< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

7 november 2016

Volgende fase in vernieuwing van het toezicht

In september werd duidelijk dat er politiek gezien groen licht is voor de verdere invoering van het vernieuwde toezicht. De vaste commissie voor OCW in de Tweede kamer heeft namelijk de kamerbrief en de beantwoording van de vragen over het vernieuwde toezicht voor kennisgeving aangenomen. Dat betekent dat de invoering van het vernieuwde toezicht voort kan gaan. De volgende formele stap is vaststelling van het onderzoekskader door de minister. Daarmee zal het onderzoekskader vanaf augustus 2017 definitief van kracht zijn.

 
Eind juni 2016 heeft u in onze nieuwsbrief kunnen lezen hoe dit kader samen met het onderwijsveld tot stand is gekomen en is tevens op hoofdlijnen geschetst hoe het nieuwe kader eruit ziet. Op onze website is het volledige Onderzoekskader 2017 gepubliceerd, een kader waarin - behoudens enkele sectorspecifieke onderdelen op details - het waarderingskader en de werkwijze gelijk zijn voor de verschillende sectoren.

Implementatie van het nieuwe kader

Het komend jaar staat in het teken van de implementatie van het nieuwe kader. Zo nemen ruim honderd besturen uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en mbo op vrijwillige basis het voortouw in de implementatie hiervan. We hanteren hierbij een bestuursgerichte aanpak, zoals ook in het kader is beschreven. Uitgangspunt is dat het eigenaarschap van de onderwijskwaliteit bij de besturen en hun scholen ligt. Het bestuur is immers eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. 

 
Voor de onderwijssector speciaal onderwijs zijn we gestart met een bijeenkomst voor besturen die dit schooljaar te maken krijgen met het vernieuwde toezicht.
Lees hierover meer op onze website.

Opbrengstgegevens 2015/2016

Net als voorgaande jaren vraagt de inspectie ook dit schooljaar naar opbrengstgegevens van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Besturen ontvingen in oktober het verzoek om de opbrengstgegevens over schooljaar 2015/2016 aan te leveren.
Lees meer over de opbrengstbevraging

Controles op bekostiging voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen

Ook dit schooljaar controleren wij of de bijzondere (extra) bekostiging voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen (emb) volgens de criteria is aangevraagd. 
Als een bestuur een emb-bekostiging bij DUO heeft aangevraagd dan kan er een afspraak door ons worden gemaakt om de leerlingendossiers ter plekke op de criteria te toetsen. De inspectie maakt dan een rapport van bevindingen op waar bekostigingsconsequenties aan verbonden kunnen worden.
Bekijk de gestelde criteria voor de emb-bekostiging

Regels rond twee of meer scholen onder één dak

De inspectie ziet dat steeds meer scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs het onderwijs organiseren met meer scholen onder één dak. Dat maakt symbiose makkelijker. Symbiose houdt in dat een leerling een deel van het onderwijs kan volgen op een andere school. Sinds de invoering van passend onderwijs is er meer mogelijk op dit gebied, maar er zijn ook regels aan verbonden.

Op onze website besteden wij hier nogmaals aandacht aan. 

 
Nevenvestiging aanvragen
Daarnaast publiceerden we al eerder informatie over de noodzaak om een nevenvestiging aan te vragen wanneer leerlingen voltijd voortgezet speciaal onderwijs ontvangen in het gebouw van een andere school (met een ander BRIN-nummer) onder de constructie twee of meer scholen onder één dak.

Conferentie Instroom en bestendiging van vso-leerlingen in het mbo

De Inspectie van het Onderwijs organiseert op 7 december 2016 een conferentie over de overgang van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar het middelbaar beroepsonderwijs en de mogelijkheden om het vso gediplomeerd te verlaten. Aanmelden loopt via het schoolbestuur. 
Lees meer over de conferentie op onze website

Themaonderzoek uitstroomprofiel vervolgonderwijs

In 2017 voeren wij een themaonderzoek uit naar de kwaliteit van de leerroute voor vervolgonderwijs. Per augustus 2012 is de Wet op de expertisecentra (WEC) gewijzigd. Deze wetswijziging staat bekend als de Wet kwaliteit. Wij willen in het themaonderzoek onder andere gaan onderzoeken hoe vso-scholen voor de betreffende doelgroep het onderwijsprogramma inrichten conform de eisen van de wet en hoe zij deze leerlingen in de gelegenheid stellen om een volledig examen af te leggen. In de eerste helft van 2017 onderzoeken wij hiervoor een selectie van 25 scholen op dit thema en rapporteren hierover in De Staat van het Onderwijs in 2018.

Jaarwerkplan: Wat doet de inspectie in 2017?

In 2017 staat een aantal thema's centraal in ons instellings- en stelseltoezicht. In het Jaarwerkplan leest u hoe wij deze thema’s gaan onderzoeken.
Lees meer over het Jaarwerkplan 2017

Excellente scholen

Jurybezoeken afgerond

In het voorjaar van 2016 hebben zes scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs zich aangemeld voor het predicaat Excellente School 2016-2018. De scholen die het predicaat al hebben hoeven zich dit keer niet opnieuw aan te melden, omdat het predicaat sinds dit jaar voor drie jaar wordt uitgereikt.

Na een screening door de inspectie gingen er drie scholen door. Nieuw in de screening van de inspectie is dat er zo nodig een verificatieonderzoek door de inspectie plaatsvindt. De jury Excellente scholen bezoekt de aangemelde scholen in de periode september tot november. Op 23 januari 2017 maakt de jury bekend welke scholen het predicaat Excellente School 2016-2018 ontvangen. U kunt het nieuwsbericht ‘Jurybezoeken zijn gestart’ lezen op de website van Excellente Scholen.

Excellente Scholen ontmoeten elkaar

In februari 2016 vond een landelijke ontmoeting plaats met (Excellente) scholen om het behalen van het predicaat Excellente School te vieren en overige scholen te interesseren voor deelname aan het traject. Hierop volgend organiseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs enkele kleinere regionale ontmoetingen om basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal onderwijs te stimuleren om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. De eerste regionale ontmoeting vond plaats op 12 oktober jl. in Zwolle. De tweede ontmoeting staat gepland in het voorjaar van 2017 in Eindhoven. 

 
Bent u geïnteresseerd in het traject Excellente Scholen dan kunt u meer informatie vinden op de nieuwe website van Excellente Scholen. Vanaf half november staat daar ook meer informatie over de aanmeldprocedure.

Algemeen nieuws

De kwaliteit van de jeugdhulp bij Altra, School2Care te Amsterdam

In juni 2016 deden de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie van het Onderwijs onderzoek bij School2Care. School2Care te Amsterdam, onderdeel van Altra Onderwijs en Jeugdhulp, biedt onderwijs en begeleiding aan jongeren van 12 tot 17 jaar. Het doel van het onderzoek was om te bepalen in hoeverre School2Care ervoor zorgt dat kinderen verantwoorde hulp krijgen. De inspecties hebben tijdens dit onderzoek (vooral) aandacht besteed aan het geïntegreerd onderwijs- en zorgarrangement van School2Care. 
Lees het volledige bericht (inclusief onderzoeksrapport) op de website van de Inspectie Jeugdzorg

Colofon

Loket

088-559 60 60
(ma-vr 09:00 - 17:00 uur)