< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Onderzoeken wonen en bouwen

Jaargang 2013, Nummer 8, 22 november 2013

De nieuwsbrief Onderzoeken wonen en bouwen bevat informatie over onderzoeken op de beleidsterreinen wonen en bouwen. Deze informatie is gericht op de professional werkzaam binnen deze beleidsterreinen.

Duurzame toegankelijkheid van de Amsterdamse woningmarkt voor starters

Voorkant rapport Duurzame toegankelijkheid van de Amsterdamse woningmarkt voor starters

Op 12 september jl. heeft de UvA op een werkconferentie de resultaten van onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van de Amsterdamse woningmarkt voor starters gepresenteerd. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het ministerie van BZK.

Lees meer…

Woonuitgaven huurders en eigenaren-bewoners 2009-2012

Voorkant rapport Woonuitgaven huurders en eigenaren-bewoners 2009-2012

"Woonuitgaven huurders en eigenaren-bewoners 2009-2012" verdiept de woonlastenontwikkeling op basis van het Woononderzoek Nederland. Zo worden de woonlasten gedetailleerd naar achtergrondkenmerken van huishoudens, personen en regio’s.

Lees meer…

Zelf tabellen maken op nieuwe website Outcomemonitor Wijkenaanpak

website www.outcomemonitorwijkenaanpak.nl

Er is een nieuwe website voor de Outcomemonitor Wijkenaanpak. Deze website heeft diverse mogelijkheden om zelf tabellen samen te stellen.

Lees meer…

Huurtoeslagcijfers in beeld

website www.citavista.nl

De internetsite huurtoeslagcijfers in beeld bevat gegevens over huishoudens die huurtoeslag ontvangen.

De internetsite is echter niet de enige site waarop gegevens over huurtoeslag te vinden zijn. Vanwege de uniformiteit en eenduidigheid zal informatie over huurtoeslag voortaan nog maar op één site worden gepresenteerd. De site ‘huurtoeslagcijfers in beeld’ zal daarom in de loop van 2014 worden opgeheven.

Gegevens over huurtoeslag zijn te vinden via de site: www.datawonen.nl, onder Cita Vista.

Advies toezichtsstrategie op woningcorporaties

Schema Strijdig / Schadelijk

Toezicht moet zich primair richten op het identificeren en helpen oplossen van risico’s en problemen die het publieke belang in gevaar kunnen brengen, zo stelt het advies dat AF-Mercados & Plug op 30 juni 2013 uitbracht. Deze probleemgestuurde en risicogerichte benadering verschilt volgens AF-Mercados & Plug wezenlijk met een focus op de naleving van regels, die door meerdere toezichthouders werd of wordt gehanteerd.

Lees meer…

Modernisering van het woningwaarderingsstelsel

Voorkant rapport Modernisering van het woningwaarderingsstelsel

In het Woonakkoord van 13 februari 2013 is een vereenvoudiging van het woningwaarderings-stelsel (WWS) afgesproken met meer marktwerking door introductie van de WOZ-waarde van huurwoningen in het stelsel. Deze vereenvoudiging van het WWS voor gereguleerde huurwoningen moet plaatsvinden zonder grote schokeffecten en met landelijk gelijkblijvende verdiencapaciteit voor verhuurders ten opzichte van het huidige puntenstelsel. In overleg met verhuurders, de Woonbond en gemeenten en de VNG zijn diverse voorstellen voor aanpassing uitgewerkt.

Lees meer…

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal Wonen en Bouwen
Turfmarkt 147
2511 CB Den Haag

Vragen of opmerkingen

kennispleinwb@minbzk.nl