< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2014, Nummer 3, 15 april 2014

De nieuwsbrief 'Onderzoeken wonen en bouwen' bevat informatie over onderzoeken op de beleidsterreinen wonen, bouwen en leefomgeving. Het betreft onderzoeken waar het Directoraat-generaal Wonen en Bouwen bij betrokken is. Deze informatie is gericht op de professional werkzaam binnen deze beleidsterreinen.

 

Signalen uit de nieuwbouw: onderzoek onder bewoners nieuwe woningen

voorkant Signalen uit de nieuwbouw

De crisis in de bouw heeft behalve op de woningproductie ook  gevolgen gehad voor de samenstelling en keuzes van  bewoners van nieuwbouwwoningen. Tegelijkertijd blijven andere patronen door de tijd heen constant, crisis of niet. Lees er alles over in de rapportage "Signalen uit de Nieuwbouw" op basis van het onderzoek Bewoners Nieuwe Woningen (BNW).

lees meer

Meta-analyse MKBA's sociale (wijk)teams

meta-analyse mkba sociale wijktreams

De afgelopen jaren zijn een groot aantal MKBA’s gemaakt van integrale aanpakken in het sociale domein. De kennis en ervaring die is opgedaan is samengebracht in de meta-analyse MKBA’s sociale wijkteams. Hierin zijn de kosten en baten van verschillende soorten integrale aanpakken met elkaar vergeleken en geduid.

lees meer

Sturen op inkomen

voorkant Sturen op inkomen

In hoeverre wordt de woonruimteverdeling in de praktijk ingezet als instrument om te sturen op inkomen? Het Ministerie van BZK heeft RIGO gevraagd een inventarisatie uit te voeren van de toewijzingscriteria die anno 2013 worden gehanteerd in de woonruimteverdeling. Naast een algemeen beeld van de criteria in de woonruimteverdeling biedt het onderzoek inzicht in de wijze waarop gestuurd wordt op de verhouding tussen de huurprijs van de woning en het inkomen van de woningzoekende.

lees meer

De laagste inkomens in de huursector

voorkant De laagste inkomens in de huursector

Uit het WoON2012 kwam naar voren dat de laagste inkomens relatief vaak een woning huren van een particuliere verhuurder en dat dit aandeel is toegenomen. Naar aanleiding van dit signaal is in opdracht van het Ministerie van BZK de keuze van de laagste inkomens voor een corporatie of particuliere verhuurder nader onderzocht.

lees meer

Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

De commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II (AFWII) heeft op verzoek van minister Blok verkend of, en zo ja op welke wijze, de rol van institutionele beleggers bij de financiering van (investeringen van) woningcorporaties kan worden vergroot. De commissie heeft dit vraagstuk geplaatst in de bredere context van de financiering van de (vrije) huursector.

lees meer

Samenstelling wooncomplexen corporaties

Samenstelling wooncomplexen corporaties

Volgens de nieuwe verkoopregels voor corporatiewoningen valt alleen als minder dan 10% van de woningen in een complex blijvend gereguleerd is vanwege de WWS-punten, het hele complex onder het geliberaliseerde verkoopregime. Companen heeft onderzocht om welk deel van de complexen dit gaat.

lees meer

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal Wonen en Bouwen
Turfmarkt 147
2511 CB Den Haag

Vragen of opmerkingen

kennispleinwb@minbzk.nl