< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017 - november, 30 november 2017

Excellente Scholen 2018: aanmeldingsperiode gestart

Al meer dan 600 scholen/schoolsoorten hebben de afgelopen jaren deelgenomen aan het traject Excellente Scholen. Scholen melden zich aan bij de onafhankelijke jury, omdat zij het predicaat zien als een vorm van erkenning en waardering voor hun prestaties. Daarnaast zien zij het als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is om de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren door kwaliteit zichtbaar te maken en over te dragen. Vanaf woensdag 1 november 2017 tot en met donderdag 1 februari 2018 kunnen scholen zich aanmelden voor het nieuwe trajectjaar: Excellente Scholen 2018. Meer informatie en de aanmeldingsprocedure vindt u op de website excellentescholen.nl.

Ons toezicht is veranderd

Sinds 1 augustus 2017 heeft de inspectie het toezicht op besturen en scholen vernieuwd. We willen besturen en scholen blijvend en nadrukkelijker stimuleren. Wat gaat goed? Wat kan beter? En soms, wanneer de basiskwaliteit in het geding is, wat moet beter? Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen en daarom begint en eindigt het vernieuwde toezicht bij het bestuur.
 

Verreweg de meeste scholen in Nederland voldoen aan de basiskwaliteit. Bij het nieuwe toezicht gaan wij daarom uit van vertrouwen in het bestuur en daarmee in de aansturing van de scholen. Er kan echter aanleiding zijn om het toezicht te intensiveren. Dan wordt extra onderzoek uitgevoerd. Dat extra onderzoek is altijd maatwerk, op basis van de situatie die aangetroffen is. Zo kunnen we bijvoorbeeld een herstelopdracht geven, omdat een school niet aan de norm voldeed. Die herstelopdracht kan in het ene geval geen vervolg krijgen, omdat er vertrouwen is in de afhandeling door het bestuur, maar in een ander geval kan de inspectie het toezicht juist intensiveren. Wanneer dit voor u niet duidelijk is, dan kunt u ons altijd om een toelichting vragen.
 

Tijdens het vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen, onderzoeken we een deel van de scholen die onder het bestuur vallen. De scholen die we op dat moment niet bezoeken, betrekken we in andere onderzoeken waarin we een bepaald onderwerp in kaart willen brengen. Dit doen we omdat we binnen het funderend onderwijs, net als voorheen, iedere vier jaar iedere school ten minste één keer bezoeken. De uitkomsten van deze onderzoeken worden bijvoorbeeld gebruik voor de Staat van het Onderwijs. Hierover leest u meer in onderstaand artikel ‘Themaonderzoeken schooljaar 2017/2018’.

Themaonderzoeken

Themaonderzoeken schooljaar 2017/2018

Ieder jaar beoordeelt de inspectie wat er goed gaat en wat er beter kan in het onderwijs. Om dat goed te kunnen beoordelen onderzoeken wij bepaalde thema’s. Deze thema’s komen voort uit zaken die we afgelopen jaren hebben onderzocht en geconstateerd. Hier zitten zowel sectoroverstijgende als sectorspecifieke onderwerpen bij. De onderzoeken kunnen tijdens het vierjaarlijks onderzoek plaatsvinden, maar ook daarbuiten.
 

Sectoroverstijgende thema’s
In 2018 zullen de volgende thema’s worden onderzocht:
 

• De basis op orde: rekenen en wiskunde
• Kwetsbare groepen leerlingen in het stelsel: kansen en obstakels
• Lerarentekort: risico’s en mogelijkheden
• Sociale kwaliteit
• Kwaliteitszorg
 

Thema’s voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs doen wij daarnaast onderzoek naar de volgende thema’s:
 

•    Overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs
•    Uitdagend onderwijs
•    Toelatingsbeleid, plaatsingsbeleid en aannamebeleid
 

Wilt u meer informatie over deze thema’s of wilt u weten wat wij nog meer doen in 2018? Bekijk dan het Jaarwerkplan 2018 van de Inspectie van het Onderwijs. Of kijk op onze website onderwijsinspectie.nl.

Onderzoek naar onbevoegd lesgeven

In het voortgezet onderwijs worden niet alle lessen gegeven door docenten die daartoe bevoegd zijn, terwijl bevoegdheid een wettelijke eis is. De Inspectie van het Onderwijs heeft daarom op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een onderzoek naar onbevoegd lesgeven uitgevoerd.
 

De inspectie onderzocht de afgelopen twee jaar 282 afdelingen van 101 vestigingen. Veel van deze vestigingen kregen vervolgens een of meerdere (herstel)opdrachten, nadat was vastgesteld dat er relatief veel onbevoegd werd lesgegeven. Hoewel schoolleiders en besturen wel veel moeite doen om het probleem op te lossen, zien we dat ze in de praktijk tegen allerlei problemen aanlopen. Naar aanleiding van deze conclusie hebben we een aantal aanbevelingen gedaan waarbij het ministerie van OCW, de lerarenopleiders en de schoolleiders zich gezamenlijk moeten inzetten voor een structurele oplossing. Voorop staat dat goed onderwijs om goede leraren vraagt. Een afgeronde lerarenopleiding is daarvoor het beste startpunt.
 

U kunt het onderzoeksrapport Risicoscholen onbevoegd lesgeven downloaden op onderwijsinspectie.nl.

