< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017 - maart, 8 maart 2017

In deze nieuwsbrief leest u over de belangrijkste veranderingen in de Regeling leerresultaten primair onderwijs en vervolgens over de wijze waarop we willen komen tot een nieuw onderwijsresultatenmodel, een model wat bijvoorbeeld beter aansluit bij passend onderwijs. Daarnaast vragen wij aandacht voor de verschillende rapporten die in de afgelopen periode door ons zijn uitgebracht en een brief over het basisschooladvies. Tot slot geven we antwoord op de vele vragen die ons bereiken over het toezicht op de naleving van de zorgplicht sociale veiligheid.

Regeling leerresultaten PO aangepast

De Regeling leerresultaten PO waarmee op dit moment de resultaten van scholen in het primair onderwijs worden beoordeeld is bijgesteld.  Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de gewijzigde regeling inmiddels vastgesteld. De gewijzigde regeling vindt u op de website Overheid.nl. De belangrijkste wijzigingen vindt u op onze website.

Een nieuw onderwijsresultatenmodel

De wijze waarop de inspectie de onderwijsresultaten in het primair onderwijs beoordeelt, is toe aan vernieuwing. We zoeken naar een model dat:
• de eigen verantwoording van scholen en besturen over hun resultaten versterkt en verbreedt;
• recht doet aan passend onderwijs op scholen;
• als fair en rechtvaardig wordt ervaren door alle belanghebbenden.
 

We merken hierbij wel op dat het model moet passen binnen de wettelijke kaders die de inspectie zijn gesteld.
Graag doen we dit met u en andere betrokkenen uit het onderwijsveld, zoals schoolleiders, bestuurders, leraren, intern begeleiders en ouders. Zo komen we samen tot een voor iedereen betekenisvol en bruikbaar model. Het streven is om het nieuwe onderwijsresultatenmodel in 2019 officieel te gaan gebruiken.
Heeft  u ook ideeën of wensen voor het nieuwe model? Dan kunt u dit ons laten weten door dit formulier in te vullen. We leggen u daar graag een paar vragen voor over het nieuwe model. Op onze website vindt u ook meer informatie over de onderwijsresultaten en waarom we deze beoordelen.

Basisschooladvies en kansenongelijkheid

Rond 6 maart 2017 ontvangen alle schoolbesturen van ons een brief waarin we aandacht vragen voor het bijstellen van de schooladviezen op basis van de uitkomsten van de eindtoetsen, ten behoeve van het bevorderen van gelijke kansen voor leerlingen. In de praktijk blijkt dat bij slechts 1 op de 3 leerlingen met een duidelijk hogere toetsscore dan het schooladvies, het schooladvies ook daadwerkelijk wordt bijgesteld. Dit draagt onvoldoende bij aan de kansengelijkheid. We voeren daarom het gesprek met besturen om te verkennen hoe we verbetering kunnen aanbrengen in het bijstellen van adviezen en het creëren van gelijke kansen.
Wilt u hier meer over weten? Stuur dan een e-mail naar mevrouw s.hertzberger@owinsp.nl.

Burgerschapsonderwijs vraagt verbetering

Bijna alle scholen in Nederland besteden in hun onderwijs aandacht aan burgerschap. Hoewel scholen daarmee aan de wettelijke opdracht voldoen, constateren we dat de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs beter moet. Het onderwijs is weinig doelgericht, kent weinig samenhang en inzicht in resultaten ontbreekt. Dit blijkt ons onderzoek naar het burgerschapsonderwijs op Nederlandse scholen.
We noemen ook een aantal punten die scholen kunnen helpen bij de ontwikkeling van hun burgerschapsonderwijs:
• Formuleer een visie en benoem concrete leerdoelen
• Plan het onderwijs en zorg voor samenhang
• Weet wat leerlingen nodig hebben en geleerd hebben
• Geef leiding en stimuleer
Lees verder op onze website.

Kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie (vve) in G37 verbeterd

De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) in de 37 grootste steden van ons land is de afgelopen vijf jaar sterk gestegen. De verbeteringen zijn zowel te zien in het gemeentelijk beleid, als bij de educatie op de voor- en vroegscholen. Dit staat in de eindrapportage van de kwaliteitsmonitor 2015/2016, met de titel “Investeren loont!”.
Lees verder op onze website.

Excellente scholen

Op 23 januari 2017 ontvingen 26 basisscholen het predicaat Excellente School. In totaal zijn er nu 69 basisscholen excellent!

Op de website Excellentescholen.nl vindt u de lijst met alle Excellente Scholen en ziet u een video waarin de Simon Carmiggelt School in Delft het predicaat in ontvangst neemt.

Vooraankondiging: kunstzinnige oriëntatie verschijnt als eerste variabele peiling

Onder de naam Peil.Onderwijs voert de inspectie sinds 2014 de regie over periodieke peilingsonderzoeken in het primair onderwijs. De inspectie zet daarmee de PPON peilingsonderzoeken voort, die eerder werden uitgevoerd door Cito. Met de data die tijdens schoolbezoeken worden verzameld, verrijkt de inspectie de peilingsonderzoeken. Kunstzinnige oriëntatie is het eerste inhoudsgebied dat is gepeild. Met het rapport dat dit voorjaar uitkomt vestigt Peil.Onderwijs de aandacht  op dit belangrijke domein, dat twintig jaar geleden voor het laatst is gepeild. Later dit voorjaar verschijnt ook het rapport van de peiling Natuur en Techniek.
 
Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen op de gepeilde inhoudsgebieden? Hoe ziet het aanbod van scholen op deze domeinen eruit? En wat is de invloed van schoolkenmerken, zoals het beschikken over een coördinator op het betreffende domein, en leerlingkenmerken, zoals buitenschools leren, op de leerlingprestaties? De onderzoeken van Peil.Onderwijs brengen dit helder in beeld. De inspectie wil de input die de peilingsonderzoeken opleveren inzetten voor een brede dialoog over de inhoud, kwaliteit en het niveau van het onderwijsaanbod.

Zorgplicht sociale veiligheid

De zorgplicht sociale veiligheid vraagt van scholen alles te doen dat nodig is om ervoor te zorgen dat leerlingen zich veilig voelen op school. Deze wettelijke bepaling is sinds vorig schooljaar van toepassing. Na een overgangsjaar ziet de inspectie vanaf dit schooljaar toe op de naleving daarvan. Op onze website leest u hoe wij dat doen. We beantwoorden daar vragen die ons vaak bereiken over de zorgplicht sociale veiligheid.

Extra nieuwsbrief over vernieuwd toezicht

Later deze maand ontvangt u een nieuwsbriefspecial over het vernieuwde toezicht met een update van de ontwikkelingen rondom het vernieuwde toezicht en inzage in wat u de komende periode van ons kunt verwachten.Later deze maand ontvangt u een nieuwsbriefspecial over het vernieuwde toezicht met een update van de ontwikkelingen rondom het vernieuwde toezicht en inzage in wat u de komende periode van ons kunt verwachten.

Colofon

Loket

088-559 60 60
(ma-vr 09:00 - 17:00 uur)