heeft in samenwerking met Architectenbureau Paul de Ruiter, interieurarchitect Sevil Peach en Karres en Brands Landschapsarchitecten het ontwerp gemaakt. Visser & Smit Bouw zal de realisatie voor haar rekening nemen. Arup, Imtech Building Services en HOMIJ Technische Installaties zijn verantwoordelijk voor het installatietechnische ontwerp en de realisatie hiervan. Facilicom Bedrijfsdiensten zal gedurende de 30 jaar de facilitaire dienstverlening faciliteren.
 
Rechtbank, Openbaar Ministerie en Raad voor de Kinderbescherming in één gebouw
In het nieuwe gerechtsgebouw neemt naast de rechtbank en het Openbaar Ministerie ook de Raad voor de Kinderbescherming haar intrek. Drie organisaties onder één dak, goed bereikbaar voor de burger en de medewerkers, met uitnodigende faciliteiten zoals spreekkamers, overlegplekken en een koffiecorner. Het delen van een gebouw en faciliteiten zoals de beveiliging, vergaderfaciliteiten en catering levert synergievoordelen op.

Renovatie 'B30' in Den Haag mag verder

Ruijssenaars had betoogd dat de verbouwing van het pand in 1993 met de huidige renovatie wordt aangetast en verminkt. Daarmee zou zijn auteursrecht als toenmalig architect van die verbouwing zijn geschonden. Het Rijksvastgoedbedrijf stelde daar tegenover dat van verminking geen sprake is: de eerdere verbouwing wordt door sloop ongedaan gemaakt. Dan is het auteursrecht niet meer aan de orde. Ook heeft Ruijssenaars eerder meermalen een aanbod afgewezen om overleg te voeren met de architect van de lopende renovatie.

De rechter vond Ruijssenaars te laat met zijn kort geding. Grote delen van zijn werk zijn inmiddels al vernietigd. Ook had Ruijssenaars eerder kunnen reageren op het aanbod om overleg te voeren. Bovendien zou het stilleggen van de bouw in dit stadium zeker 200.000 euro per maand kosten. Wel moet Ruijssenaars de complete bouwtekeningen voor de renovatie krijgen.

Na de renovatie komen het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het College Bescherming Persoonsgegevens en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in het gebouw.

Colofon

Uitgave en redactie: Ministerie van Financiën, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf

Voor meer informatie over PPS bij het Rijk en eerdere nieuwsberichten ga naar onze

website