< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

7 oktober 2016

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op alle Nederlandse scholen in het buitenland en afstandsinstellingen voor Nederlands onderwijs in het buitenland, die in aanmerking komen voor ondersteuning door de overheid via de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). 
Alle besturen van Nederlandse scholen in het buitenland ontvangen twee keer per jaar een nieuwsbrief van de inspectie. Wij publiceren deze nieuwsbrieven ook op internet.

Laatste ontwikkelingen toezicht in Nederland

Veranderende toezichtskaders
In de laatste twee nieuwsbrieven berichtten wij over wijzigingen in het toezicht in Nederland. Zo maakt de inspectie in alle kwaliteitsoordelen onderscheid tussen wettelijke en niet-wettelijke eisen. We gebruiken vanaf november 2016 hiervoor een aangepast onderzoeks- en waarderingskader. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit kader in nog aan te passen vorm ook in de buitenlandsituatie gebruikt gaat worden, voor primair én voortgezet onderwijs. 

Onderzoek bij besturen
En andere ontwikkeling is dat de inspectie in Nederland dit schooljaar start met het vernieuwde toezicht in de vorm van een onderzoek bij het bestuur. Bij het toezicht op het Nederlands onderwijs in het buitenland wachten we de laatste ontwikkelingen af en denken we na over de vertaalslag naar de situatie in het buitenland. 
Lees meer over de laatste ontwikkelingen in het toezicht in Nederland

Landelijk genormeerde toetsen Nederlands, Engels en Wiskunde geen wettelijke eis

Afnemen van landelijk genormeerde toetsen voor Nederlands, Engels en Wiskunde in het voortgezet onderwijs is geen wettelijke eis meer. Dit geldt ook voor Nederlandse scholen in het buitenland. Lees meer over de afname van toetsen Nederlands, Engels en Wiskunde

Toezicht op veiligheidsbeleving van leerlingen

Sinds augustus 2015 zijn scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland wettelijk verplicht jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen in kaart te brengen. De inspectie vraagt aandacht voor deze wettelijke eis  tijdens schoolbezoeken en bestuursgesprekken bij scholen in Nederland, zonder nu al tot een negatief oordeel te komen als deze bevraging nog niet plaatsvindt (er zijn nog allerlei instrumenten in ontwikkeling).

Vooralsnog nemen wij deze wettelijke eis niet mee in het toezicht op het Nederlandse onderwijs in het buitenland. Voor de scholen in het buitenland is het wel goed zicht te hebben op de veiligheidsbeleving van leerlingen, zeker in landen met sociale of politieke instabiliteit en/of dreiging van fysieke onveiligheid bijvoorbeeld aardbevingen of geweld.
Lees meer over toezicht op de monitoring van sociale veiligheid in Nederland

Inspectie stopt met beoordelen tussenresultaten in basisonderwijs

De inspectie beoordeelt sinds begin 2016 niet meer de tussenresultaten in het basisonderwijs. Dat geldt ook voor het Nederlands onderwijs in het buitenland. Lees meer over de beoordeling van tussenresultaten

Toezicht na het wegvallen van de subsidie

Een vraag die regelmatig opkomt, is of de inspectie nog wel dezelfde kwaliteitseisen moet stellen als voorheen, nu de subsidie per 1 januari 2017 geheel stopt. Dit blijven we wel doen. Lees meer over het toezicht en de bezuinigingen

Subsidie beperkt beschikbaar (Damesakkoord)

Voor het Nederlands onderwijs in het buitenland komt beperkt enige (niet geoormerkte) subsidie beschikbaar; het zogenaamde Damesakkoord. In datzelfde akkoord hebben Nederland en België afgesproken dat de Inspectie van het Onderwijs tegen de zomer van 2017 in voorbereiding met de Stichting NOB een rapport uitbrengt over de gevolgen van de bezuinigingen.  Lees meer over het Damesakkoord

Planning inspectiebezoeken 2016-2017

De inspectie heeft bezoeken aan Nederlandse scholen in het buitenland gepland voor het schooljaar 2016-2017. Bekijk de planning

Contact Team Buitenland

Ouders en scholen kunnen vragen over het toezicht op Nederlands onderwijs in het buitenland telefonisch of per mail aan Team Buitenland voorleggen. Ga naar de contactgegevens

Wist u dat

- u zich kunt abonneren op de nieuwsbrieven van de inspectie, bedoeld voor het onderwijsveld in Nederland? De inspectie geeft in deze nieuwsbrieven uitleg over het toezicht in Nederland en veranderingen daarin. Zo zijn er eigen nieuwsbrieven voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs.  Aanmelden voor nieuwsbrieven of archief bekijken.

- ook het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap regelmatig nieuwsbrieven Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs uitbrengt?  
- in veel schoolgidsen nog niet de juiste gegevens van de inspectie zijn opgenomen?
Het juiste adres is:
Inspectie van het Onderwijs, Team Buitenland
Postbus 88
5000 AB Tilburg
Nederland

Colofon

Loket

(088) 559 60 60

(ma-vr 09.00 - 17.00 uur)