< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016 - april, 7 juli 2016

Het Nederlandse onderwijs is gevarieerd en van hoog niveau, maar niet alle leerlingen en studenten krijgen de kans om het onderwijs te volgen dat bij hun mogelijkheden past. Dat oordeelt de Inspectie van het Onderwijs in de Staat van het Onderwijs over het schooljaar 2014/2015. Voor de schoolloopbaan van een leerling is het opleidingsniveau van de ouders steeds bepalender. Er waren altijd al verschillen in kansen, maar deze verschillen worden de laatste jaren groter. In deze nieuwsbrief leest u meer over de Staat van het Onderwijs 2014/2015.

Belangrijkste bevindingen primair onderwijs

Overgrote meerderheid scholen heeft basiskwaliteit

Het gaat goed met de kwaliteit van het basisonderwijs in Nederland. De overgrote meerderheid van de scholen heeft basiskwaliteit en daarbinnen zien we dat veel scholen zich verbeteren. Tegelijkertijd is er sprake van flinke verschillen in kwaliteit, ook bij scholen die basiskwaliteit hebben. Die verschillen tussen scholen doen er toe.
 
Geen gelijke kansen voor leerlingen
We constateren in deze Staat van het Onderwijs dat leerlingen met een gelijke intelligentie niet dezelfde kans hebben op dezelfde opleidingsniveaus. Door het hele stelsel blijkt dat kinderen met laagopgeleide ouders beduidend minder profiteren van het onderwijs. Die kansenongelijkheid begint al in het basisonderwijs.
 
Opmerkelijke verschillen in veiligheid op scholen
Ook als het om de veiligheid op school gaat, zijn er opmerkelijke verschillen. Hoewel de meeste basisschoolleerlingen zich veilig voelen, zijn er ook scholen waar veel leerlingen dat niet zo ervaren. Vooral scholen die een actief beleid voeren om veiligheid te bevorderen, slagen er in ook daadwerkelijk een veilige schoolomgeving te realiseren.

Peilingsonderzoek Taal en rekenen aan het einde van de basisschool

Een deel van de informatie in de Staat van het Onderwijs komt uit een onderzoek van Peil.onderwijs. Op basis van de gegevens van de Centrale Eindtoets heeft Peil.onderwijs bekeken hoeveel leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen halen en of er op dit gebied verschillen tussen scholen zijn. Op de website van de Staat van het Onderwijs vindt u de bevindingen van Peil.onderwijs, die in het kort in de Staat van het Onderwijs zijn beschreven.

Bestelinformatie

Deze publicatie kunt u downloaden op www.destaatvanhetonderwijs.nl (epub en pdf). Voor een papieren exemplaar kunt u mailen naar loket@onderwijsinspectie.nl

Onderwijs in wereldoriëntatie belicht

De inspectie vindt het belangrijk dat leerlingen in het basisonderwijs zich breed ontwikkelen. Naast taal, lezen en rekenen dragen ook bewegingsonderwijs, kunstzinnige oriëntatie en de wereldoriënterende vakken daaraan bij.

 
Onderzoek naar onderwijs in wereldoriëntatie
Wij hebben onderzocht hoe basisscholen het onderwijs in wereldoriëntatie uitvoeren. Daarbij keken we ook in hoeverre de scholen taal betrekken bij wereldoriëntatie, en wat zij aan kwaliteitszorg doen. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek kunt u lezen in de brochure ‘Wereldoriëntatie in de kijker’.

Colofon

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Vragen over of reageren op de nieuwsbrief? Mail het Loket Onderwijsinspectie.