< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016 - februari, 7 juli 2016

Evaluatie van de pilots met conceptwaarderingskader

Van februari tot oktober 2015 heeft de inspectie op zo’n achthonderd (voor)scholen in het (speciaal) basisonderwijs pilots uitgevoerd met een eerste conceptversie van het nieuwe waarderingskader en een alternatieve opzet van de onderzoeken. We wilden zo ervaring opdoen met de nieuwe manier van inspecteren en kijken hoe scholen, waarvan de kwaliteit op orde is, het beste kunnen worden gestimuleerd om hun kwaliteit nog verder te verbeteren. De pilots zijn inmiddels geëvalueerd en de resultaten kunt u lezen in het rapport ‘Evaluatie pilots stimulerend en gedifferentieerd toezicht primair onderwijs’. Een uitgebreide toelichting inclusief grafieken, cijfers en citaten, is te vinden in de zogenaamde ‘Technische toelichting’.

Nieuwe ronde pilots
Het conceptwaarderingskader is na deze eerste pilotronde aangepast en vanaf 1 maart 2016 zullen we op veel scholen in het primair onderwijs kwaliteitsonderzoeken uitvoeren met dit aangepaste conceptwaarderingskader.

Wetsvoorstel Bisschop
Tegelijkertijd is het wetsvoorstel van Tweede Kamerleden Bisschop, Van Meenen en Rog ontwikkeld. Dit leidt per 1 augustus 2017 tot een nieuw onderzoekskader. In dit kader staat bestuursgericht toezicht centraal en daarmee wordt tot 1 februari 2016 op beperkte schaal praktijkervaring opgedaan. In het onderzoekskader 2017 worden de eerdere ervaringen meegenomen.

Internetconsultatie nieuw onderzoekskader

Naast het vernieuwde waarderingskader, werkt de inspectie ook aan een nieuw onderzoekskader. Die term is nieuw: het begrip toezichtkader wordt met de aanstaande wijziging van de Wet op het Onderwijstoezicht gewijzigd in onderzoekskader. Het onderzoekskader bestaat uit de werkwijze (hoe onderzoekt de inspectie?) en het waarderingskader (wat onderzoekt de inspectie?). We streven ernaar vanaf augustus 2017 te gaan werken met een nieuw onderzoekskader.

 
Tijdens een internetconsultatieronde in december 2015 konden belangstellenden reageren op het conceptwaarderingskader. Wij nodigen u nu graag uit om ook te reageren op het onderzoekskader 2017. Dat kan door deel te nemen aan de internetconsultatie, via www.internetconsultatie.nl/onderzoekskaders2017. U kunt tot en met 29 februari 2016 reageren. De nadruk ligt tijdens deze consultatieronde op de werkwijze.
 
Ook wanneer u nog opmerkingen heeft over het waarderingskader, blijft uw bijdrage welkom. De eerder ontvangen reacties zijn namelijk nog niet verwerkt in de waarderingskaders die u aantreft in deze consultatie.

Inspectie verandert de beoordeling van tussenresultaten

Met ingang van 1 februari 2016 hanteert de inspectie voor de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs geen eigen normen meer. Dit betekent eveneens dat een oordeel over de tussenresultaten niet langer betrokken wordt bij het eindoordeel over de school. De inspectie blijft in het toezicht aandacht schenken aan hoe scholen de ontwikkeling van leerlingen volgen en de wijze waarop dit tot conclusies over het onderwijs leidt. Het is aan de school ambitieuze doelen voor de leerlingen te formuleren.

Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen staat centraal

Het is belangrijk dat leerlingen goede resultaten halen en dat scholen de ontwikkeling van leerlingen goed volgen. De inspectie heeft in de afgelopen jaren een oordeel over de tussenresultaten uitgesproken. Dit heeft er mede toe geleid dat de tussentijdse toetsen voor veel scholen in een ander daglicht zijn komen te staan. Voor sommige scholen werd het behaalde resultaat en de verantwoording daarover aan de inspectie belangrijker dan het echte doel van de toetsen. Dat doel - het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen en de evaluatie of de ontwikkeling verloopt zoals gepland – willen we in het toezicht weer centraal zetten. in lijn met de Kamerbrief ‘Nut en waarde van toetsing in het funderend onderwijs’ maken we daarmee een helderder onderscheid in toezicht tussen formatieve en summatieve toetsen.
We verwachten dat scholen zelf ambitieuze doelen stellen voor leerlingen, en zicht hebben op in hoeverre leerlingen die doelen halen. Ook verwachten we dat scholen op basis van hun beeld het onderwijs aan de leerlingen bijstellen.

Praat mee over ‘de Staat van het Onderwijs’ op 13 april

De inspectie nodigt u van harte uit voor het congres ‘de Staat van het Onderwijs’, dat op 13 april plaatsvindt in De Fabrique in Maarssen. Hier overhandigt Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang de jaarlijkse rapportage ‘de Staat van het Onderwijs’ (SvhO) aan de minister en ontvangt de staatssecretaris ‘de Staat van de Leraar’, ‘de Staat van de Leerling’ en voor de eerste keer ook ‘de Staat van de Schoolleider’.

Workshops en discussie

Het grootste deel van de dag gaan besturen, schoolleiders, docenten, leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals met elkaar in gesprek. De hoofdlijnen uit ‘de Staat van het Onderwijs 2014/2015’ zijn de belangrijkste onderwerpen. Daarnaast is er ruimte voor andere thema’s uit de SvhO en geven ook externe partijen workshops. Tijdens het congres kunt u ideeën aanreiken, oplossingen voor knelpunten aandragen en ‘good practices’ uitwisselen.

Aanmelden
Lees meer over ons gratis toegankelijke congres.  Hier kunt u zich ook aanmelden. We stellen het bijzonder op prijs als u dit bericht wilt delen met (collega-) schoolleiders, docenten, leerlingen en ouders (bijvoorbeeld via de ouderraad).
Graag tot ziens op 13 april!

Onderwijs aan nieuwkomers

Het onderwijs aan nieuwkomers blijft de komende tijd aandacht vragen. Deze kinderen uit verschillende landen komen terecht op azc-scholen, aparte eerste opvangvoorzieningen, taalklassen, maar ook in het reguliere onderwijs. Op veel plaatsen zien we dat er grote inspanningen gedaan worden om deze kinderen zo snel mogelijk goed onderwijs te geven.

Vragen en knelpunten

De instroom van nieuwkomerskinderen stelt leraren ook voor nieuwe vragen. In sommige regio’s blijkt het moeilijk om voor nieuwkomers een passende onderwijsplek te vinden. Dat dit niet wenselijk is, is voor iedereen duidelijk. Scholen en besturen kunnen voor ondersteuning terecht bij de PO-Raad en het Lowan. Op hun websites vindt u meer informatie. Zijn er knelpunten, dan kunnen scholen en besturen bij ons terecht via het Loket Onderwijsinspectie.
 
Onderwijsinspecteurs bezoeken azc-scholen en grotere nieuwkomersvoorzieningen (drie of meer klassen) elke twee jaar. Vanaf januari 2016 betrekken wij ook de kleinere nieuwkomersvoorzieningen bij een inspectiebezoek. Als een basisschool voor een inspectiebezoek wordt bezocht en er aan deze basisschool één of twee nieuwkomersklassen verbonden zijn, dan zal tijdens het onderzoek ook aandacht worden besteed aan de kwaliteit van het onderwijs in deze klassen. De bevindingen komen in een aparte paragraaf van het inspectierapport. Voor de nieuwkomersklassen geldt geen apart toezichtarrangement.

