< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016 - februari, 7 juli 2016

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op alle Nederlandse scholen in het buitenland en afstandsinstellingen voor Nederlands onderwijs in het buitenland, die in aanmerking komen voor ondersteuning door de overheid via de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB).

Alle besturen van Nederlandse scholen in het buitenland ontvangen twee keer per jaar een nieuwsbrief van de inspectie. Wij publiceren deze nieuwsbrieven ook op onze website.

Ontwikkelingen in het toezicht in Nederland

Initiatiefwet Bisschop zorgt voor nieuw toezicht in Nederland
De inspectie maakt voortaan bij haar toezicht binnen Nederland in haar kwaliteitsoordelen onderscheid tussen wettelijke en niet-wettelijke eisen. Dit is het resultaat van de initiatiefwet Bisschop aangenomen in het najaar van 2015 door de Tweede Kamer. Wij hebben ons onderzoeks- en waarderingskader daarop aangepast. Dit voorjaar leggen we de kaders ook aan het onderwijsveld in Nederland voor.

Voor de introductie van het voorgenomen vernieuwde toezicht konden scholen tot 1 maart vrijwillig meedoen aan een pilot. In deze pilot vond een onderzoek bij het schoolbestuur plaats. Daarbij keek de inspectie onder andere hoe het bestuur zicht heeft op de financiële continuïteit en de onderwijskwaliteit van haar scholen. Op basis hiervan stellen wij samen met het bestuur een onderzoeksplan op voor het toezicht op de verschillende scholen.

Vernieuwd toezicht buitenland volgt later
Bij het toezicht op het Nederlands onderwijs in het buitenland wachten we deze ontwikkelingen af. Waar mogelijk gaan wij wel de werkwijze in de pilots toepassen bij scholen in het buitenland, zoals het 'Samen kijken' bij lesobservaties. Nieuwe werkwijzen - bijvoorbeeld gesprekken met ouders en leerlingen en een meer open en stimulerende benadering, waarbij we nadrukkelijk rekening houden met de situatie van de school - vinden in het buitenland al veel langer plaats.

Genormeerde toetsen in het voortgezet onderwijs
Met invoering van de initiatiefwet Bisschop zijn middelbare scholen in Nederland niet meer wettelijk verplicht landelijk genormeerde toetsen af te nemen voor Nederlands, Engels en Wiskunde. Dit geldt ook voor de scholen in het buitenland. Afname van de toetsen levert in het buitenland vaak wel goede informatie over het niveau van leerlingen in vergelijking met het niveau in Nederland op. Daarnaast leveren veel toetsen ook in diagnostische zin veel informatie op. Afname van deze toetsen heeft dan ook vaak wel degelijk zin.

Inspectie stopt met beoordelen tussenresultaten basisonderwijs

In de nieuwsbrief Primair onderwijs van 1 februari 2016 kondigde de inspectie aan dat wij met onmiddellijke ingang stoppen met het beoordelen van de tussenresultaten. Dat geldt ook voor het Nederlands onderwijs in het buitenland.
 In het buitenland hanteerden we – zeker bij NTC-scholen – toch al niet de landelijk genormeerde gegevens en behorende ondergrenzen als absoluut uitgangspunt. Dit komt doordat de leerlingenpopulatie vaak onvergelijkbaar is. De inspectie bekijkt nog wel of scholen zelf ambitieuze doelen voor de te bereiken leerresultaten opnemen in hun systeem van kwaliteitszorg.
 Ook gaan wij na of scholen de beoogde leerresultaten behalen. Dit kan voor leerlingen afzonderlijk, groepen leerlingen en per taaldomein. Nu al kijken we bij de beoordeling van de leerresultaten in kleinschalige situaties in het buitenland naar de leerwinst per leerling en indien mogelijk ook per groep en per taaldomein. Het niet meer beoordelen van de tussenresultaten past binnen het beleid om het eigenaarschap van de kwaliteit van het onderwijs bij de besturen en scholen zelf te leggen.

