Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

28 februari 2017

PPS Post is een nieuwsbrief over publiek-private samenwerking in Nederland bij het Rijk.

Goed DBFMO-proces levert meer kwaliteit op

De juiste expertise in alle fasen van het project op het juiste moment inzetten. Daar is DVP sterk in. Het vastgoedadviesbureau verzorgde het tendermanagement bij het Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO)-project de nieuwe rechtbank in Amsterdam. Met als resultaat meer kwaliteit en minder kosten.
 
DVP geeft vastgoedadvies en draagt zorg voor het ontwikkelings-, bouw-, en huisvestingsmanagement van veel grote projecten. Hans Diepenhorst, directeur DVP: “Voor DBFMO-projecten doen we dat tijdens alle fasen, dus vanaf de initiatiefase tot en met de exploitatie. Maar ook bij projecten met particuliere klanten, zoals de Efteling, gaat onze inbreng verder dan het projectmanagement tijdens de realisatie. Om onze inbreng in een project goed te laten renderen, is het van belang dat de adviseurs van DVP en de opdrachtgever tijd investeren om elkaar goed te kunnen begrijpen. Op die manier kunnen we opdrachtgevers ook van dienst zijn om nieuwe projecten echt te laten functioneren in de exploitatiefase.”
 
Keuzes in ontwerp
Ger Dogge, partner DVP, geeft van deze begeleiding een praktisch voorbeeld: “Kies je voor centrale afvalinzamelpunten en leg je dit niet uit, dan zie je na de ingebruikname vaak her en der prullenbakken opduiken. Als je vertelt waarom deze keuze bij het ontwerp is gemaakt, zijn gebruikers eerder bereid om erin mee te gaan. DVP was bij de realisatie van het Nationaal Militair Museum aangetrokken voor financieel advies en het bewaken van de kwaliteit. Na de ingebruikname zijn we nog een jaar langer bij het project betrokken gebleven om gebruikers te begeleiden. Bij de rechtbank Amsterdam zijn we gedurende de gehele contractduur van 30 jaar aan het project verbonden.”
 
Nieuwe aanpak tender
Bij de aanvang van de tender van de rechtbank in Amsterdam nam voor het eerst in Nederland een consortium van niet-bouwende partijen de lead. Pas later in de aanbesteding kwamen daar de bouwers en de facilitaire dienstverlener bij. Deze manier van werken is DVP goed bevallen. Hans Diepenhorst: “Onze rol is vooral gericht op het aanbrengen van structuur zodat het tenderproces gestroomlijnd verloopt. Die inbreng konden we goed neerzetten binnen het compacte team waarmee we de tender zijn ingestapt. We hebben ons eerst geconcentreerd op de vraag en vervolgens op het ontwerp. Daar zochten we de partijen bij die nodig waren om de plannen te realiseren.”
 
Onafhankelijke partij
“Tijdens het proces letten we er vooral goed op dat de juiste expertise op het juiste moment wordt ingezet", vult Ger Dogge aan. “Onze kracht is dat we onafhankelijk zijn, alle deelnemende partijen behandelen we gelijk. We hebben geen ander belang dan het project laten slagen. We gaan voor efficiëntie met kleinere teams en kleinere overleggen. Dat levert meer kwaliteit op maar ook lagere kosten. Daardoor waren de tenderkosten van de nieuwe rechtbank in Amsterdam beduidend lager dan wanneer de tender in de gangbare vorm had plaatsgevonden.” Hans Diepenhorst benadrukt dat de analyse van de vraag steeds leidend was. “Bouwers hebben de neiging om iets te bedenken vanuit hun ervaring met andere gebouwen. Dit team streefde naar een ontwerp dat zo veel mogelijk aansloot op de wensen van de gebruikers. Waarbij DVP natuurlijk goed in de gaten hield of dat ook economisch haalbaar was en wat de risico’s daarbij waren.”
 
Samenwerking met overheid
Inmiddels is de tenderfase voorbij en kunnen de stukken voor het aanvangscertificaat worden ingediend. Door de intensieve samenwerking is een hecht team ontstaan dat elkaar nu nog steeds opzoekt. Hoe is daarbij de samenwerking met de Rijksoverheid? Hans Diepenhorst: “De anderhalf jaar durende tenderfase was wat mij betreft wel te lang maar het was wel enorm waardevol want je weet nu met wie je aan tafel zit en dat is een goed samenwerkend team.” Volgens Ger Dogge is dat belangrijk voor de volgende stappen. “Uiteindelijk gaat het erom hoe je met elkaar communiceert en met elkaar omgaat.”
 
Keuzes overeind houden
Zeker in langdurige projecten zoals bij DBFMO-contracten moet de continuïteit goed in het oog worden gehouden, stelt DVP tot slot. “Als je niet uitkijkt, versplintert het proces en komt er  in elke DBFMO-fase een nieuwe ploeg opdagen. Nodig is een vaste kernploeg die er tot en met de exploitatie bij betrokken blijft. Daarmee hou je gedurende het hele traject overeind waarom er bepaalde keuzes zijn gemaakt en kun je elkaar daarop scherp houden.”
 

