< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017 - maart, 21 maart 2017

Zicht op residentiële leerlingen

De inspectie doet onderzoek naar de continuïteit van de schoolloopbanen van residentiële leerlingen en (beweging in) aantallen residentiële leerlingen. Hierdoor krijgen we beter zicht op mogelijke effecten van passend onderwijs op het onderwijs aan residentiële leerlingen. Een leerling waarbij behandeling of opvang en onderwijs vanuit één plan noodzakelijk is, vanwege de aard of de duur van deze behandeling, staat bij DUO ingeschreven als ‘residentieel’. Voorwaarde is wel dat het schoolbestuur een bij DUO geregistreerde samenwerkingsovereenkomst heeft met een erkende zorginstelling.

De kleinste groep residentiële leerlingen volgt onderwijs in geslotenheid (JJI en GJI) en het verschil tussen strafrechtelijk geplaatste leerlingen en civielrechtelijk geplaatste leerlingen groeit. Jongeren met psychiatrische problemen vormen de grootste groep residentiële leerlingen. Continuïteit van onderwijs is voor deze leerlingen geen vanzelfsprekendheid. Soms eindigt een opname abrupt en in veel gevallen zijn er geen afspraken met de school van herkomst. Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) deed ook onderzoek naar jongeren die uitstromen uit een instelling en/of een justitiële inrichting. In het rapport Kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid benoemen zij vier thema’s die voorwaardelijk zijn voor goede zorg en ondersteuning aan deze jongeren.

De Onderwijsinspectie blijft aandacht besteden aan residentiële leerlingen, onder andere in het vierjaarlijkse onderzoek naar besturen en scholen. Ook komt er een themaonderzoek naar zes samenwerkingsverbanden (drie po en drie vo) waarbinnen zich veel meer dan elders residentieel ingeschreven leerlingen bevinden.

Fysiek beperkend handelen en opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs

Binnen het onderwijs bestaat al lange tijd behoefte aan duidelijkheid over fysiek beperkend handelen door onderwijspersoneel en het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen. In oktober 2015 verscheen in School & Wet het artikel Zachte
heelmeesters ...
 (School en Wet 2015-5, pagina 5) waarin een overzicht is opgenomen van de destijds relevante wetgeving en uitspraken over de toelaatbaarheid van fysiek handelen tegen leerlingen. Op grond van dit overzicht geven de auteurs ook een aantal aanbevelingen. Eén van de aanbevelingen is het opstellen van (landelijke) richtlijnen. Op initiatief van LECSO is gestart met het opstellen van een richtlijn, in samenwerking met enkele scholen voor (v)so, jeugdhulpinstellingen, Stichting School & Veiligheid, het Nederlands Jeugdinstituut en de Inspectie van het Onderwijs. Inmiddels is een concept opgesteld en naar een zestal scholen gestuurd met de vraag de richtlijn te toetsen op bruikbaarheid. De ervaringen van deze scholen worden verwerkt en daarna kan de richtlijn definitief gemaakt worden en met de scholen worden gedeeld. Naar verwachting is de richtlijn eind april of begin mei 2017 beschikbaar.

Stelselonderzoek

Voor elke onderwijssector maken we een stelselbeeld en stelselmonitor. Het stelselbeeld gaat over de positie van de sector, in dit geval (voortgezet) speciaal onderwijs, in relatie tot het gehele onderwijsstelsel. De stelselmonitor is een verzameling van kengetallen die voor de sector van belang zijn. Stelselbeeld en stelselmonitor leiden tot stelselonderzoeken door de Onderwijsinspectie. Dit type onderzoeken gebeurt naast de onderzoeken naar scholen en besturen en dient als input voor de Staat van het Onderwijs en eventueel afzonderlijke publicaties op stelselniveau.

Wilt u meedenken en -praten over het stelselbeeld? Meld u dan aan bij ons secretariaat via e-mail l.knevel@owinsp.nl. We nodigen u dan uit voor een bijeenkomst in september en na aanmelding ontvangt u informatie over tijd en plaats.

Onaangekondigd onderzoek

Soms voert de Onderwijsinspectie onaangekondigd een onderzoek op een school uit. Daar zijn dan altijd van ouders en anderen veel signalen aan vooraf gegaan over ernstige risico’s voor de onderwijskwaliteit, al dan niet in combinatie met onveilige situaties op de school. Voordat we overgaan tot een onaangekondigd onderzoek, overleggen we in de regel met het schoolbestuur.

Wijziging van het Eindexamenbesluit VO

De wijziging van het Eindexamenbesluit VO, dat mogelijk maakt dat vso-leerlingen het beroepsgerichte vak op een vo-school afsluiten en de algemene vakken via het staatsexamen, is in behandeling. Het is de bedoeling dat het besluit per 1 oktober 2017 ingaat. Voor het huidige schooljaar 2016/17 betekent het dat het nodig is om een aanvraag tot gedogen van een dubbele inschrijving examens te doen bij de Inspectie van het Onderwijs. De aanvraag kan schriftelijk ingediend worden bij h.thomassen@owinsp.nl.

Extra nieuwsbrief over vernieuwd toezicht

Woensdag 22 maart ontvangt u een nieuwsbriefspecial met een update van de ontwikkelingen rondom het vernieuwde toezicht en inzage in wat u de komende periode van ons kunt verwachten.

Colofon

Loket

088-6696060
(ma-vr 09:00 - 17:00 uur)