< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017 - november, 29 november 2017

Planning vierjaarlijks onderzoek samenwerkingsverbanden

De inspectie heeft de wettelijke opdracht elk samenwerkingsverband minstens eens in de vier jaar te bezoeken met een onderzoek naar de sturing door het samenwerkingsverband. Er is een verdeling gemaakt op basis van een steekproef waardoor een landelijke dekking gewaarborgd is. Bekijk de planning van de samenwerkingsverbanden voor de schooljaren 2017/2018 en 2018/2019 op onze website onderwijsinspectie.nl. In maart 2018 maken we de onderzoeken voor het schooljaar 2019/2020 bekend.

Nieuw onderzoekskader

Samenwerkingsverbanden moeten zorgen voor een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. Leerlingen kunnen dan een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs. Samenwerken is een voorwaarde voor het kunnen waarmaken van de zorgplicht door de schoolbesturen en daarmee voor het succes van passend onderwijs. Hierop houden we toezicht; sinds 1 augustus 2017 met een nieuw waarderingskader. Lees op de website van de inspectie meer over de inhoud en werkwijze van het vierjaarlijks onderzoek besturen samenwerkingsverbanden.

Voorkomen en terugdringen thuiszittende leerlingen

Om thuiszitten te voorkomen ligt er een belangrijke taak bij de school, de leerplichtambtenaar en het samenwerkingsverband passend onderwijs. De inspectie vindt het belangrijk dat elk kind passend onderwijs krijgt. Soms zit een kind thuis omdat er geen passende onderwijsplek is. Het is dan aan het samenwerkingsverband passend onderwijs om te zorgen dat er een passende plek komt. Kijk op de website van de inspectie voor meer informatie over de zorgplicht passend onderwijs.

Bevindingen thuiszittersregistratie en vragenlijst doorzettingsmacht

Een van de hoofddoelen van passend onderwijs is het realiseren van een dekkend onderwijsaanbod in de regio van het samenwerkingsverband waardoor het aantal leerlingen dat thuiszit vermindert. Om dat doel te realiseren moeten samenwerkingsverbanden zicht hebben op het aantal thuiszittende leerlingen en de reden van het thuiszitten. Sinds november 2015 vragen we de thuiszittersregistraties van samenwerkingsverbanden periodiek op. Ook hebben we in juli 2016 en maart 2017 bij de samenwerkingsverbanden informatie opgevraagd over de doorzettingsmacht. Op onze website leest u meer over de bevindingen van de thuiszittersregistratie en de vragenlijst doorzettingsmacht.

Herinnering: aanmelding opting out lwoo vóór 15 december 2017

Vo-samenwerkingsverbanden die per 1 januari 2018 kiezen voor opting out moeten dit bij de Inspectie van het Onderwijs melden. Het melden gaat via het ‘Meldingsformulier opting out lwoo’. Lees op de website van de inspectie meer over het Meldingsformulier opting out lwoo.

Interessante publicaties

- Handreiking Opting out lwoo 2018/2019 (versie juni 2017) op de website van het Steunpunt Passend onderwijs vo

- Brief van OCW over de laatste ontwikkelingen rond onder andere de variawet passend onderwijs, bijzondere regeling praktijkonderwijs en de ingezette koers van het kabinet voor passend onderwijs.

Colofon

Loket

088-669 60 60
(ma-vr 09:00 - 17:00 uur)