< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2015, Nummer 3, 25 november 2015

De Leefbaarometer is vernieuwd!

Tweejaarlijks wordt de Leefbaarometer geactualiseerd. Voorafgaand aan de actualisering van de meting 2014 is ook het meetmodel van de Leefbaarometer geactualiseerd en verbeterd. Bovendien is ook de website van de Leefbaarometer gemoderniseerd.

 

In deze nieuwsbrief special over de Leefbaarometer en leefbaarheid leest u alles over deze vernieuwingsslag, waar de aanvulling van de Leefbaarometer met een systematiek voor vroegtijdige probleemsignalering onderdeel van uitmaakt. Daarnaast is er aandacht voor de uikomsten van de analyses van leefbaarheidsontwikkelingen met deze nieuwe Leefbaarometer. Tevens wordt u geattendeerd op de informatiebijeenkomst over de vernieuwing van de Leefbaarometer. Verder is er aandacht voor onderzoek op het terrein van de wijkaanpak: de Outcomemonitor wijkenaanpak 2015, de Wetenschappelijke commissie wijkaanpak, en de studie Betrokken Wijken van het SCP worden er besproken.

Leefbaarometer draait door

Donderdag 10 december organiseert BZK een informatie- en discussiebijeenkomst voor gemeenten en corporaties over de Leefbaarometer en leefbaarheid in Nederland.

Lees meer

Nieuwe Leefbaarometer, nieuwe website

De website van de Leefbaarometer is grondig herzien. Het uiterlijk is opgefrist en de bediening is vereenvoudigd.

Lees meer

Leefbaarheid in beeld

In het rapport “Leefbaarheid in beeld” worden de leefbaarheidsontwikkelingen in de Nederlandse buurten en wijken besproken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van de vernieuwde Leefbaarometer die op 23 november jl. gepubliceerd is.

Lees meer

Leefbaarheidsachteruitgang (vroeg)tijdig zien aankomen

Het ministerie van BZK heeft in samenwerking met de onderzoeksbureaus Rigo en Atlas voor gemeenten, en regio’s Noord Limburg, Drechtsteden en Gemeente Almere gewerkt aan de ontwikkeling van een analyse-instrument om eventuele verslechtering van leefbaarheid in een vroeg stadium te herkennen. De in de drie genoemde gebieden uitgevoerde pilot heeft positieve resultaten opgeleverd. Daarom wil het ministerie van BZK ook andere gemeenten en regio’s in Nederland in staat stellen om gebruik te maken van dit analyse-instrument.

Lees meer

Leefbaarometer 2.0: de meetwijze geüpdate

De Leefbaarometer is vernieuwd: het model is aangepast aan nieuwe inzichten en uitgebreid met nieuwe indicatoren. De leefbaarheid voor de jaren 2012 en 2014 is met dit nieuwe model geschat.

Lees meer

Leefbaarheid in de 40 aandachtswijken

De leefbaarheid in de 40 aandachtwijken – en de ontwikkeling daarvan sinds de start van de wijkenaanpak – wordt beschreven in de Outcomemonitor Wijkenaanpak 2015. De rapportage levert input voor de Voortgangsrapportage Wijkenaanpak 2015.

Lees meer

Betrokken wijken

In het verleden zijn verschillende cijfermatige onderzoeken en analyses uitgevoerd naar effecten van het wijkenbeleid. Deze onderzoeken laten zien in hoeverre het wijkenbeleid wel of niet effectief is geweest, maar geven betrekkelijk weinig inzicht in de vraag waarom iets wel of niet gewerkt heeft. Daarom heeft het SCP in opdracht van BZK in afgelopen anderhalf jaar getracht om via een kwalitatieve onderzoeksmethode dit vraagstuk nader te belichten, wat heeft geresulteerd in het rapport ‘Betrokken wijken’.

Lees meer

Wetenschappelijke Commissie Wijkaanpak prijst 'Baten in de buurt'

Gemeenten kunnen onderzoeken die zij (laten) doen, voorleggen aan de Wetenschappelijke Commissie Wijkaanpak. Deze commissie brengt jaarlijks een advies uit aan de minister op basis van deze onderzoeken en onderzoeken in opdracht van BZK. Daarnaast geeft de commissie – per onderzoek – aanbevelingen, zodat de gemeenten en de onderzoekers toekomstige onderzoeken kunnen verbeteren. In 2015 heeft de Commissie 7 studies ontvangen en beoordeeld. De gemeenten hebben de individuele terugkoppeling al in april ontvangen.

Lees meer

Colofon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directoraat-generaal Wonen en Bouwen
Turfmarkt 147
2511 CB Den Haag

Vragen of opmerkingen?

kennispleinwb@minbzk.nl