Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016, Nummer 1, 27 juni 2016

PPS Post is een nieuwsbrief over publiek-private samenwerking in Nederland bij het Rijk.

PPS bij het Rijk in een nieuw jasje

PPS bij het Rijk is geactualiseerd om beter aan te sluiten op ontwikkelingen rond Publiek Private Samenwerking (PPS) bij het Rijk en de markt.

Nieuw is een overzicht van PPS-projecten bij het Rijk op het gebied van huisvesting en infrastructuur. De documenten en tools voor Design Build Finance Maintain en Operate (DBFMO) en andere geïntegreerde contracten vindt u in de overzichtelijke infographic op de startpagina.
 
PPS bij het Rijk is in ontwikkeling. Regelmatig vindt er een update van de informatie plaats. We houden u hierover op de hoogte via PPS Post. Deze nieuwsbrief is ook in een nieuw jasje gestoken. Met interviews en nieuwsberichten over recente ontwikkelingen op het gebied van PPS, DBFMO en andere geïntegreerde contracten.

Tips voor de redactie? Die zijn van harte welkom! Mail naar: info@ppsbijhetrijk.nl
Nog geen abonnee? Neem een abonnement op PPS Post.

Samen met markt werken aan DBFMO

Roger Mol, hoofd Inkoop en Contractmanagement van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), ziet Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) als een prima manier om de ervaring en creativiteit van de markt optimaal te benutten. ‘Dat neemt niet weg dat we samen met de marktpartijen bekijken waar het nog beter kan.’

‘Als het meerwaarde oplevert, is DBFMO een ideale combinatie van overheid en markt, waarbij we de kracht van de markt aanwenden om tot optimale oplossingen te komen’, aldus Roger Mol. Nederland lijkt voorop te lopen als het gaat om deze vorm van Publiek Private Samenwerking (PPS). Dat komt volgens hem vooral omdat de Nederlandse overheid als betrouwbare opdrachtgever bekend staat.
 
Modelovereenkomst
‘Wat we vooraf afspreken over onder meer aanbesteden en doorlooptijden, komen we ook na. We werken met een goed standaardcontract waarbij we openstaan voor verbeteringen die we vervolgens ook in de rijksbrede modelovereenkomst doorvoeren. Daar is waardering voor. In Nederland zijn dan ook relatief veel DBFMO-projecten te vinden.’
 
Doorontwikkeling
Zet deze ontwikkeling zich voort? ‘Er zitten elementen in die hun kracht hebben bewezen. Maar er zijn ook signalen die vragen om een doorontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van risicoverdeling tussen opdrachtgever en -nemer, het voorkomen van vechtcontracten, wat we nog meer in de voorfase van het project kunnen verbeteren en hoe we er nog meer de samenwerking in krijgen.’
 
Omvang
DBFMO wordt vooral ingezet bij grote projecten. Ook de eisen die gesteld worden aan de omvang zijn een onderwerp van gesprek ‘Zo zien we bij het Rijksvastgoedbedrijf door de krimp van de vastgoedportefeuille van het Rijk steeds meer verbouw in plaats van nieuwbouw. Die projecten zijn vaak kleiner. Samen met de markt gaan we na welke oplossingen mogelijk zijn.’ Dat geldt ook voor de zo kenmerkende F voor DBFMO. ‘Op basis van die gesprekken moet blijken hoe we deze contractvorm kunnen blijven toepassen maar we kijken uiteraard ook naar alternatieven.’
 
Eén lijn
Nu steeds meer DBFMO-projecten klaar zijn, breekt voor veel huisvestingsprojecten de langstdurende fase in deze contractvorm aan: de fase van exploitatie ofwel het verlenen van de afgesproken diensten. ‘Het is vooral de kunst dat de overheid gedurende die vaak twintig jaar één lijn trekt. Contractmanagement van het RVB is er verantwoordelijk voor dat die lijn bewaakt wordt. De markt moet hierop kunnen rekenen, daarom hebben we net extra contractmanagers aangetrokken.’
 
Flexibiliteit
En er zijn nog meer uitdagingen. ‘Flexibiliteit staat ook bovenaan onze lijst. De snelle ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen om een flexibele overheid. Contracten met een duur van 20 tot 30 jaar zijn daarbij best lastig. Ik vind het een uitdaging om samen met de markt na te gaan hoe we nog meer flexibiliteit bij DBFMO kunnen krijgen.’
 
