< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016 - maart, 7 juli 2016

Thuisnabij onderwijs

De inspectie krijgt veel vragen over thuisnabij onderwijs en het starten van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in een gemeente zonder speciaal onderwijs. In de Wet op de expertisecentra staat aangegeven hoe dat gerealiseerd kan worden. Het is noodzakelijk dat de gemeente en het samenwerkingsverband passend onderwijs akkoord gaan met de nieuwe school. Het gaat altijd om een nevenvestiging van een bestaande school. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de notitie Nevenvestigingen (voortgezet) speciaal onderwijs.

Soms is het eenvoudiger om de leerling in te schrijven in het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of een reguliere school voor basis- of voortgezet onderwijs. Het samenwerkingsverband kan dan voor de leerling extra of zware ondersteuning toekennen.

Stand van zaken conceptwaarderingskader en onderzoekskader

Het zal inmiddels bekend zijn, de inspectie werkt hard aan vernieuwing van het toezicht. Het vernieuwde toezicht moet in augustus 2017 ingaan. Wat is de stand van zaken? Allereerst is er een concept van het nieuwe waarderingskader 2017 ontwikkeld. Dit kader beschrijft wat de inspectie onderzoekt. Daarnaast is een nieuwe werkwijze opgesteld: hóe onderzoekt de inspectie? Het waarderingskader en de werkwijze vormen samen straks het zogeheten Onderzoekskader 2017. De term ‘onderzoekskader’ is nieuw: het begrip toezichtkader wordt met de aanstaande wijziging van de Wet op het Onderwijstoezicht gewijzigd in onderzoekskader.
 

Internetconsultatie
Het conceptwaarderingskader 2017 is mede dankzij eerdere inbreng van het onderwijs- en beroepenveld tot stand gekomen. We vroegen in december 2015 aan schoolbesturen, directies, lerarenteams en overige belangstellenden om via een internetconsultatie te reageren op dat nieuwe kader.
Onderwijsorganisaties spraken zich daarbij overwegend positief uit over het waarderingskader. Het nieuwe kader is ontwikkeld vanuit één gemeenschappelijke visie voor de sectoren po, so, vo en mbo. Deze afstemming over meerdere sectoren wordt door belanghebbenden als een meerwaarde gezien. Daarnaast zijn er ook sectorspecifieke vragen. Binnen de sector speciaal onderwijs heeft men bijvoorbeeld te maken met leerlingen in gesloten jeugdinrichtingen en/of leerlingen in kortverblijf situaties, en wordt er veelvuldig samengewerkt met jeugdzorginstellingen. ‘Passen de standaarden bij de bestaande diversiteit van het speciaal onderwijs?’ is dan een veelgehoorde vraag.

Onderzoekskader 2017
In februari was er een aanvullende consultatie over het Onderzoekskader 2017, waarin naast het waarderingskader dus ook de voorgenomen nieuwe werkwijze is opgenomen. De uitkomsten van beide consultaties zullen, samen met de ervaringen uit de pilots die momenteel plaatsvinden, worden meegenomen in mogelijke aanpassingen van het waarderingskader. Dat gebeurt dit voorjaar.

Bestuursgerichte pilot met conceptwaarderingskader

Momenteel nemen drie schoolbesturen, een samenwerkingsverband primair onderwijs en een samenwerkingsverband voortgezet onderwijs deel aan een pilot waarin het bestuursgerichte toezicht centraal staat. In deze pilot doen we praktijkervaring op met het conceptwaarderingskader voor speciaal onderwijs en het conceptwaarderingskader voor de samenwerkingsverbanden. Wij vinden het van groot belang om het onderwijsveld bij de ontwikkeling te betrekken en hiermee het draagvlak voor het nieuwe toezicht te vergroten.

Centrale examens vo en kandidaten met een beperking

Examenkandidaten met een beperking hebben de mogelijkheid om een aangepast examen af te leggen. De aanpassingen moeten in het voorafgaand onderwijs en in het schoolexamen ook zijn gebruikt. Het gebruik moet bij ons worden gemeld.

Meer informatie leest u op de website van College voor Toetsen en Examens.

Nieuw Internet Schooldossier

In maart komt een nieuw Internet Schooldossier (ISD). Inloggen wordt eenvoudiger en scholen kunnen meerdere accounts aanmaken. Het bestuur krijgt hierbij de verantwoordelijkheid voor het maken en beheren van de ISD-accounts. Graag herinneren wij u eraan deze nieuwe accounts aan te maken. U kunt met uw huidige account niet in het nieuwe ISD inloggen.

Ieder schoolbestuur heeft in februari van de inspectie een brief ontvangen met een eenmalige code om een ISD-beheeraccount aan te maken en een korte handleiding. Met dit ISD-beheeraccount kan de beheerder vervolgens de benodigde accounts voor de gehele organisatie aanmaken: voor het bestuur, maar ook voor de scholen en instellingen binnen de organisatie. Alle ISD-gebruikers hebben van Kennisnet ook een mail ontvangen met alle informatie.

