Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2015, Nummer 4, 30 juni 2015

PPS Post is een nieuwsbrief over publiek-private samenwerking in Nederland bij het Rijk.

Quick scan PPC verbinding A8-A9

Gedeputeerde Elisabeth Post van provincie Noord-Holland heeft de quick scan Public Private Comparator (PPC) Verbinding A8-A9 in ontvangst genomen. Deze werd aangeboden door Jan Jorna van Bouwend Nederland.
 

Bouwend Nederland heeft het initiatief genomen om voor het project Verbinding A8-A9 een aantal opties voor de wijze van marktbenadering met elkaar te vergelijken. Hiervoor is een quick scan Public Private Comparator (PPC) gedaan.

Verbinding A8-A9
Provincie Noord-Holland, stadsregio Amsterdam en de gemeenten in het gebied werken samen om een besluit over de Verbinding A8-A9 voor te bereiden. Het ontbreken van een goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Een betere verbinding tussen de A8 en A9 is van belang om de verkeersproblemen op te lossen. Begin volgend jaar komt er duidelijkheid over het voorkeursalternatief. Bij de keuze van het voorkeursalternatief wil de provincie ook helderheid hebben over de wijze waarop het project het beste op de markt kan worden gezet.

Contractvormen
In de quick scan PPC zijn 4 contractvormen vergeleken met een traditionele aanbesteding waarbij een bestek door de opdrachtgever wordt geschreven. De onderzochte contractvormen zijn onder andere Design en Construct en Design, Build, Finance en Maintain. Onder de vleugels van PPSsupport hebben enkele infra-experts hun licht op de quick scan laten schijnen. De keuze voor een geïntegreerde contractvorm kan volgens de quick scan leiden tot een betere prijs-kwaliteitverhouding.

Verlagen transactiekosten

Op 2 april vond het eerste RVB Idee Café plaats over de praktijk van de geïntegreerde contractvorming bij het Rijksvastgoedbedrijf. Hier zijn vele ideeën uitgewisseld die kunnen leiden tot verlaging van de transactiekosten.
 

Op de Provada wordt het gesprek voortgezet om de richtingen die nu verkend worden in te perken, en de bijbehorende aannames en zorgen te delen.

Richtinggevend zijn het doel van het Rijksvastgoedbedrijf, namelijk goede efficiënte huisvesting, en het doel om de kosten te verlagen die opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar maken om een goede aanbesteding te verwezenlijken.

Uitbreiding voor Lelystad Airport

Begin dit jaar is de aanbesteding voor de uitbreiding van Lelystad Airport officieel gestart met een voorselectie.
 

Een voorselectie voor de infrastructuur betreft het integrale ontwerp, de realisatie en het onderhoud van de benodigde start- en landingsbaan, taxibanen, platformen, toegangswegen en parkeerterreinen op het publieke gedeelte. De uitbreidingsproject omvat naast de infrastructuur ook het realiseren van een nieuwe terminal en de bijbehorende dienstverlening. De aanbesteding is inmiddels een stuk verder gevorderd.
 

Best Value Procurement
De uitvraag gaat uit van een meerjarig geïntegreerd DBM contract. Hierbij worden ontwerp, realisatie en onderhoud samen uitgevraagd aan de markt. Best Value Procurement (BVP) wordt bij de procedure gebruikt. BVP gaat er vanuit dat de marktpartij de expert is, en niet de opdrachtgever. De expert komt met de beste oplossingen vanuit zijn kennis en ervaring. De expert krijgt veel ruimte om, indien van toepassing, innovatieve en out of the box oplossingen aan te dragen. Dit betekent dat de opdrachtgever niet tot detailniveau voorschrijft hoe het werk gerealiseerd dient te worden, maar dit overlaat aan en vertrouwt op de kennis van de later te contracteren ketenpartners. PPSsupport heeft de rol als klankbord vervuld en houdt nauw contact met het project.

Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van Voortgangsrapportage DBFM(O)

De vaste commissie voor Financiën heeft op 27 februari 2015 door middel van een schriftelijk overleg vragen gesteld naar aanleiding van de Voortgangsrapportage DBFM(O) 2014.

De antwoorden op deze vragen zijn inmiddels aan de Kamer gestuurd en beschikbaar op onderstaande link.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/04/30/antwoorden-schriftelijk-overleg-voortgangsrapportage-dbfm-o.html


 

Colofon

Uitgave en redactie: Ministerie van Financiën, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf

Voor meer informatie over PPS bij het Rijk en eerdere nieuwsberichten ga naar onze

website