< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017 - juni, 28 juni 2017

In deze nieuwsbrief leest u hoe wij omgaan met onbevoegde leraren voor de klas. Daarnaast leest u over de evaluatie die de inspectie heeft opgesteld in opdracht van de Tweede Kamer over het vernieuwde toezicht. Daaruit blijkt dat er draagvlak is voor deze vorm van toezicht. Vervolgens gaan we in op het effect van de beslisregels in het vernieuwde toezicht en hoe wij de besturen, die volgend schooljaar een vierjaarlijks onderzoek krijgen, hierop voorbereiden. En vragen wij aandacht voor de verschillende rapporten die in de afgelopen periode door Peil.onderwijs zijn uitgebracht. Tot slot geven we antwoord op de vragen die ons bereiken over driejarigen en het melden van aangepaste programma’s.

Onbevoegde leraren voor de klas: hoe gaan we hier als inspectie mee om?

Recent was er veel aandacht voor het verschijnsel dat op sommige basisscholen pabo-studenten nog voor hun afstuderen voor de klas staan. De inspectie ziet uiteraard toe op de naleving van de regelgeving op dit punt. Wij kunnen het inzetten van onbevoegde leraren niet gedogen en dat zullen we ook niet doen. Als wij dat in ons werk tegenkomen of er door signalen van ouders of via de scholen op gewezen worden, dan zullen we de school opdracht geven dit zo snel mogelijk te herstellen. We begrijpen uiteraard dat het oplopende lerarentekort om creatieve oplossingen vraagt. Het gesprek daarover gaan wij graag met u aan. 

 

Draagvlak voor vernieuwd onderwijstoezicht

Het vernieuwde toezicht kan op veel draagvlak in het onderwijsveld rekenen. Dit schooljaar heeft de inspectie verdere praktijkervaring opgedaan met het nieuwe onderzoekskader. Daarbij is ook aan de betrokken onderwijsbesturen en scholen gevraagd hoe zij de nieuwe werkwijze en de nieuwe normen ervaren. Verreweg de meesten vinden het een verbetering. Wel voelt het voor velen nog nieuw en anders. Dat staat in de evaluatie die de Inspectie van het Onderwijs in opdracht van de Tweede Kamer heeft opgesteld.

Lees verder op de website.

Nieuw toezicht, ook nieuwe oordelen

Met de verandering van het toezicht, vanaf 1 augustus 2017, wijzigen ook de oordelen die de inspectie geeft. Dat is ook zichtbaar in de benaming. Als een school bij een onderzoek blijkt te voldoen aan de - nieuw gedefinieerde - basiskwaliteit, dan krijgt de school het oordeel ‘voldoende’. Scholen die niet aan de basiskwaliteit voldoen, krijgen het oordeel ’onvoldoende’ en een herstelopdracht. Deze scholen kunnen nog steeds het oordeel ‘zeer zwak’ krijgen als ze beneden de nieuwe wettelijke norm presteren die daarvoor geldt.

 
Daarmee vervallen de tot dan toe gebruikte oordelen  ‘basisarrangement’, en ‘zwak’, en de eerdere betekenis van ‘zeer zwak’. 
 
Waarin verschilt het oordeel inhoudelijk? Voortaan worden bijvoorbeeld ook de veiligheid en het zicht op ontwikkeling van de leerlingen bij de basiskwaliteit meegewogen. Daarnaast verbinden we de oordelen aan de vraag of scholen voldoen aan de - wettelijk vastgelegde - deugdelijkheidseisen. Door de nieuwe manier van toezicht is het daarmee denkbaar dat aanvankelijk meer scholen het oordeel ‘onvoldoende’ krijgen dan het aantal scholen dat voor augustus 2017 het oordeel ‘zwak‘ kreeg. Het oordeel zeer zwak is bij wet bepaald en stelt dat een school zeer zwak is wanneer de school onvoldoende onderwijsresultaten realiseert en daarnaast onvoldoende kwaliteit laat zien op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces, of van het schoolklimaat.
 
Dat neemt niet weg dat het onderwijs in Nederland in beginsel op orde is. Zo waren er in 2016 nog maar heel weinig zwakke of zeer zwakke scholen: 1,9% in het primair onderwijs. We verwachten dat na verloop van tijd verreweg de meeste scholen ook met het nieuwe onderzoekskader als ‘voldoende’ beoordeeld kunnen worden. Het vernieuwde toezicht en de nieuwe normen staan beschreven in het onderzoekskader 2017.
 

Meedenken over een nieuw onderwijsresultatenmodel

Wij hebben veel reacties gekregen op onze oproep in de vorige nieuwsbrief om met ons mee te denken over het nieuwe onderwijsresultatenmodel. Waarvoor onze hartelijke dank! Daarnaast hebben wij gesproken met diverse betrokkenen: bestuurders, directeuren, wetenschappers, ouders, toetsaanbieders en inspectiecollega’s. 

 
Wij zullen nu alle ontvangen informatie en onze eigen ideeën verder gaan verwerken en hopen in een volgende nieuwsbrief  een eerste schets van het nieuwe model te kunnen geven. Zo lang er geen nieuw model is, maken wij u erop attent dat de bestaande regeling leerresultaten van toepassing blijft.  
 

