< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Onderzoeken wonen en bouwen

Jaargang 2013, Nummer 9, 17 december 2013

De nieuwsbrief Onderzoeken wonen en bouwen bevat informatie over onderzoeken op de beleidsterreinen wonen en bouwen. Deze informatie is gericht op de professional werkzaam binnen deze beleidsterreinen.

Prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties 2013

voorkant analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Eind november heeft minister Blok een rapport naar de Tweede Kamer gestuurd met de resultaten van een analyse van de in 2013 geldende prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties. In de begeleidende brief geeft de minister aan dat samenwerking tussen gemeenten en corporaties van groot belang is voor het realiseren van sociale woonopgaven. De Herzieningswet en de novelle zetten in op een verdere versterking van de lokale sturing en goede prestatieafspraken in relatie tot de woonvisie van de gemeente.

Lees meer…

Volkshuisvestelijke prestaties corporaties 2012

voorkant presteren woningcorporaties

Het rapport Presteren Woningcorporaties is samen met het Sectorbeeld van het CFV door minister Blok aan de Tweede Kamer aangeboden. Het Sectorbeeld 2012 van het CFV richt zich nog uitsluitend op de financiële ontwikkelingen bij woningcorporaties en niet meer op de volkshuisvestelijke prestaties zoals in de afgelopen jaren. Het ministerie van BZK heeft aan onderzoeksbureau Companen de opdracht verstrekt om het volkshuisvestelijk presteren van woningcorporaties in het verslagjaar 2012 in beeld te brengen conform de wijze waarop het CFV dat voorheen deed. Hierbij de belangrijkste kerngegevens uit het rapport van Companen.

Lees meer…

Vereenvoudigde woningwaardering: actualisatie en varianten

voorkant woningwaardering vereenvoudigd

In dit onderzoek, in opdracht van het ministerie van BZK, is een sterk vereenvoudigd woningwaarderingsstelsel uitgewerkt als mogelijk alternatief voor het huidige punten-stelsel voor gereguleerde huurwoningen. Dit onderzoek betreft  een actualisatie en verdere uitwerking van eerdere analyses naar vereenvoudiging van het WWS in opdracht van de G4 en de G32. Bij het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van het WoON2012, de voorgaande onderzoeken waren gebaseerd op het WoON2009.

Lees meer…

Wetenschappelijke Commissie Wijkaanpak roemt onderzoeken in Spangen

spangen

De Wetenschappelijke Commissie Wijkaanpak heeft afgelopen jaar drie onderling samenhangende onderzoeken in de wijk Spangen (Rotterdam) in opdracht van Woonstad Rotterdam benoemd als best practices. Dit vanwege de combinatie van een kwalitatieve en kwantitatieve invalshoek, de lange adem en het gedetailleerde ruimtelijke schaalniveau. De commissie roept op studies uit 2013 over de wijkaanpak in te sturen.

Lees meer…

Energiebesparing: Een samenspel van woning en bewoner - Analyse van de module Energie WoON 2012

voorkant energiebesparing

Het energiegebruik in woningen wordt bepaald door de energetische kwaliteit van de woning en het energiegedrag van bewoners. Deze twee aspecten zijn onderzocht in de module Energie van het Woon Onderzoek Nederland (WoON).

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal Wonen en Bouwen
Turfmarkt 147
2511 CB Den Haag

Vragen of opmerkingen

kennispleinwb@minbzk.nl