Transparant
Last but not least is de fabel dat DBFMO duurder zou zijn de wereld uithelpen. ‘Je maakt met DBFMO juist transparant wat de totale kosten zijn omdat alle kosten van de levenscyclus van het project in één keer zichtbaar zijn. Elke verandering die je aanbrengt, zie je meteen terug in dat kostenplaatje. Bij het werken met andere contractvormen dan DBFMO zijn die totale kosten verdeeld over verschillende contracten en worden die kosten in een later stadium zichtbaar.’

De Knoop
Als een van de grondleggers van de Marktvisie van Rijkswaterstaat is het niet toevallig dat Roger Mol de samenwerking met de markt centraal zet. ‘Bij het Rijksvastgoedbedrijf zijn we in het kader van de Marktvisie in gesprek met de markt over het uitwerken van de punten die ik zojuist noemde. Een mooi voorbeeld van de invulling van DBFMO en hoe goed je daarbij als markt en overheid kunt samenwerken is Rijkskantoor de Knoop in Utrecht. In dit project komen alle ingrediënten van de Marktvisie samen. Het aanvangscertificaat is net behaald, nu moet het zich in de praktijk bewijzen.’

Aan wie geef je het PPS-stokje door? Roger Mol nodigt daar graag Pieter Jan van Hooijdonk, algemeen directeur Facilicom Solutions voor uit. Lees het interview in de zomereditie van PPS Post.

Succesvolle herfinanciering A1/A6

Op dinsdag 31 mei 2016 is de herfinanciering afgerond voor het project A1/A6 Diemen – Almere Havendreef. Dit project is onderdeel van het Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)-programma en wordt uitgevoerd door SAAone, een consortium van Boskalis, DIF, Hochtief en VolkerWessels.

De oorspronkelijke financieringsafspraken voor dit project zijn gemaakt in februari 2013. SAAone heeft na overleg met Rijkswaterstaat de bestaande financiers benaderd met een voorstel om de uitstaande leningen te herfinancieren, daarbij rekening houdend met de vergaande vorderingen met de bouwwerkzaamheden alsmede de gunstige omstandigheden op de financiële markten.

De herfinanciering voorziet in een verlaging van de marges over alle uitstaande commerciële leningen met een gezamenlijke omvang van circa € 470 mln. Een deel van het hiermee gerealiseerde financiële voordeel komt ten goede aan de Staat, zoals voorzien in het DBFM-contract.

De herfinanciering wordt uitgevoerd door een combinatie van vijf commerciële banken (Tokyo-Mitsubishi, Crédit Agricole, KfW, Landesbank Baden-Wurttemberg en Nord/LB Covered Finance bank) samen met de Europese Investeringsbank (EIB). Al deze partijen waren ook onderdeel van het oorspronkelijke financieringsarrangement voor het project in 2013. Deze transactie is tot op heden de eerste herfinanciering voor Rijkswaterstaat.

Zichtbaar, gezagwekkend en functioneel gebouw voor rechtbank Amsterdam

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de opdracht voor de nieuwbouw van de rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg gegund aan het consortium NACH - New Amsterdam Court House. Op 25 mei 2016 is hiervoor het contract ondertekend en werd het ontwerp gepresenteerd. Lees hier het nieuwsbericht van 26 mei op de website van het Vastgoedbedrijf.

Publicatie update rijksbrede DBFM(O) Modelovereenkomst en aankondiging marktconsultatie

De Rijksoverheid heeft op de website PPS bij het Rijk een update (versie 4.3) van de rijksbrede DBFM(O) Modelovereenkomsten gepubliceerd. Er zijn twee modellen gepubliceerd: een voor huisvestingsprojecten en een voor ‘droge’ en ‘natte’ infrastructurele projecten. In de DBFM Modelovereenkomst infrastructurele projecten is via keuzeteksten met voetnoten de variant voor de ‘natte’ infrastructuur verwerkt. De verschillen tussen het model voor ‘droge’ en ‘natte’ infrastructurele projecten zitten met name in bijlage 1 en 2. Daarom is in het model voor de bijlagen 1 en 2 een variant voor ‘droge’ en een variant voor ‘natte’ infrastructuur is opgenomen.
 
