< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, - maart, 9 maart 2017

Inhoud en werkwijze vernieuwd toezicht en bestuursgericht kwaliteitsonderzoek 2016/2017

Graag informeren we u uitgebreid over de inhoud en werkwijze van het vernieuwde toezicht door middel van het bestuursgericht kwaliteitsonderzoek en het rapport van bevindingen. Lees op onderwijsinspectie.nl meer over de inhoud en werkwijze van vernieuwd toezicht en bestuursgericht kwaliteitsonderzoek 2016/2017.

Hoe werkt het vernieuwde toezicht bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs? Toelichting op de jaarlijkse monitor en het vierjaarlijks onderzoek

In het toezicht op de samenwerkingsverbanden richten wij ons op de besturen. Dit doen we door de besturen jaarlijks te monitoren. De uitkomst van de monitor bepaalt of we een samenwerkingsverband dat schooljaar bezoeken of niet. Op onderwijsinspectie.nl leest u meer over de jaarlijkse monitor en het vierjaarlijks onderzoek. We lichten toe welke indicatoren we gebruiken voor de risicoanalyse en waarom.

Vervolgstappen inpassing van lwoo en pro

Zoals OCW in de zomer van 2016 heeft aangekondigd, bleek het niet haalbaar om nog binnen deze kabinetsperiode een wetsvoorstel in te dienen voor de vervolgstappen voor de inpassing lwoo en pro in passend onderwijs. Hierdoor zijn de invoering van een nieuwe bekostigingssystematiek en het loslaten van de landelijke criteria voor lwoo en pro naar achteren geschoven. Lees op onderwijsinspectie.nl wat dit precies betekent voor de samenwerkingsverbanden en voor de verdere inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs.

Opvraag van de thuiszittersregistratie

Sinds november 2015 vragen we de thuiszittersregistraties op van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Om zicht te blijven houden op regionale ontwikkelingen zullen we de registraties in het schooljaar 2016/2017 viermaal opvragen. Dat doen we dit schooljaar nog op 15 maart en 15 juni 2017.
Voor een goede verwerking verzoeken wij u dringend om gebruik te maken van het format ‘registratieformulier thuiszitters’. Aan het eind van dit schooljaar evalueren we het format, ook op de gebruikersvriendelijkheid. Lees op onderwijsinspectie.nl meer over de opvraag, het format registratieformulier en de privacywaarborgen.

Aankondiging navraag doorzettingsmacht

We hebben eerder gevraagd of u een doorzettingsmacht heeft geregeld in uw samenwerkingsverband. Graag blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen. Daarom vragen we later in maart 2017 aan samenwerkingsverbanden of de situatie gewijzigd is.

Opting out en lwoo in het nieuwe onderwijsresultatenmodel

De registratie voor lwoo speelt een belangrijke rol in het nieuwe onderwijsresultatenmodel vo. Samenwerkingsverbanden die voor opting out kiezen, kunnen besluiten om over te gaan op populatiebekostiging. Dit betekent dat leerlingen geen lwoo-registratie meer hebben en er dus ook geen correctie meer toegepast wordt in ons onderwijsresultatenmodel. Op onderwijsinspectie.nl leest u meer over de gevolgen van opting out voor de periode tot en met 2018.

Weblog

Regelen of toch niet?
Weblogbericht | 09-02-2017 | Floor Wijnands
‘Hebben we dan toch niet genoeg geregeld?’ verzuchtte Loes Ypma (PvdA) tijdens het gesprek over evaluatieonderzoeken ten behoeve van voortgangsrapportage passend onderwijs tussen de Tweede Kamer en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Lees de blog van Floor Wijnands over de doorzettingsmacht op onderwijsinspectie.nl.

Extra nieuwsbrief over vernieuwd toezicht

Later deze maand ontvangt u een nieuwsbriefspecial over het vernieuwde toezicht met een update van de ontwikkelingen rondom het vernieuwde toezicht en inzage in wat u de komende periode van ons kunt verwachten.

Colofon

Loket

088-669 60 60
(ma-vr 09:00 - 17:00 uur)