< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016 - februari, 7 juli 2016

Nieuwe directeur toezicht voortgezet onderwijs

Hariët Pinkster is per 1 januari 2016 de nieuwe directeur van de sector voortgezet onderwijs bij de inspectie. Zij volgt Henk den Boer op die per 1 juli aanstaande met pensioen gaat. In de maanden voor zijn vertrek rondt hij nog een aantal projecten uit zijn portefeuille af.
 Hariët Pinkster werkt al geruime tijd bij de inspectie; als inspecteur voortgezet onderwijs en teamleider. Eerder vervulde zij verschillende functies in het onderwijs en bij onderwijsadvies- en begeleidingsdiensten. We vertrouwen erop dat door de tijdige benoeming van een nieuwe sectordirecteur de continuïteit in de aansturing van het toezicht gewaarborgd blijft.

Internetconsultatie nieuw onderzoekskader gestart

Denkt u met ons mee over de vernieuwing van het toezicht? Wij nodigen u graag uit te reageren op het onderzoekskader 2017. Dat kan door deel te nemen aan de internetconsultatie op www.internetconsultatie.nl/onderzoekskaders2017. U kunt reageren tot en met 29 februari.

Tweede rapport evaluatie Toezichtkader VO 2013

Van 2013 tot en met 2015 heeft extern onderzoeksbureau Oberon in opdracht van de inspectie onderzoek gedaan naar de ervaringen van schoolleiders, bestuurders en leraren met het toezichtkader vo 2013. Twee vragen stonden centraal in het onderzoek:
1. Vindt het veld dat de inspectie de juiste zaken onderzoekt?
2. Vonden bezochte scholen en besturen dat inspecteurs het toezicht op de juiste wijze uitvoeren?

Resutaten tweede meting
Van april 2014 tot april 2015 onderzocht het onderzoeksbureau voor de tweede maal of bezochte scholen en besturen vonden dat inspecteurs op een juiste wijze het toezicht uitvoeren. Het onderwijsveld ervaart de huidige werkwijze als een effectief en efficiënt middel ervaart om de uitgangspunten en doelstellingen van de inspectie te bereiken. Uiteraard zijn er verbeteringen mogelijk in het toezicht. De belangrijkste verbeterpunten die worden genoemd:
- een meer stimulerende rol van de inspecteur tijdens het bezoek
- het zwaarder meewegen in het oordeel van andere factoren dan cognitieve opbrengsten
- duidelijkheid over en aandacht voor de korte termijn voor het realiseren van verbeter- en prestatieafspraken
 
We nemen deze verbeterpunten mee bij het uitwerken van ons nieuwe onderzoeks- en waarderingskader.

Inspectie stopt met meetellen indicator ‘Verschil tussen schoolexamen en centraal examen’

De inspectie werkt met een nieuw onderwijsresultatenmodel. In dit model tellen we de indicator ‘Verschil tussen schoolexamen en centraal examen’ niet meer mee bij het vaststellen van de onderwijsresultaten.

Nieuwe zak-/slaagregeling bewaakt ook waarde diploma
De indicator ‘verschil se-ce’ is belangrijk voor het bewaken van de civiele waarde van een diploma. Immers, door schoolexamens heel gunstig te becijferen kan een leerling toch slagen, ondanks dat deze een laag cijfer voor het centraal examen haalt. Aangezien de nieuwe zak-/slaagregeling ook de civiele waarde van een diploma bewaakt, vinden wij het onnodig dit dubbelop te doen.

Handhaving door inspectie
Toch verdwijnt de indicator ’verschil se-ce’ niet helemaal. De inspectie blijft handhavend optreden als het verschil over een periode van drie jaren, aangevuld met nogmaals drie jaren voor herstel, te groot blijft (conform artikel 29, lid 1a van de WVO).
De manier van het handhaven van deze indicator blijft  hetzelfde: als er gedurende vijf jaar een groot verschil (van meer dan een half punt) tussen het schriftelijk en centraal examen zit, handhaaft de inspectie na vijf jaar en bij een zeer groot verschil (van meer dan een heel punt) na drie jaar. De staatssecretaris kan in het uiterste geval beslissen de examenlicentie van de school voor een periode van 2 jaar in te trekken.

Regels uitsluiting examens

In de periode voorafgaand aan de centraal examenperiode komen er jaarlijks signalen binnen dat leerlingen om allerlei redenen uitgesloten worden voor deelname aan het centraal examen. Omdat dit niet in alle gevallen rechtmatig blijkt, geven wij een korte toelichting op de regels rond uitsluiten en/of terugtrekken van leerlingen bij het centraal examen.

Overgang van primair naar voortgezet onderwijs

Het schooljaar 2014-2015 was het eerste jaar dat de nieuwe wetgeving over de eindtoets primair onderwijs en de plaatsing in het voortgezet onderwijs van toepassing was. De inspectie heeft in 2015 onderzoek gedaan naar de werking van de nieuwe wet. Twee belangrijke knelpunten uit het onderzoek: enkelvoudige en dubbele adviezen en het bindende schooladvies.