Toezicht op thuiszitters in het onderwijs

Elke jongere in Nederland heeft recht op (passend) onderwijs. Dit recht wordt beschermd door de wet. Toch zitten te veel jongeren onterecht thuis of ontvangen zij geen onderwijs. Als Inspectie van het Onderwijs vinden wij dit onacceptabel. We willen een meer actieve en stimulerende bijdrage leveren aan het doel om het aantal jongeren dat geen of geen passend onderwijs ontvangt sterk terug te dringen. Daarom intensiveren we het toezicht naar aanleiding van signalen en meldingen die we ontvangen over leerlingen die thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten. Dat doen we door ons uitgebreid te laten informeren en daarna partijen die een duidelijke verantwoordelijkheid hebben aan te spreken, maar meer nog door partijen met elkaar te verbinden.

Passend onderwijs

Met de komst van passend onderwijs per 1 augustus 2014 en de invoering van de zorgplicht passend onderwijs is een nieuwe situatie ontstaan voor schoolbesturen. Dit heeft ook gevolgen voor het onderwijstoezicht. Een van de doelen van passend onderwijs is om het aantal leerlingen dat thuis zit te verminderen. Een schoolbestuur is in veel gevallen niet de enige partij die een bijdrage kan leveren; soms is een schoolbestuur zelfs niet eens in staat om het kind te helpen zonder hulp van andere partijen. Met de inbreng van bijvoorbeeld andere schoolbesturen in de regio, jeugdhulpverlening, leerplicht, het samenwerkingsverband passend onderwijs en soms nog met andere partijen als bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs, is de kans groter om tot een oplossing te komen.

De vlag uit voor 130 excellente scholen

Maandag 18 januari hebben 130 scholen het predicaat Excellente School 2015-2017 ontvangen, waarvan 44 scholen in het primair onderwijs. Via Twitter (#excellentescholen) waren de reacties goed te volgen met foto’s, filmpjes en mooie tweets.

Onderwijs in wereldoriëntatie belicht

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen in het basisonderwijs zich breed ontwikkelen. Naast taal, lezen en rekenen dragen ook bewegingsonderwijs, kunstzinnige oriëntatie en de wereldoriënterende vakken daaraan bij.

 
De inspectie heeft onderzocht hoe scholen het onderwijs in wereldoriëntatie uitvoeren. Daarbij keken we ook in hoeverre deze scholen taal betrekken bij wereldoriëntatie, en wat zij aan kwaliteitszorg doen. De conclusies en aanbevelingen kunt u lezen in de brochure ‘Wereldoriëntatie in de kijker’.
 
Wij willen schoolteams graag stimuleren over het wereldoriëntatie-onderwijs in gesprek te gaan, om zo de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Daarom staan in de brochure ook voorbeelden en vragen ter inspiratie die zij hiervoor kunnen gebruiken. Alle scholen in het basisonderwijs hebben de brochure ontvangen.

Extreem weer

Door het extreme weer in de eerste week van januari zijn in Noord-Nederland veel scholen een aantal dagen gesloten geweest. Dit is een situatie van overmacht. Scholen beoordelen zelf of het voor de leerlingen nodig is om lesuren in te halen. Als ouders hier vragen over hebben, kunnen ze hierover met de school in gesprek gaan.

Jaarwerkplan 2016

Wat doet de inspectie in 2016? U leest het in ons jaarwerkplan. Een aantal specifieke toezichtthema's krijgt in 2016 de aandacht:

- kwaliteit en continuïteit van scholen en opleidingen
- overgangen en schoolloopbanen van leerlingen en studenten
- kwaliteit van onderwijspersoneel en schoolleiders
- passend onderwijs voor alle leerlingen
- motivatie van leerlingen, veiligheid en sociale kwaliteit
- bestuur, financiën en materiële voorzieningen

Colofon

Inspectie van het Onderwijs 

Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Vragen over of reageren op de nieuwsbrief? Mail het Loket Onderwijsinspectie.