Onderwijs op een andere locatie

Op 18 november 2015 heeft staatssecretaris Sander Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de brief over onderwijs op een andere locatie (OOAL) naar de Tweede Kamer gestuurd. Globaal gaat de brief over vier onderwerpen;
- maatwerk
- wereldreis
- talenten
- thuisonderwijs

De staatsecretaris heeft het voornemen de wet (WPO en WVO) op deze punten te wijzigen. Het wijzigingsvoorstel zal eerst worden besproken tijdens een debat in de Tweede Kamer.
 De in de brief genoemde ‘maatwerkconstructies’ zijn in het (voortgezet) speciaal onderwijs al mogelijk. Het is immers mogelijk om leerlingen residentieel in te schrijven indien er een samenwerkingsovereenkomst met een zorginstelling geregistreerd staat bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Daarnaast kan het bevoegd gezag overgaan tot vermindering van onderwijstijd voor de individuele leerling, mits de inspectie daarmee instemt. Hiervoor heeft de inspectie een beleidsregel opgesteld.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Iedereen die een functie vervult in het onderwijs moet bij indiensttreding een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (geen kopie en niet ouder dan 6 maanden) overleggen. Dit is wettelijk verplicht. De VOG wordt, tijdens de sollicitatieprocedure, aangevraagd om te toetsen of een persoon in aanraking is geweest met Justitie voor een strafbaar feit. In het onderwijs wordt specifiek gelet op veroordelingen voor zedenmisdrijven of andere strafbare feiten die de uitoefening van een functie in het onderwijs belemmeren.
 
De instellingsaccountants controleren ieder jaar of er VOG’s ontbreken of later dan de indiensttreding zijn aangeleverd. Indien blijkt dat de wet niet is nageleefd, geeft de accountant de uitkomsten van deze controle door aan de inspectie. Vervolgens wordt het bestuur gevraagd om aanvullende informatie over de accountantsmelding aan te leveren. Naar aanleiding van deze informatie wordt al dan niet overgegaan tot handhaving.

De afgelopen periode vinden er steeds meer accountantsmeldingen plaats over het ontbreken van een VOG. Deze stijgende lijn is zorgelijk. De VOG is onder meer een van de waarborgen voor de veiligheid in het onderwijs. De besturen dienen hier met klem meer aandacht aan te besteden.

Toezicht op thuiszitters in het onderwijs

Elke jongere in Nederland heeft recht op (passend) onderwijs. Dit recht wordt beschermd door de wet. Toch zitten te veel jongeren onterecht thuis en ontvangen zij geen onderwijs. Als Inspectie van het Onderwijs vinden wij dat onacceptabel. Wij willen een meer actieve en stimulerende bijdrage leveren aan het doel om het aantal jongeren dat geen passend onderwijs ontvangt sterk terug te dringen. Daarom intensiveren wij het toezicht naar aanleiding van signalen en meldingen die we ontvangen over leerlingen die thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten. Signalen en meldingen komen bij de inspectie binnen via het Loket Onderwijsinspectie, Loket Informatie Rijksoverheid en indien de ouders akkoord gaan via de vertrouwensinspecteur.

Het toezicht intensiveren we door inspecteurs informatie op te laten vragen bij ouders en school en daarna partijen die een duidelijke verantwoordelijkheid hebben aan te spreken en met elkaar te verbinden.
 Een tweede vorm van intensivering is het direct aanspreken van de samenwerkingsverbanden po en vo op hun verantwoordelijkheid om voor iedere leerling een passende plek te zoeken en een dekkend onderwijsaanbod te organiseren. De inspectie vraagt hiervoor bij het samenwerkingsverband tweemaandelijks hun registratie van de thuiszitters op.

Onderzoeken naar verzuimregistratie in (v)so

Thuiszitten start in veel gevallen met verzuim van school. Sinds 1 augustus 2015 doet de inspectie onderzoek naar verzuimregistratie en voortijdig schoolverlaten in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Hierover heeft u kunnen lezen in de nieuwsbrief van september 2015. In het mbo vinden deze onderzoeken al jaren plaats.
 De inspecteur zorgt bij de uitvoering van het onderzoek voor contact met de leerplichtambtenaar. Het onderzoek vindt plaats op de school. Tijdens het onderzoek besteedt de inspecteur aandacht aan de verzuimregistratie en spreekt hij een aantal leerlingen. De inspecteur bezoekt ook enkele klassen.

Extreem weer

Door het extreme weer in de eerste week van januari zijn in Noord-Nederland veel scholen een aantal dagen gesloten geweest. Dit is een situatie van overmacht. Scholen beoordelen zelf of het voor de leerlingen nodig is om lesuren in te halen. Als ouders hier vragen over hebben, kunnen ze hierover met de school in gesprek gaan.

Jaarwerkplan 2016

Wat doet de inspectie in 2016? U leest het in ons jaarwerkplan.

Nieuwsbrief Jeugd van NJi

De Nieuwsbrief Jeugd is een uitgave van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Het NJi is een kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken dat zich richt op het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg- en dienstverlening aan jeugdigen en opvoeders. Deze wekelijkse nieuwsbrief is bedoeld voor professionals en opvoeders die op de hoogte willen blijven van actuele ontwikkelingen in de jeugdsector.

Belangstellenden voor de Nieuwsbrief Jeugd kunnen zich aanmelden via de website van NJi. Aan deze nieuwsbrief zijn geen kosten verbonden.

Colofon

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Vragen over of reageren op de nieuwsbrief? Mail het Loket Onderwijsinspectie.