Praat mee over ‘de Staat van het Onderwijs’ op 13 april

De inspectie nodigt u van harte uit voor het congres ‘De Staat van het Onderwijs’, dat op 13 april plaatsvindt in De Fabrique in Maarssen. Hier overhandigt Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang de jaarlijkse rapportage ‘de Staat van het Onderwijs’ (SvhO) aan minister en staatssecretaris en nemen zij ook ‘de Staat van de Leraar’ en ‘de Staat van de Leerling’ en - voor de eerste keer -  ‘de Staat van de Schoolleider’ in ontvangst.

Workshops en discussie
Het grootste deel van de dag gaan besturen, schoolleiders, docenten, leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals met elkaar in gesprek. De hoofdlijnen uit ‘de Staat van het Onderwijs 2014/2015’ zijn de belangrijkste onderwerpen. Daarnaast is er ruimte voor andere thema’s uit de SvhO en geven ook externe partijen workshops. Tijdens het congres kunt u ideeën aanreiken, oplossingen voor knelpunten aandragen en ‘good practices’ uitwisselen.

Meer informatie en aanmelden
Het congres is gratis toegankelijk. Bekijk onze website voor de laatste stand van zaken. U kunt zich alvast digitaal aanmelden. We stellen het bijzonder op prijs als u dit bericht wilt delen met (collega-)schoolleiders, docenten, leerlingen en ouders (bijvoorbeeld via de ouderraad). Graag tot ziens op 13 april!

Onderzoek nalevingsindicatoren voortgezet onderwijs 2015-2016

Tijdens elk onderzoek op een school onderzoekt de inspectie in het kader van programmatisch handhaven enkele nalevingsonderwerpen uit de onderwijswetgeving. In 2015 heeft de inspectie een nieuw beleid vastgesteld voor het programmatisch handhaven. Met ingang van schooljaar 2015-2016 onderzoekt de inspectie of scholen de wet naleven bij:
- N1: Toelating voortgezet onderwijs
- N2: Verzuim en voortijdig schoolverlaten
- N3: Passend onderwijs
 
Wanneer de school de wetgeving op deze punten niet naleeft, vermeldt de inspectie dit in het onderzoeksrapport en krijgt de school een herstelopdracht.

N1. Toelating voortgezet onderwijs
N1.1 “Het bevoegd gezag baseert zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld”.
N1.2 “Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets wordt gewijzigd, dan baseert het bevoegd gezag zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies”.

N2. Verzuim en voortijdig schoolverlaten
N2.1 “De schoolgids bevat informatie over: het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat (VSV)”.
N2.2 “De schoolgids bevat informatie over: verzuimbeleid”.

N3. Passend onderwijs
N3.1 “De schoolgids bevat informatie over: de wijze waarop de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven wordt vormgegeven”.
N3.2 “De schoolgids bevat informatie over: bij welk(e) samenwerkingsverband(en) het bevoegd gezag van de school is aangesloten”.
N3.3 “In het schoolplan is het onderwijskundig beleid opgenomen waarbij tevens het schoolondersteuningsprofiel is betrokken (de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven)”.

Aantal geschorste en verwijderde leerlingen in voortgezet onderwijs licht gestegen

4899 leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs zijn in het schooljaar 2014-2015 in het voortgezet onderwijs voor kortere tijd geschorst; 594 leerlingen zijn van hun school verwijderd. Het aantal geschorste leerlingen in het voortgezet onderwijs steeg licht ten opzichte van het vorig schooljaar met 1,5 procent. Het aantal verwijderde leerlingen steeg licht met 0,8 procent. Gemiddeld worden leerlingen voor drie dagen geschorst. Fysiek geweld tegen medeleerlingen, verbaal geweld tegen personeel en storend gedrag binnen de lessen worden het meest opgegeven als reden voor schorsing of verwijdering.

Verbetering financiële positie onderwijsinstellingen afgelopen jaar voortgezet

Mede dankzij de gelden van het Nationaal Onderwijs Akkoord en het Begrotingsakkoord 2014 is de financiële positie van onderwijsinstellingen de afgelopen jaren verbeterd. Die conclusie trekt de Inspectie van het Onderwijs in het rapport “De financiële situatie van het onderwijs 2014”.

De vlag uit voor 130 excellente scholen

Maandag 18 januari hebben 130 scholen het predicaat Excellente School 2015-2017 ontvangen, waarvan 68 scholen in het voortgezet onderwijs. Via Twitter (#excellentescholen) waren de reacties goed te volgen met foto’s, filmpjes en mooie tweets.

Makkelijker inloggen Internet Schooldossier in het vooruitzicht

Er komt een nieuw Internet Schooldossier (ISD) aan. Belangrijke verbetering is het eenvoudiger inloggen en de mogelijkheid om meerdere accounts aan te maken. In maart vervangt de inspectie het huidige ISD voor het nieuwe. Gebruikers kunnen zich nu al hierop voorbereiden.

Colofon

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Vragen over of reageren op de nieuwsbrief? Mail het Loket Onderwijsinspectie.