< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 49, 24 februari 2017

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Eenvoudig Beter

Kabinet legt basis voor Nationale Omgevingsvisie

Het kabinet heeft, op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, ingestemd met ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’. Deze startnota vormt een eerste stap naar een gedeelde visie op de omgeving en de te maken politieke keuzes voor de inrichting van Nederland.
Lees meer

Oefenen met instrumentarium Omgevingswet bij aanpak leegstand retailvastgoed

Op 10 februari jl. organiseerden het Ministerie van IenM en de gemeente Schiedam de oefensessie ‘Transformatie en herbestemming retailvastgoed’. Ruim veertig deelnemers, afkomstig van provincies, gemeenten, Rijk en  retail- en vastgoedorganisaties, richtten zich op de vraag: “Hoe kunnen we het instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening, Woningwet en Leegstandswet en straks de Omgevingswet benutten om panden te transformeren en te herbestemmen?”
Lees meer

Ministeriële regeling bij Omgevingswet krijgt vorm

De regels voor de Omgevingswet worden niet alleen in vier algemene maatregelen van bestuur, maar ook in een ministeriële regeling verder uitgewerkt. De afgelopen periode is de ontwikkeling van de ministeriële regeling bij de Omgevingswet van start gegaan.
Lees meer

Pilot omgevingsplan High Tech Campus Eindhoven (HTCE)

Bijzondere rol omgevingsplan bij stellen van regels voor milieuaspecten
 
De Omgevingswet brengt veranderingen met zich mee voor de manier waarop de gezamenlijke milieuaspecten van bedrijven op de High Tech Campus Eindhoven (HTCE) worden geregeld. In een pilot wordt door alle betrokken partijen – waaronder HTCE, gemeente Eindhoven, de betrokken omgevingsdienst en het ministerie van IenM – onderzocht op welke wijze de huidige koepelbenadering straks vorm kan krijgen via het omgevingsplan. 
Lees meer

Interview met directeur Omgevingsdienst IJmond

Foto van Bert Pannekeet, directeur Omgevingsdienst IJmond

In december 2015 nam de Eerste Kamer de Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (Wet VTH) aan. Deze wet legt de basis voor een landelijk dekkend stelsel van  omgevingsdiensten waarin provincies en gemeenten de uitvoering van een aantal VTH-taken onderbrengen. We spraken met Bert Pannekeet, directeur van Omgevingsdienst IJmond, over de implicaties voor de omgevingsdiensten.
Lees meer

Europese complimenten voor Nederlandse wetgeving

De Europese Commissie prijst – in navolging van de OESO – Nederland voor de grote wetsherziening om alle nationale milieuwetgeving in de Omgevingswet te integreren. De Commissie juicht de vereenvoudiging van de nationale vergunningsprocedures toe. Dit staat in het landenrapport voor Nederland dat de Commissie in februari 2017 heeft gepubliceerd.
Lees meer

Aan de slag met de Omgevingswet

Programmaplan 2016-2019

Gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en rijkspartijen werken met elkaar in het Programma Aan de slag met de Omgevingswet om van de implementatie van de Omgevingswet een succes te maken. Met elkaar willen wij graag dat iedereen kan werken met en naar de bedoeling van de nieuwe wet.
Lees meer

Wie wint de Eenvoudig Beter Trofee 2016? Stem nu!

De strijd om de Eenvoudig Beter Trofee 2016 is begonnen. U kunt nu stemmen op het project dat volgens u de Eenvoudig Beter Trofee het meest verdient. De minister van Infrastructuur en Milieu reikt de prijs op 12 april 2017 uit aan een project dat veel waardering verdient voor de manier waarop men nu al in de geest van de Omgevingswet werkt.
Lees meer

Programmaraad ziet voorbode Omgevingswet in Oosterwold

Dinsdag 17 januari jl bezocht de Programmaraad van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet Oosterwold. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2019 in werking, maar nu al werken overheden op verschillende plaatsen in de geest van deze wet.
Lees meer

Serviceformules leidraad voor dienstverlening Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt van overheden om anders te werken en om de dienstverlening anders in te richten. Maar hoe? De serviceformules geven een beeld van wat hiervoor nodig is. Zowel naar de klant, dus burgers en bedrijven, als ook in de organisatie.
Lees meer

Geslaagde consultatie Digitaal stelsel

Ruim 150 deelnemers waren onlangs aanwezig tijdens de consultatiebijeenkomst voor de eerste versie van de Standaarden voor Omgevingsdocumenten. Deze standaard wordt door Geonovum en KOOP ontwikkeld in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Lees meer

Meedoen aan landelijk belevingsonderzoek dienstverlening omgevingsvergunningen

Werkt u, vanuit een gemeente, waterschap, provincie of uitvoeringsorganisatie, hard aan het verbeteren van de dienstverlening van uw organisatie? Misschien heeft u dan interesse om mee te liften op het onderzoek dat binnenkort start naar de ervaringen die vergunningaanvragers en initiatiefnemers hebben met de dienstverlening rondom hun omgevingsvergunningaanvraag.
Lees meer

Meer nieuws?

