< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017 - november, 14 november 2017

Voorkomen en terugdringen thuiszittende leerlingen

Om thuiszitten te voorkomen ligt er een belangrijke taak bij de school, de leerplichtambtenaar en het samenwerkingsverband passend onderwijs. De inspectie vindt het belangrijk dat elk kind passend onderwijs krijgt. Soms zit een kind thuis omdat er geen passende onderwijsplek is. Het is dan aan het samenwerkingsverband passend onderwijs om te zorgen dat er een passende plek komt.

Wat doet de inspectie?
De inspectie lost zelf geen thuiszitterssituaties op, maar we willen het aantal jongeren dat geen passend onderwijs ontvangt terugdringen en zelfs voorkomen. Daarom  houden we actief toezicht wanneer ons signalen bereiken over het negeren van de zorgplicht passend onderwijs. Daarnaast houden we toezicht op de verzuimregistratie volgens de leerplichtwet en houden we in de gaten of scholen schorsingen bij de inspectie melden.  Kijk op de website van de inspectie voor meer informatie over de zorgplicht passend onderwijs.

Welke onderzoeken doet de inspectie dit schooljaar?

In de Staat van het Onderwijs beschrijven we ieder jaar wat er goed gaat en wat er beter kan in het onderwijs. Om dat te kunnen beoordelen voeren we themaonderzoeken uit. Voor deze onderzoeken benaderen we het schoolbestuur en de school ontvangt vervolgens van ons een uitnodiging om deel te nemen. De themaonderzoeken staan los van de vierjaarlijkse onderzoeken naar bestuur en school en kunnen wel tegelijkertijd plaatsvinden.

Waar gaan de onderzoeken over?
De themaonderzoeken van dit jaar gaan onder andere over het uitstroomprofiel dagbesteding, het rekenonderwijs, het lerarentekort en kwetsbare groepen leerlingen. Naast deze themaonderzoeken blijven we onderzoek doen naar de verzuimregistratie. Dit vindt plaats in het kader van voorkomen van voortijdig school verlaten (VSV).  
 
Wilt u weten wat wij nog meer doen in 2018? Bekijk dan het Jaarwerkplan 2018 van de Inspectie van het Onderwijs.

Vertrouwen of geïntensiveerd toezicht

Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden wij op een nieuwe manier toezicht op het onderwijs. We willen besturen en scholen blijvend en nadrukkelijker stimuleren. Wat gaat goed? Wat kan beter? En soms, wanneer de basiskwaliteit in het geding is, wat moet beter? Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen en daarom begint en eindigt het vernieuwde toezicht bij het bestuur.
 
Het nieuwe toezicht gaat dus uit van vertrouwen in het bestuur en daarmee in de aansturing van de scholen. Er kan echter aanleiding zijn om het toezicht te intensiveren. Dan wordt extra onderzoek uitgevoerd. Dat extra onderzoek is altijd maatwerk, op basis van de situatie die aangetroffen is. Zo kan er bijvoorbeeld een herstelopdracht worden gegeven, omdat een school niet aan de norm voldeed. Die herstelopdracht kan in het ene geval geen vervolg krijgen, omdat er vertrouwen is in de afhandeling door het bestuur, maar in een ander geval kan de inspectie het toezicht juist intensiveren. Wanneer dit voor u niet duidelijk is, dan kunt u ons altijd om een toelichting vragen.

Uitkomsten gesprek over het stelselbeeld (voortgezet) speciaal onderwijs

In onze vorige nieuwsbrief meldden we dat we graag met u in gesprek wilden over de eerste stelselmonitor en het stelselbeeld (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit gesprek vond op 14 september plaats en we spraken met bestuurders, directeuren en kwaliteitsmanagers. De volgende thema’s kwamen naar voren:

• In-, door- en uitstroom van leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Met name de tussentijdse in- en uitstroom.
• De positie van het (voortgezet) speciaal onderwijs in de samenwerkingsverbanden po en vo en de grote verschillen per regio.
• Definiëren van de leerwinst.
• De relatie met de gemeente op het gebied van leerlingenvervoer en de bekostiging van de zorg.
• Residentiële plaatsingen.
• Allocatie van de middelen voor passend onderwijs  en de verdichting van de problematiek van leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Aankondiging conferentie havo/vwo woensdag 13 december

Op woensdag 13 december 2017 vindt in Amersfoort de jaarlijkse so-conferentie over diplomering en examinering plaats. Deze keer gaat het over jongeren die zich voorbereiden op het examen havo of vwo. Ook gaat het over de ondersteuning die zij nodig hebben tijdens en na hun schoolperiode. De uitnodiging is onlangs via de so-schoolbesturen verspreid. Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, mevrouw Lies Knevel (l.knevel@owinsp.nl).

Aanmeldingen staatsexamens vso voor 1 december 2017 bij DUO

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs moeten hun leerlingen die staatsexamen gaan doen ook dit jaar weer voor 1 december aanmelden bij DUO. De voorwaarde is wel dat de leerlingen ook echt staan ingeschreven bij de vso-school die hen aanmeldt. De individuele examenkandidaten schrijven zich voor 1 januari 2018 in. Kijk op de website van DUO voor meer informatie over de staatsexamens in het voortgezet speciaal onderwijs.

Toezicht op de financiën

Regelmatig krijgen we de vraag waarom financieel inspecteurs aanschuiven bij bestuursgesprekken. Dit is niet standaard, maar het kan het gevolg zijn van de voorbereiding van het vierjaarlijks onderzoek. Het financieel toezicht is een standaard onderdeel van het onderwijstoezicht van de Inspectie van het Onderwijs en de onderwijsinspecteurs en financieel inspecteurs werken samen in de voorbereiding.
 

Tijdens de voorbereiding van het onderzoek analyseren de inspecteurs gegevens van het bestuur die de inspectie ieder jaar ontvangt van DUO. Scholen zijn verplicht om hun bestuursverslagen en financiële gegevens bij DUO aan te leveren. De analyses geven de inspecteurs inzicht in de eventuele financiële risico’s voor de voortgang van het onderwijs en/of vraagstukken die de financiële rechtmatigheid betreffen. Afhankelijk van de urgentie kan het zijn dat de financieel inspecteur onmiddellijk bij constatering navraag doet bij het bestuur of op het moment dat het vierjaarlijkse onderzoek plaatsvindt. Op onderwijsinspectie.nl vindt u uitgebreide informatie over het financiële toezicht van de inspectie.

Excellente Scholen 2018: aanmeldingsperiode gestart

Al meer dan 600 scholen/schoolsoorten hebben in de afgelopen jaren deelgenomen aan het traject Excellente Scholen. Scholen melden zich aan bij de onafhankelijke jury, omdat zij het predicaat zien als een vorm van erkenning en waardering voor hun prestaties. Daarnaast zien zij het als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is om de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren door kwaliteit zichtbaar te maken en over te dragen. Van woensdag 1 november 2017 tot en met donderdag 1 februari 2018 kunnen scholen zich aanmelden voor het nieuwe trajectjaar: Excellente Scholen 2018. Meer informatie en de aanmeldingsprocedure vindt u op de website excellentescholen.nl.

Colofon

Loket

088-669 6060
(ma-vr 09:00 - 17:00 uur)