Acht succesfactoren bij differentiëren en professionaliseren in het voortgezet onderwijs

Hoe lukt het scholen in het voortgezet onderwijs om te differentiëren - leerlingen op hun eigen niveau lesgeven - en daarin verder te professionaliseren? De inspectie heeft daar onderzoek naar gedaan. Uit het onderzoek zijn acht factoren naar voren gekomen. Bekijk de acht succesfactoren op onze website.

Wet- en regelgeving

Toezicht op wettelijke vereisten

Op 1 juli 2017 is de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) gewijzigd. Er is meer nadruk komen te liggen op de deugdelijkheidseisen en op de handhaving van wet- en regelgeving. Bij de handhaving van wet- en regelgeving krijgt een aantal onderwerpen in schooljaar 2017/2018 in het voortgezet onderwijs extra aandacht:

•    Het schoolplan
•    Schoolkosten en ouderbijdrage
•    De aanwezigheid van de schoolgids
•    Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het schoolplan

Er gelden sinds 1 juli 2017 nieuwe voorschriften voor alle nieuwe schoolplannen. Maar bestaande schoolplannen blijven onveranderd vier jaar geldig. U hoeft dus niet meteen een bestaand schoolplan aan te passen. Maar misschien is uw huidige schoolplan bijna vier jaar oud en moet u dus een nieuw plan opstellen. Dan moet dat volgende schoolplan voldoen aan de nieuwe eisen. De nieuwe voorschriften voor het schoolplan zijn terug te vinden op onze website. Daar kunt u ook de brochure 'Het schoolplan verandert' downloaden.

Schoolkosten en ouderbijdrage

In het voortgezet onderwijs is de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage. In de schoolgids moet dit expliciet vermeld staan. Ook moet de schoolgids informatie bevatten over de hoogte van de bijdragen die van de ouders gevraagd worden. Op onze website vindt u meer informatie over de ouderbijdrage.

De aanwezigheid van de schoolgids

Wij stellen de informatieverplichting richting ouders centraal. Om die reden controleren wij of de schoolgids toegankelijk is via de website van de school.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 dienen scholen, van voor- en vroegschoolse educatie tot en met hoger onderwijs, te beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De inspectie onderzoekt of scholen beschikken over de meldcode. Meer informatie over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vindt u op onze website.

Onderwijsresultaten

Aanpassingen in het Onderwijsresultatenmodel 2017

2017 is het tweede jaar waarin we het nieuwe Onderwijsresultatenmodel gebruiken in het toezicht. Op basis van een evaluatie van het model hebben we dit jaar twee wijzigingen doorgevoerd. Beide wijzigingen hebben betrekking op indicator ‘Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool’ (R1).
 

Waardering van leerlingen in een gecombineerd leerjaar 3 havo/vwo
Bij de berekening van de indicator R1 is de waarde per leerling met advies havo die in een in een gecombineerd leerjaar 3 havo/vwo, gesteld op +0,5.
 

Bepalen van de vergelijkingsgroep
Alleen opleidingen met minstens 5 leerlingen tellen mee voor het bepalen van de vergelijkingsgroep waar de school toe behoort.
 

Lees meer over de wijzigen die zijn doorgevoerd in het Onderwijsresultatenmodel op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Sociale veiligheid

Jaarlijkse monitoring sociale veiligheid & aanleveren gegevens

Scholen moeten de sociale veiligheid elk jaar monitoren. Als de uitkomst op tekorten wijst, is het van belang dat de school maatregelen neemt en het veiligheidsbeleid aanpast. Scholen moeten er ook voor zorgen dat wij de jaarlijkse monitorgegevens ontvangen. Het gaat daarbij om het gemiddelde beeld van een school. Dit is vastgelegd in de Wet sociale veiligheid.
 

Hoe aanleveren?
Scholen zijn vrij in de keuze van het monitorinstrument waarmee ze de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren. Het instrument moet wel aan de wettelijke eisen voldoen. Om de belasting voor scholen zo laag mogelijk te houden hebben we afspraken gemaakt met een aantal aanbieders van deze instrumenten over het aanleveren van de gegevens aan de inspectie. Als een school het instrument van één van deze aanbieders gebruikt (en de school zijn aanbieder toestemming gaf voor levering) hoeft de school verder niets te doen. Het blijft wel de verantwoordelijkheid van schoolbesturen ervoor te zorgen dat scholen aan de wettelijke leveringsplicht voldoen.
 

Wanneer aanleveren?
Het aanleveren van monitorgegevens van dit schooljaar (2017/2018) kan tot en met de zomer van 2018. De aanbieder van uw instrument kan u informeren over de periode waarin de monitor wordt afgenomen. En ook over het moment wanneer de aanbieder de gegevens bij ons aanlevert. Meestal is dat aan het eind van het schooljaar 2017/2018.
 

Aanleveren gegevens vorig schooljaar
Het aanleveren van de gegevens uit schooljaar 2016/2017 was mogelijk tot 1 november 2017. Niet alle schoolbesturen hebben dat gedaan. De inspectie zal de besturen voor wie dit geldt, erop wijzen dat de gegevens voor de monitoring in schooljaar 2017/2018 bij ons aangeleverd moeten worden.

Wilt u meer weten over de jaarlijkse monitoring en aanlevering? Kijk dan op onze website onderwijsinspectie.nl.

Colofon

Loket Onderwijsinspectie

088-669 6060

(ma-vr 09:00 - 17:00 uur)