Aanvangscertificaat A27/A1 ondertekend

Het aanvangscertificaat voor het project A27/A1 Utrecht Noord – Eemnes – Bunschoten/Spakenburg is volgens planning behaald door het consortium 3Angle. Het consortium dat bestaat uit Heijmans, Fluor en 3i Infrastructure werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de verbreding van de A27/A1.

Het consortium 3Angle is in 2016 gestart met de voorbereidende werkzaamheden, waaronder de uitwerking van het ontwerp, aanvullend onderzoek en het aanvragen van vergunningen. Met het behalen van het aanvangscertificaat kan de realisatie van de verbreding nu ook echt starten. Voorbereidingen zoals het kappen van bomen, het verleggen van kabels en leidingen en het verplaatsen van reptielen starten eind februari 2017.

Realisatie, beheer en onderhoud
Rijkswaterstaat verbreedt de A27 van Utrecht Noord tot knooppunt Eemnes van twee maal twee rijstroken naar twee maal drie rijstroken en er komt een spitsstrook tussen Utrecht-Noord en Bilthoven. Ook worden de aansluitingen Hilversum en Bilthoven aangepast. Op de A1 tussen knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg vindt een verdubbeling van twee maal twee rijstroken naar twee maal vier rijstroken plaats. Daarnaast worden 17 viaducten verbreed, een ecoduct en een fietsbrug verbouwd, geluidsschermen verbouwd en verbeterd, en komen er nieuwe natuurvoorzieningen. De extra rijstroken zijn uiterlijk december 2018 beschikbaar. 3Angle is na de realisatie 25 jaar lang, tot eind 2043 verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de weg.

Uitdagingen project
Het tracé A27/A1 sluit aan op verschillende woonkernen. Er zijn veel omwonenden, acht gemeenten, twee provincies,  een hoogheemraadschap en een waterschap bij betrokken. De tracés A27/A1 liggen bovendien voor ongeveer een derde van de totale lengte in natuurgebied. Nabij de A27/A1 liggen ook nog zeven beschermde natuurmonumenten, één Natura 2000-gebied en een groot gebied in het Natuur Netwerk Nederland (voorheen EHS). Er zijn 29 beschermde soorten geteld in de directe omgeving.
 
Ambities

Vier ambities staan in de projectorganisatie centraal: integrale veiligheid, mobiliteitsbewustzijn, omgevingsbewustzijn (stakeholders/bouwhinder en minimaliseren aantasting natuur) en toonaangevend opdrachtgeverschap. Bij de uitvraag is de markt uitgedaagd om met inventieve voorstellen te komen die meerwaarde bieden op de onderdelen: minimale hinder voor de weggebruiker, omgevingsbewustzijn en duurzaamheid

Aanbieding 3Angle sprong eruit
De aanbieding van 3Angle scoorde het beste op zowel prijs als kwaliteit. 3Angle wil tijdens de bouw de situatie niet slechter maken, maar juist met iedere stap verbeteren. Bijvoorbeeld door tijdens de hoofdfasering drie rijstroken in plaats van de huidige twee rijstroken beschikbaar te houden.

Omwonenden moeten tijdens de bouwperiode zo min mogelijk hinder ondervinden. De leefbaarheid en beeldkwaliteit worden verbeterd, bijvoorbeeld met een participatieproces om de inrichting van enkele onderdoorgangen in de gemeente de Bilt te verbeteren. 3Angle belooft ook om de huidige natuurkwaliteit tijdens de bouwperiode te behouden en zelfs te vergroten na de realisatie. Een uitgebreide omgevingsanalyse heeft geleid tot het voorstel om op enkele plaatsen nog voor de start van de grote wegwerkzaamheden geluidschermen te bouwen.

Meer informatie is te vinden op de website van Rijkswaterstaat en binnenkort via: www.verbredinga27a1.nl

Aanbesteding Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne van start

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft donderdag 23 februari 2017 de aanbesteding van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen aangekondigd. Bedrijven kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de opdracht een compleet nieuwe kazerne voor het Korps Mariniers te realiseren.

De publicatie van de aankondiging op TenderNed is het startschot van de aanbesteding.
 
De opdracht

De opdracht aan het bedrijfsleven omvat meer dan alleen het neerzetten van de kazerne. De aanbesteding heeft namelijk betrekking op:

- het ontwerpen en de realiseren van de gebouwen, 
  terreinen en infrastructuur;
- het onderhoud daarop;
- het leveren van facilitaire diensten en middelen voor 
  dezelfde periode;
- de financiering.

Het betreft een contract met een looptijd van 25 jaar vanaf de ingebruikname van de kazerne.

Projectenkaart

Benieuwd naar meer DBFMO-projecten bij het Rijk? Bekijk deze kaart.

Colofon

Uitgave en redactie: Ministerie van Financiën, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf.

Voor meer informatie over PPS bij het Rijk en eerdere nieuwsberichten ga naar onze

website of mail naar: info@ppsbijhetrijk.nl