< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016 - maart, 7 juli 2016

Toezicht op thuiszitters in het onderwijs

Elke jongere in Nederland heeft recht op (passend) onderwijs. Dit recht wordt beschermd door de wet. Toch zitten te veel jongeren onterecht thuis en ontvangen zij geen onderwijs. Als Inspectie van het Onderwijs vinden wij dat onacceptabel. Wij willen een meer actieve en stimulerende bijdrage leveren aan het doel om het aantal jongeren dat geen passend onderwijs ontvangt sterk terug te dringen. Daarom intensiveren wij het toezicht naar aanleiding van signalen en meldingen die we ontvangen over leerlingen die thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten. Signalen en meldingen komen bij de inspectie binnen via het Loket van de inspectie, Loket Informatie Rijksoverheid en indien de ouders akkoord gaan via de vertrouwensinspecteur.

Het toezicht intensiveren we door inspecteurs informatie op te laten vragen bij ouders en school en daarna partijen die een duidelijke verantwoordelijkheid hebben aan te spreken en met elkaar te verbinden.

Een tweede vorm van intensivering is het direct aanspreken van de samenwerkingsverbanden po en vo op hun verantwoordelijkheid om voor iedere leerling een passende plek te zoeken en een dekkend onderwijsaanbod te organiseren. De inspectie vraagt hiervoor bij het samenwerkingsverband tweemaandelijks hun registratie op van de thuiszitters.

Onnodige bureaucratie

Een van de doelstellingen van passend onderwijs is het terugdringen van (onnodige) bureaucratie. Wij krijgen van vooral scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs signalen dat zij teveel bureaucratie ervaren bij het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen bij met name de leerlingen die het samenwerkingsverband moet herindiceren. Deze scholen verliezen daarmee onnodig veel tijd die zij beter anders kunnen besteden.

Wij zien dat veel samenwerkingsverbanden werk maken van de vermindering van onnodige bureaucratie en erin slagen de bureaucratie te verminderen ten opzichte van de tijd voor de invoering van passend onderwijs. In veel gevallen komen gesprekken in de plaats van papieren dossiers en vormen de al aanwezige dossiers en eventueel lopende ontwikkelingsperspectieven de basis voor het gesprek of het besluit. Bij die samenwerkingsverbanden is vaak ook de betrokkenheid van de ouders groter omdat zij aan de gesprekken deelnemen. Wij blijven aandacht houden voor dit onderwerp tijdens onze onderzoeken.

Pilotonderzoek bestuursgericht toezicht

Net als bij de scholen en de schoolbesturen voeren we ook bij de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs pilotonderzoeken uit waarin het bestuursgerichte toezicht centraal staat. We willen zo ervaring opdoen met het conceptwaarderingskader; we testen de nieuwe manier van inspecteren en we kijken hoe we samenwerkingsverbanden het beste kunnen stimuleren om hun kwaliteit nog verder te verbeteren. Na afronding van de pilots evalueren wij samen met de deelnemende samenwerkingsverbanden de nieuwe manier van inspecteren.

Het vernieuwde toezicht verschilt slechts weinig van de kwaliteitsonderzoeken die we de afgelopen twee jaar bij de samenwerkingsverbanden hebben gedaan. De ‘simulaties’ in 2014/2015 en de daarop volgende ‘kwaliteitsonderzoeken’ in 2015/2016 waren immers al sterk bestuursgericht.

De samenwerkingsverbanden 'Aandacht+’ (Noordoostpolder, voortgezet onderwijs) en de ‘Stichting SWV Primair Passend Onderwijs Noord-Limburg’ (primair onderwijs) hebben zich desgevraagd bereid verklaard deel te nemen aan de pilotonderzoeken. Met de betrokken besturen en directies zijn hierover afspraken gemaakt en de uitvoering is bijna afgerond.

Nieuw Internet Schooldossier

Eind maart komt een nieuw Internet Schooldossier (ISD). Inloggen wordt hierdoor eenvoudiger. Graag helpen wij u eraan herinneren dit nieuwe account aan te maken. U kunt met uw huidige account niet in het nieuwe ISD inloggen.

Ieder samenwerkingsverband heeft in februari van de inspectie een brief ontvangen met een eenmalige code om een ISD-beheeraccount aan te maken en een korte handleiding. Met dit ISD-beheeraccount kan de beheerder vervolgens het account aanmaken. Alle ISD-gebruikers hebben een e-mail ontvangen van Kennisnet met alle informatie.

Informatie
Op de website van de inspectie vindt u meer en ook sectorspecifiek informatie over het nieuwe Internet Schooldossier. Mocht u toch nog vragen hebben of de brief met informatie niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Loket Onderwijsinspectie.

Colofon

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Vragen over of reageren op de nieuwsbrief? Mail het Loket Onderwijsinspectie.