< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017 - juni, 14 juni 2017

Symbiose

Symbiose tussen scholen komt vaak voor. Leerlingen kunnen in het kader van symbiose voor een deel van de tijd onderwijs volgen in een andere school. Het kan gaan om symbiose tussen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, een symbiose tussen een vmbo school en het vso en vele andere vormen. Aan het in symbiose aanbieden van lessen is een maximum verbonden en er is wettelijk vastgelegd dat het moet gaan om een deel van het schoolplan dat niet door de school van inschrijving verzorgd kan worden. 

 

Tijdelijk Toegevoegde Experts TTE

Bij de sector (voortgezet) speciaal onderwijs lopen twee leraren één dag mee met een onderzoek door de inspectie naar het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Met behulp van de  expertise van de leraren willen we nog beter zicht  krijgen op de uitvoering van het onderwijs binnen dit uitstroomprofiel. De leraren zijn werkzaam in het voortgezet onderwijs en ervaren in het begeleiden van leerlingen naar het examen.

  

Resultaten opbrengstbevraging schooljaar 2015/2016

Alle besturen voor (voortgezet) speciaal onderwijs hebben in het najaar van 2016 het verzoek gekregen om de opbrengstgegevens aan te leveren van de (v)so-scholen die onder hun bestuur vallen.

De aangeleverde data zijn gebruikt voor het bepalen van het risico per onderwijskundige eenheid (school). De opbrengstgegevens hebben veelal betrekking op het schooljaar 2015/2016 (uitstroom) en deels betrekking op het schooljaar 2014/2015 (bestendiging). De gegevens zijn gebruikt voor de uitwerking ‘berekening prestatieanalyse 2016’ die inzicht geeft in de wijze waarop het risico per onderwijskundige eenheid is berekend. 
 

Stelselbeeld

Voor elke onderwijssector maken we een stelselbeeld en stelselmonitor. Het stelselbeeld gaat over de positie van de sector, in dit geval (voortgezet) speciaal onderwijs, in relatie tot het gehele onderwijsstelsel. De stelselmonitor is een verzameling van kengetallen die voor de sector van belang zijn. Stelselbeeld en stelselmonitor leiden tot stelselonderzoeken door de inspectie. Dit type onderzoeken gebeurt naast de onderzoeken naar scholen en besturen en dient als input voor de Staat van het Onderwijs en eventueel afzonderlijke publicaties op stelselniveau.

 
Wilt u meedenken en -praten over het stelselbeeld? Meld u dan aan bij ons secretariaat via e-mail l.knevel@owinsp.nl. We nodigen u dan uit voor een bijeenkomst in september en na aanmelding ontvangt u informatie over tijd en plaats.

Onderzoek naar uitstroomprofiel dagbesteding

Tijdens het schooljaar 2017/2018 gaan we het uitstroomprofiel ‘dagbesteding’ onderzoeken. Dit is de laatste van drie onderzoeken naar uitstroomprofielen  in het voortgezet speciaal onderwijs die zijn ingevoerd vanaf 1 augustus 2013. De onderzoeken zijn bedoeld om een beeld te krijgen van de invoering van de profielen en wij rapporteren daarover in de Staat van het Onderwijs in 2019. 

We maken een selectie van scholen die samen representatief zijn voor het gehele Nederlandse beeld van dit uitstroomprofiel. De onderzoeken staan los van de vierjaarlijkse onderzoeken naar bestuur en school. De aankondigingen voor het onderzoek zenden we komend najaar en winter 2018 naar de scholen.

Vooraankondiging conferentie examens december 2017

Op woensdagmiddag 13 december organiseren we onze jaarlijkse conferentie over de examens in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Dit jaar staat de voorbereiding op het examen havo of vwo in het voortgezet speciaal onderwijs centraal. 

Vierjaarlijkse aandacht

Ook na 1 augustus 2017 blijven we scholen elke vier jaar bezoeken. Het is mogelijk dat het team van inspecteurs niet alle scholen in het kader van het vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en scholen kan bezoeken. Scholen die dan niet bezocht worden, gaan we in de tussenliggende jaren bezoeken met een thema-onderzoek. 

 

Colofon

Loket

088-669 6060
(ma-vr 09:00 - 17:00 uur)