< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2015 - september, 7 juli 2016

Bestuursgesprekken 2015

Ook in het najaar van 2015 voert de Inspectie van het Onderwijs gesprekken met besturen. De bedoeling is met elkaar van gedachten te wisselen over het beeld dat het bestuur heeft van haar scholen en de omgeving. Daarnaast richt het gesprek zich op de risico’s die het bestuur ziet, de mogelijkheden om te verbeteren en de ambities van het bestuur. Tot slot bespreekt de inspectie ook welke onderzoeken zij zal uitvoeren op scholen die onder het bestuur vallen.
 
Spreekt de inspectie met een bestuur af dat er een kwaliteitsonderzoek komt, dan voert de inspectie dit onderzoek uit op basis van het huidige toezichtskader, maar met behulp van de nieuwe methodieken, zoals uitgeprobeerd tijdens de pilots.

Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds 1 juli 2013 van kracht. Beroepskrachten in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke opvang, jeugdzorg en justitie zijn verplicht om een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in de huiselijke kring.

De meldcode helpt professionals goed te reageren op signalen van geweld. De meldcode bestaat uit vijf stappen en een aantal aanvullende eisen. De inspectie gaat in het schooljaar 2015/2016 aandacht besteden aan het gebruik van de meldcode in het funderend onderwijs.

Onderwijs aan nieuwkomers

Ook in ons land neemt het aantal asielzoekers momenteel behoorlijk toe. Veel besturen, scholen en gemeenten spannen zich enorm in om onderwijs in te richten voor kinderen van asielzoekers. Besturen en scholen hebben allerlei vragen over onderwijs aan nieuwkomers. Op de websites van onder andere de PO-raad en het Lowan Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers vindt u informatie over het onderwijs aan nieuwkomers. Ook de inspectie is beschikbaar als zich knelpunten voordoen bij de inrichting van nieuwe voorzieningen voor nieuwkomers.

Tijdens de reguliere gesprekken tussen de inspectie en besturen gaat de inspecteur in elk geval na of scholen nieuwkomers in het onderwijs hebben en hoe de school het onderwijs voor deze groep leerlingen invult. Afhankelijk van de informatie die het bestuur aanlevert, kan de inspectie een oriënterend bezoek aan deze voorziening brengen.

In het tweede jaar dat de voorziening bestaat, voert de inspectie een kwaliteitsonderzoek uit op de school.

Terugkoppeling PO in Internet Schooldossier vervallen

Scholen en besturen konden de afgelopen periode in hun Internet Schooldossier (ISD) via de Terugkoppeling PO een overzicht van de aangeleverde leerresultaten bekijken. De koppeling werkt tot en met schooljaar 2013/2014. Vanaf schooljaar 2014/2015 komt deze terugkoppeling PO in het ISD te vervallen. Voor inzicht in leerresultaten kunnen scholen terecht op scholenopdekaart.nl.

Zeer zwakke scholen moeten verbeteren binnen één jaar

Zeer zwakke scholen hebben vanaf het schooljaar 2015-2016 nog één jaar de tijd zich te verbeteren naar ten minste ‘zwak’. Deze strengere aanpak moet ervoor zorgen dat de onderwijskwaliteit sneller op orde is en leerlingen weer onderwijs van voldoende niveau krijgen.

(Zelf)evaluatie en visitatie: hoe doen andere scholen het?

Zelfevaluatie is voor de moderne schoolbestuurder of directeur niet meer weg te denken uit de hedendaagse onderwijspraktijk. Maar in welke vorm die (zelf)evaluatie plaatsvindt, verschilt enorm per school. De PO-Raad heeft in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs de brochure '(Zelf)evaluaties, audits of visitaties’ uitgebracht.

Lezersonderzoek Onderwijsverslag 2013-2014

Ieder jaar brengt de Inspectie van het Onderwijs een verslag uit met daarin de ontwikkelingen in de kwaliteit van het onderwijs. Dit verslag heet het ‘Onderwijsverslag’ of ‘de Staat van het Onderwijs’. Wij horen graag uw mening over het Onderwijsverslag 2013-2014 dat in april is uitgekomen. Met uw reactie kan de inspectie het Onderwijsverslag verbeteren, zodat het beter aansluit bij uw wensen.

Peilingsonderzoeken in groep 8 komen eraan

Het is belangrijk te weten wat kinderen in Nederland leren op school. Met Peil.onderwijs laat de Inspectie van het Onderwijs dat onderzoeken. Na de herfstvakantie kunnen de deelnemende basisscholen de toetsleiders op hun school verwachten. Naast de jaarlijkse eindtoets voor rekenen en taal worden ieder jaar twee andere leergebieden getoetst. Dat zijn voor het schooljaar 2015/2016 Natuur & techniek en Kunstzinnige oriëntatie.

Colofon

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Vragen over of reageren op de nieuwsbrief? Mail het Loket Onderwijsinspectie.