Wijzigingen ten opzichte van eerdere versies komen voort uit lopende of reeds afgeronde aanbestedingen. Zo zijn er bijvoorbeeld een aantal verduidelijkingen in de contractteksten doorgevoerd, is het performance regime vereenvoudigd, is in de Directe Overeenkomst de ‘Account Bank’ toegevoegd en is de positie van de Opdrachtnemer versterkt ten aanzien van de mogelijkheid om afdracht van winst te vorderen bij inbreuken op intellectuele eigendom (bijlage 7, deel 6). Daarnaast is voor de uitvoerings- en overdrachtsgarantie een Engelstalige versie in Bijlage 7 deel 1 en 2 opgenomen, waarvan partijen in voorkomende gevallen gebruik kunnen maken. Voor belangstellenden is een overzicht gepubliceerd met een meer gedetailleerde toelichting op de wijzigingen in deze versies.
 
Het Rijk verbetert de kwaliteit van de model documenten continu en zal mede naar aanleiding van de Marktvisie de markt hierover graag consulteren. Partijen ontvangen hierover op een later tijdstip meer informatie en een uitnodiging.

Herontwikkeling De Knoop officieel van start

Het Rijksvastgoedbedrijf reikte op 19 mei 2016 het aanvangscertificaat voor de herontwikkeling van rijkskantoor De Knoop in Utrecht uit aan consortium R Creators. R Creators is een samenwerkingsverband van Strukton, Facilicom en Ballast Nedam.

Lees meer over het project op de projectpagina van het Rijksvastgoedbedrijf.

Financial close A6 Almere bereikt

Op 8 juni 2016 is financial close bereikt voor project A6 Almere. Hiermee is de financiering rond voor de verbreding van de A6 bij Almere, in het verlengde van de huidige werkzaamheden vanaf de A1 naar Almere.

Project
De A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost wordt verbreed naar 4 x 2 rijstroken met hoofd- en parallelbanen, dat zijn dus 4 rijstroken per rijrichting. De extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad verbetert. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot: ter hoogte van het Weerwater wordt de A6 naar maaiveldniveau verlaagd en worden op- en afritten verder uit elkaar gelegd. Dit creëert ruimte voor toekomstige gebiedsontwikkeling door de gemeente Almere, waaronder de Floriade die hier in 2022 wordt gehouden.

Consortium Parkway 6
Consortium Parkway 6 is een projectvennootschap, opgericht door John Laing Investments, Rebel Valley, Dura Vermeer en Besix. Binnen het consortium zijn Dura Vermeer en Besix verantwoordelijk voor ontwerp, realisatie en onderhoud.

Financiering
Project A6 Almere betreft een Design , Build, Finance and Maintain (DBFM) contract, dat inhoudt dat consortium Parkway 6 zelf het ontwerp en de realisatie van het project financiert en deze investering over een periode van 20 jaar terugverdient door middel van met name beschikbaarheidsvergoedingen van Rijkswaterstaat. Om de beschikbaarheid van de weg te waarborgen zal Parkway 6 in die periode ook het onderhoud van de snelweg uitvoeren.
Naast de inbreng van eigen vermogen is het project gefinancierd door leningen van twee commerciële banken: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ en DekaBank Deutsche Girozentrale en de Europese Investeringsbank (EIB). De totale waarde van de investeringen in het project is 300 miljoen euro.

Adviseurs
Bij dit project wordt het consortium bijgestaan door Rebel Finance & Transactions als financieel adviseur, Allen & Overy als juridisch en belasting adviseur, Marsh als verzekeringsadviseur en BDO als model auditor. De externe financiers werden bijgestaan door Clifford Chance als financieel adviseur, Turner & Townsend als technisch adviseur en Marsh als verzekeringsadviseur. Daarnaast werd de EIB bijgestaan door juridisch adviseur Norton Rose Fulbright.

Start aanbesteding Blankenburgverbinding

Op donderdag 19 mei 2016 is de aanbesteding voor de Blankenburgverbinding gestart via een publicatie op internetsite Tenderned.
Lees het nieuwsbericht van 19 mei 2016 op de website van Rijkswaterstaat. Kijk voor meer informatie op de website De Blankburgverbinding en de website A16 Rotterdam.

Colofon

Uitgave en redactie: Ministerie van Financiën, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf

Voor meer informatie over PPS bij het Rijk en eerdere nieuwsberichten ga naar onze

website of mail naar: info@ppsbijhetrijk.nl