Wilt u meer nieuwsberichten van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet lezen? Kijk dan op http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/actueel/.  

Interessante publicaties

Bundel ‘Milieubescherming in het omgevingsplan’
Onlangs verscheen de bundel ‘Milieubescherming in het omgevingsplan’. Daarin staan bijdragen van diverse auteurs, waaronder Krystof Krijt & Bert Rademaker en Harm Borgers & Wilco de Vos van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Uitgeverij Boom ISBN 978-94-6290-358-6. Meer informatie: www.milieurecht.nl
 
Engelse vertalingen
De Engelse vertalingen van de Omgevingswet en de bijbehorende Memorie van Toelichting zijn nu beschikbaar op Omgevingswetportaal.nl.  

Artikel ‘Naar een CO2-arme energievoorziening’
In het Nederlands Juristenblad (NJB nr. 4, 2017) staat een artikel van Erik Visser met als titel: ‘Naar een CO2-arme energievoorziening’. In dit artikel wordt onder andere voorgesteld om de CO2-reductiedoelstellingen van het wetsvoorstel Klimaatwet uit te werken in de Omgevingswet.
 
De omgevingsplanactiviteit
In het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR nr. 2, 2017) zijn meerdere artikelen verschenen over de Omgevingswet, waarvan één over de omgevingsplanactiviteit, geschreven door Bert Rademaker. In dit artikel gaat de auteur in op de opzet van de omgevingsvergunning bouwen in de Invoeringswet Omgevingswet. Dit deel zal met name de omgevingsplanactiviteit omschrijven, en daarbij worden ook de afwijkingsmogelijkheden en voorbereidingsprocedure aan de orde gesteld.
 
Interview ‘Meer bewustwording door nieuwe mer-regels’
In de Staatscourant (nr. 3, 14 februari 2017) staat een interview met Selma van Velsen over de nieuwe regels voor de milieueffectrapportage.

Officiële publicaties

Agenda

3 maart 2017 – Slotevent Summerschool Omgevingswet van Kennislab voor Urbanisme
24 studenten gaan drie dagen aan de slag met de Omgevingswet en schrijven een omgevingsvisie voor het grensgebied tussen Gent en Terneuzen. De resultaten daarvan presenteren ze op 3 maart in Terneuzen.
Lees meer
 
8 maart 2017 – Praktijkbijeenkomst Platform31 over participatie
Platform31 organiseert samen met het Programma Aan de slag met de Omgevingswet een serie praktijkbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst in Utrecht gaan ze aan de hand van een aantal concrete voorbeelden in gesprek over verschillende methoden van vroegtijdige participatie.
Lees meer
 
23 maart 2017 – VMR Actualiteitendag 2017
Tijdens deze dag hoort u 13 sprekers over de actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie binnen het milieu-, water- en natuurbeschermingsrecht. Locatie: Utrecht
Lees meer
 
23 maart 2017 – Provero themabijeenkomst over de Invoeringswet
Locatie: Den Haag
Lees meer
 
12 april 2017Praktijkfestival Pionieren met de Omgevingswet
Dit praktijkfestival vindt plaats in de Fokker Terminal in Den Haag en wordt georganiseerd door het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Lees meer
 
11 mei 2017 – Praktijkcongres Omgevingswet over omgevingsveiligheid in Utrecht
Georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (directie Veiligheid en Risico's). Doelgroep: stedenbouwers, gemeentebestuurders, projectleiders en projectontwikkelaars.
Lees meer
 
18 mei 2017 – Provero Congres over digitale aspecten in het Omgevingsrecht (Ede)
De sprekers richten zich op de thema’s wet- en regelgeving, voorbeelden van instrumenten uit de praktijk, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de implementatie.
Lees meer
 
30 mei 2017 – Eerste Kamerbehandeling over de ontwerpbesluiten Omgevingswet
Lees meer
 
5 oktober 2017 – VVM 6e Dag van de Omgevingswet
Locatie: Utrecht
Lees meer

Colofon

Uitgave communicatie programmadirectie Eenvoudig Beter

www.omgevingswetportaal.nl

Redactie: Sonja Middendorp en Sabine Heijstek

Tel. 06 527 402 17  

Frequentie varieert