Informatiebijeenkomsten over het vernieuwde toezicht

In de komende periode informeren we alle besturen die in schooljaar 2017/2018 voor een vierjaarlijks onderzoek bij bestuur en scholen in aanmerking komen. We doen dat tijdens bestuursgesprekken en tijdens regiobijeenkomsten. Bent u bestuurslid? Dan staat de afspraak voor het bezoek of de datum voor de regiobijeenkomst waarschijnlijk al in uw agenda! Staat er voor komend schooljaar wel een onderzoek van uw bestuur gepland, maar heeft u nog geen uitnodiging ontvangen of afspraak staan? Neem dan contact op met uw contactinspecteur.

 

Peil.onderwijs

Op 31 mei 2017 publiceerden wij het peilingsonderzoek Natuur en Techniek, waarin aandacht is voor het onderwijsaanbod en de resultaten van leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. We willen hiermee als inspectie input geven voor een brede dialoog over de inhoud, de kwaliteit en het niveau van het onderwijs.
 
 
In het rapport leest u:
dat de kennis van leerlingen op het gebied van biologie en natuurkunde en techniek ten opzichte van 2010 gelijk is gebleven
waar leerlingen verschillen laten zien en hoe verschillend scholen invulling geven aan het vakgebied. 

Onder de naam Peil.onderwijs voert de inspectie sinds 2014 de regie over periodieke peilingsonderzoeken in het primair onderwijs. De inspectie zet daarmee de PPON peilingsonderzoeken voort, die eerder werden uitgevoerd door Cito. Met de data die tijdens schoolbezoeken worden verzameld, verrijkt de inspectie de peilingsonderzoeken. 
Eerder dit jaar verschenen al de rapporten Peil. Kunstzinnige oriëntatie en Peil. Taal en rekenen. Meer informatie en de onderzoeksrapporten vindt u op de website onderwijsinspectie.nl.

Weblogs inspecteurs en inspectiemedewerkers

Onze inspecteurs en inspectiemedewerkers schrijven regelmatig weblogs over wat hen bezighoudt en wat ze tegenkomen in hun werk. 

De zoektocht van inspecteur Daniella Nicolaes

Gezond vertrouwen van inspecteur Monique Roders

Tijdelijk toegevoegde experts van onderzoeker Francien Berndsen en projectleider Saskia Leijten

Toezicht op leerplicht van inspecteur Mark Oortwijn

Veelgestelde vragen over

Driejarigen in opvang en onderwijs

Wij krijgen geregeld vragen over de mogelijkheden voor samenwerking of zelfs samenvoeging van de peutergroep van de opvang met de kleutergroep in het onderwijs. Daarnaast krijgen we vragen over de startleeftijd in het onderwijs. Bijvoorbeeld over wanneer een kind mag instromen in groep 1. Om inzicht te geven in de wettelijke mogelijkheden hebben we samen met de GGD GHOR* een schema gemaakt. U kunt dit schema bekijken en downloaden op onze website.

*GGD en GHOR Nederland zijn sinds 1 januari 2014 juridisch één vereniging: GGD GHOR Nederland. GGD staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. GHOR voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.

Melden aangepaste lesprogramma’s

Met enige regelmaat melden scholen aangepaste lesprogramma’s voor individuele leerlingen bij de inspectie, maar dat is vooralsnog niet verplicht. Ook is het niet wenselijk om privacygevoelige informatie te delen met derden, waaronder de inspectie,  met het oog op de nieuwe wettelijke verplichting rondom deze informatie. Scholen vragen veelal om ontheffing voor een deel van de onderwijstijd. Het gaat bijvoorbeeld om leerlingen die wegens ziekte tijdelijk minder op school kunnen zijn. In de Wet op het primair onderwijs ontbreekt vooralsnog de mogelijkheid voor de inspectie tot het geven van zo’n ontheffing. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer die dat wel mogelijk maakt. Maar die wet is dus nog niet aangenomen. Overigens houden bovengenoemde meldingen ook verband met de leerplicht.    

 
Kinderen moeten immers staan ingeschreven op een school en die school moeten ze geregeld bezoeken. Dat is in de Leerplichtwet geregeld. Daarin is ook een aantal limitatieve gronden opgenomen voor vrijstelling. Een daarvan is de vrijstelling wegens ziekte. Een beroep op vrijstelling wegens ziekte van de jongere kan slechts worden gedaan, indien daarvan binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan het hoofd van de school (lees: de directeur) kennis is gegeven, zo mogelijk met opgave van de aard van de ziekte. In dit verband is ook een gedeeltelijke vrijstelling mogelijk. Bekijk voor meer informatie de Kamerbrief over onderwijs op een andere locatie dan school.

Er moet wel daadwerkelijk sprake van ziekte zijn. Het bestuur is vervolgens verplicht het onderwijs zodanig in te richten dat leerlingen die in verband met ziekte thuis verblijven of zijn opgenomen in een ziekenhuis, op adequate wijze voldoende onderwijs kunnen genieten. Ook is het van belang dat de school nadenkt over de terugkeer van de leerling in het onderwijs. 
 
Mocht er zich een situatie voordoen waarin een leerling tijdelijk niet deel kan nemen aan het volledige programma, dan moeten de directeuren dit melden bij de afdeling Leerplicht van de gemeente waar de leerling woont.

Lees meer over het registreren en melden van ongeoorloofd verzuim op onze website. 
 
Bovenstaande is niet van toepassing op thuiszittende leerlingen. Hiervoor geldt een andere procedure. Thuiszittende leerlingen kunnen juist wél bij ons worden aangemeld.

Colofon

Loket

088-669 60 60
(ma-vr 09:00 - 17:00 uur)