< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016 - juni, 7 juli 2016

Vanaf augustus 2017 verandert het toezicht van de onderwijsinspectie. U hebt daarover in eerdere nieuwsbrieven al kunnen lezen. Het schooljaar 2016/2017 gebruiken we nog om met het voorgenomen vernieuwde toezicht ervaring op te doen. In deze nieuwsbrief leest u in het kort wat het vernieuwde toezicht in het algemeen inhoudt, en ook wat er specifiek voor de sector primair onderwijs gaat gelden. Over het vernieuwde toezicht wordt ook politiek nog gesproken. We vinden het belangrijk om alle scholen en besturen echter nu al op de hoogte te brengen van de veranderingen, zeker omdat velen van u al in het schooljaar 2016/2017 ervaring zullen opdoen met onderzoeken volgens het vernieuwde toezicht. Als u meedoet aan zo’n onderzoek, krijgt u rechtstreeks aanvullende informatie van uw contactinspecteur. In de loop van het komende schooljaar zullen wij u blijven informeren over de actuele ontwikkelingen rond het vernieuwde toezicht.

Over het vernieuwde toezicht

“Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht op het onderwijs gaat houden.

Wat is de kern van het vernieuwde toezicht?

1. Waarborg: basiskwaliteit – Onveranderd is dat de inspectie de basiskwaliteit van onderwijs in Nederland blijft waarborgen.

2. Stimuleren tot beter - Bovendien willen we actief bijdragen aan een verbetercultuur binnen besturen en scholen, en hen stimuleren de onderwijskwaliteit op een hoger plan te brengen.
3. Eenduidig toezicht en op maat - In het vernieuwde toezicht sluiten we zo veel mogelijk aan op de eigen ambities van bestuur en school. Het schoolplan vervult daarin een spilfunctie, behalve bij het mbo.
4. Aansluiten bij verantwoordelijkheid bestuur - Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs. Daarom komen bestuur en scholen of opleidingen in het vernieuwde toezicht samen in beeld.
 

Waar gaat het vierjaarlijks onderzoek bij besturen en scholen over?

In het vierjaarlijks onderzoek doen we onderzoek op twee niveaus:

• Op het niveau van het bestuur: de kwaliteitszorg en het financieel beheer
• Op het niveau van de scholen/opleidingen: verificatieonderzoek/schoolbezoek, kwaliteitsonderzoek bij eventuele risicoscholen, en op verzoek van het bestuur: onderzoek naar goede scholen.
 

Wat zijn in de praktijk de grootste verschillen met het bestaande toezicht?

Bij de onderzoeken zijn de meest opvallende verschillen in vergelijking met het huidige toezicht:

• In het (vierjaarlijks) onderzoek komt nu naast de scholen ook het bestuur in beeld (dat was alleen in het mbo al het geval)
• De inspectie maakt een onderzoeksplan; daarin wordt een aantal scholen geselecteerd voor onderzoek.
• Er zijn drie soorten onderzoek mogelijk op schoolniveau: een zogeheten verificatieonderzoek, desgewenst en het onderzoek op verzoek naar goede scholen, naast het onderzoek naar risico’s.
• Een feedbackgesprek maakt standaard deel uit van het onderzoek: op bestuursniveau naar aanleiding van verificatieonderzoeken, op schoolniveau als een onderzoek naar aanleiding van risico’s heeft plaatsgevonden. Bovendien geven inspecteurs aan het einde van elke onderzoeksdag een mondelinge terugkoppeling.
• Daarnaast zal de inspectie in de tussenliggende jaren, naast de vierjaarsonderzoeken de overige scholen betrekken in bredere onderzoeken. Bijvoorbeeld om te onderzoeken hoe de praktijk van het burgerschapsonderwijs is, hoe in de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs gelijke kansen bevorderd kunnen worden, of hoe passend onderwijs voor docenten en leerlingen praktisch uitwerkt.
• Het concept waarderingskader 2017, waarin onder meer een duidelijk onderscheid is gemaakt tussen deugdelijkheidseisen en overige kwaliteitsaspecten.
• Zie verder de meest actuele informatie op de website. 
 

Meer informatie over het vernieuwde toezicht

Wij nodigen u uit verder te lezen op onze website. Hier leest u uitgebreide informatie zoals de concept-onderzoekskaders per sector, het evaluatierapport van de pilots en de internetconsultaties. Komende periode zal deze informatie nog aangevuld worden.

Colofon

Inspectie van het Onderwijs

Postbus 2730

3500 GS Utrecht
Vragen over of reageren op de nieuwsbrief? Mail het Loket Onderwijsinspectie.