Toezicht in het kader van stopzetten subsidie

We zien dat een aantal NTC-scholen sluit of overweegt hun deuren te sluiten, of nadenkt over de wijze van voldoen aan de kwaliteitseisen in relatie tot aangesloten blijven bij de stichting NOB. Vooralsnog hanteert de inspectie de bekende vierjaarscyclus van schoolbezoeken in haar langetermijnplanning. Het heeft weinig zin scholen te bezoeken die al weten dat zij binnen anderhalf tot twee jaar dichtgaan, maar soms is dat ook nog niet zeker.

Wel of geen inspectiebezoek in overleg
We merken dat scholen er heel verschillend in staan; soms wil men juist wel inspectiebezoek, soms juist ook niet. We overleggen daarom met scholen, die twijfelen over hun voortbestaan en/of aansluiting bij de stichting NOB en die 'aan de beurt' zijn voor een inspectiebezoek, of een bezoek nog gewenst is. In dat kader bieden wij ook de mogelijkheid aan het toezicht op afstand uit te voeren. Wij hebben daarvoor een procedure ontwikkeld waarbij lesbezoeken via Skype of opnames kunnen plaatsvinden. We gaan ervan uit dat we scholen fysiek blijven bezoeken die wel doorgaan met lesgeven en die aangesloten blijven bij de Stichting NOB.

Kwaliteitsoordeel blijft gewaarborgd
De inspectie krijgt regelmatig de vraag of wij nog wel dezelfde kwaliteitseisen stellen als voorheen, nu de subsidie per 1 januari 2017 helemaal stopt. Dit blijven we wel doen omdat het kwaliteitsoordeel gewaarborgd moet blijven. Ouders hebben er tenslotte recht op te weten of de Nederlandse school in het buitenland ervoor zorgt dat hun kinderen aansluiting hebben op het onderwijs in Nederland. Ook willen wij de effecten van de bezuinigingen blijven volgen. De inspectie zal uiteraard met besturen en scholen meedenken hoe zij het beste met de gevolgen van de bezuinigingen kunnen omgaan. Tevens melden wij in de rapportages bij de beschrijving van de omstandigheden waarom scholen niet (meer) kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen.

Brochure ‘Wereldoriëntatie in de kijker'

In Nederland heeft de inspectie in januari 2016 de brochure 'Wereldoriëntatie in de kijker' uitgebracht. Geïnteresseerd? Nederlandse scholen in het buitenland kunnen de brochure ‘Wereldoriëntatie in de kijker' downloaden.

Planning inspectiebezoeken

De inspectie heeft schoolbezoeken voor het resterende deel van het schooljaar 2015-2016 gepland. De planning wordt uitgevoerd zoals met de individuele scholen is of wordt gecommuniceerd.
Ook de planning van de inspectieonderzoeken voor de tweede helft van 2016 is op hoofdlijnen gereed. Tijdens de bijscholing 2016 van de stichting NOB spreekt de inspectie, voor zover mogelijk, met de vertegenwoordigers van deze scholen. Zoals altijd is de planning onder voorbehoud van onverwachte omstandigheden. Vragen kunt u mailen naar buitenland@onderwijsinspectie.nl.

Wist u dat:

- u zich kunt abonneren op de nieuwsbrieven van de inspectie over het toezicht in Nederland en veranderingen daarin. Elke onderwijssector zoals primair, speciaal en voortgezet onderwijs heeft een eigen nieuwsbrief
- dat ook het Ministerie van OCW regelmatig nieuwsbrieven Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs uitbrengt? Abonneren kan op de website van de Rijksoverheid
- in veel schoolgidsen nog niet de juiste gegevens van de inspectie zijn opgenomen?
 
Inspectie van het Onderwijs, team Buitenland
Postbus 88
5000 AB Tilburg
Nederland
Telefoonnummer vertrouwensinspecteurs: +31 30 670 60 01
Ouders kunnen vragen stellen over toezicht op het onderwijs in het buitenland via:  +31 77 465 67 67
Besturen en scholen kunnen bellen naar: +31 30 670 60 60

Team Buitenland

Heeft u vragen aan het Team Buitenland? Mailt u dan naar buitenland@onderwijsinspectie.nl. Het team Buitenland bestaat uit teamleider/inspecteur Martin Uunk, inspecteurs Daisy Hombergen en Riekent van den Dolder en medewerkers toezicht Dianne Bruijns en Tanya Winter.

Colofon

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Vragen over of reageren op de nieuwsbrief? Mail het Loket Onderwijsinspectie.