< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016 - oktober, 12 oktober 2016

Vorige maand werd duidelijk dat er politiek gezien groen licht is voor de verdere invoering van het vernieuwde toezicht. De vaste commissie voor OCW in de Tweede kamer heeft namelijk de kamerbrief en de beantwoording van de vragen over het vernieuwde toezicht voor kennisgeving aangenomen. Dat betekent dat de invoering van het vernieuwde toezicht voort kan gaan. De volgende formele stap is vaststelling van het onderzoekskader door de minister. Daarmee zal het onderzoekskader vanaf augustus 2017 definitief van kracht zijn.

Eind juni 2016 heeft u in onze nieuwsbrief kunnen lezen hoe dit kader samen met het onderwijsveld tot stand is gekomen en is tevens op hoofdlijnen geschetst hoe het nieuwe kader eruit ziet. Op onze website is het volledige Onderzoekskader 2017 gepubliceerd, een kader waarin - behoudens enkele sectorspecifieke onderdelen op details - het waarderingskader en de werkwijze gelijk zijn voor de verschillende sectoren.

Implementatie van het nieuwe kader

Het komend jaar staat in het teken van de implementatie van het nieuwe kader. Zo nemen ruim honderd besturen uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en MBO op vrijwillige basis het voortouw in de implementatie hiervan. We hanteren hierbij een bestuursgerichte aanpak, zoals ook in het kader is beschreven. Uitgangspunt is dat het eigenaarschap van de onderwijskwaliteit bij de besturen en hun scholen ligt. Het bestuur is immers eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs.
Wat betekent dit voor u op korte termijn?

Sociale veiligheid op scholen

Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen

In het Onderzoekskader 2017 zijn recente aanpassingen in de wet over de zorgplicht sociale veiligheid voor leerlingen op scholen opgenomen. Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking getreden. De wet regelt een zorgplicht voor scholen en er is bepaald dat sprake moet zijn van het voeren van een veiligheidsbeleid, het aanstellen van een coördinator en jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen.
Verder lezen over sociale veiligheid op school

Toezicht op sociale veiligheid door de inspectie

De toelichting bij de wet geeft aan hoe wij hier toezicht op houden. De monitoring door de school moet de school inzicht geven in de beleving van de sociale veiligheid van leerlingen op school. Wij hebben daartoe toegang tot de monitorgegevens van de school en zien erop toe dat scholen op basis daarvan zo nodig vroegtijdig maatregelen tot verbetering treffen. Met het oog op beperking van de toezichtlast voor scholen en inspectie, sluiten wij waar mogelijk aan bij gegevens die scholen in het kader van hun veiligheidsbeleid verzamelen.
Hoe richten wij het toezicht op sociale veiligheid in?

Algemeen nieuws

Doorstroom kleuters verbeteren

Op 12 september overhandigde staatssecretaris Dekker aan de Koning Willem Alexanderschool te Culemborg een handreiking over de doorstroom van kleuters. Doel van deze handreiking is de doorstroom van kleuters te verbeteren.

Vragen die ons regelmatig bereiken

Aan welke kwaliteitseisen moet de tussenschoolse opvang voldoen?

We krijgen hierover de nodige vragen en we hebben tijdens een kleine inventarisatie onder schoolleiders en besturen gemerkt dat niet iedereen hiervan op de hoogte is. Zo is bijvoorbeeld het hebben van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) een belangrijke eis en dit was niet iedereen bekend. We willen daarom deze belangrijke informatie onder uw aandacht brengen.

Hoe lang mag een school een leerling schorsen?

In het afgelopen jaar hebben we signalen ontvangen over scholen die leerlingen langer dan één week schorsen. Bijvoorbeeld omdat de school met ouders op zoek is naar een goede oplossing voor onderwijs aan het kind. Soms is er sprake van gedragsproblematiek waardoor andere leerlingen niet optimaal kunnen leren of hun veiligheid zelfs in het geding is. Toch is langer schorsen dan een week niet toegestaan. Wat u wel kunt en moet doen?
Op onze website leggen we de regels rondom schorsen en verwijderen nog eens uit.

Hoe vrijwillig is de ouderbijdrage, bijvoorbeeld ook voor passend onderwijs?

Het basisonderwijs in Nederland is gratis voor ouders en kinderen. De overheid betaalt het onderwijs, zodat alle kinderen van Nederland naar school kunnen. Scholen mogen wel een geldelijke bijdrage vragen, maar dat is dan voor iets extra’s en op vrijwillige basis. Met de invoering van passend onderwijs is daaraan niets veranderd, al lopen sommige geldstromen nu anders. De vrijwilligheid van de ouderbijdrage is belangrijk omdat alle kinderen recht hebben op het onderwijs dat zij nodig hebben, los van de financiële situatie van de ouders. Daarom blijven wij dit thema actief controleren tijdens onderzoeken of wanneer we signalen daarover ontvangen.
Meer lezen over de ouderbijdrage

Colofon

Loket

088-559 60 60
(ma-vr 09:00 - 17:00 uur)