< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017 - april, 10 april 2017

Stand van zaken vernieuwd toezicht

De voorbereidingen op de invoering van het vernieuwde toezicht per 1 augustus 2017 zijn in volle gang. Om alle instellingen hier zo goed mogelijk over te informeren, heeft de inspectie op 23 maart jongstleden een extra nieuwsbrief vernieuwd toezicht uitgebracht.
Op onze website vindt u informatie en documenten over het vernieuwde toezicht.

Nieuwe normen onderwijsresultaten bekostigde instellingen

Per 1 augustus 2017 treden de nieuwe normen voor het beoordelen van de onderwijsresultaten van bekostigde instellingen in werking. De normen gelden voor een periode van vier jaar. De ingangsdatum van de nieuwe normen valt samen met de inwerkingtreding van het onderzoekskader mbo 2017, waarin een bredere heroverweging van de beoordelingswijze van onderwijsresultaten zijn weerslag heeft gevonden. Het onderzoekskader is vastgesteld in overleg met het onderwijsveld.

Bij de vierjaarlijkse onderzoeken en de stelselonderzoeken in de eerste helft van 2017 werkt de inspectie al met het nieuwe waarderingskader, dit geldt ook voor het kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten. We passen daarom bij deze onderzoeken ook de nieuwe normen toe.

Lees meer over de beoordeling van de onderwijsresultaten van zowel bekostigde als niet-bekostigde instellingen op onze website. Op onze website vindt u tevens de presentatie van de bijeenkomst onderwijsresultaten die de inspectie in februari jongstleden organiseerde en de aangepaste notitie over dit onderwerp.

Uitkomsten themaonderzoek krimp (dalende studentenaantallen) in het mbo

De Inspectie van het Onderwijs voerde in 2016 een kwalitatief onderzoek uit naar krimp (dalende studentenaantallen) in het mbo. Uit het onderzoek komt naar voren dat de meeste besturen hierop anticiperen door op basis van studentenprognoses een combinatie van maatregelen toe te passen, op het gebied van huisvesting, personeel, opleidingsaanbod en financiële beheersing. Een andere effectieve strategie die instellingen hanteren om opleidingen te kunnen blijven aanbieden is samenwerking met andere instellingen. Lees meer over dit onderzoek op onze website.

Afspraken inspectie en gemeenten over nieuwe samenwerkingsvormen bestrijding schoolverzuim en uitval

In het E-nieuws van november 2016 informeerden we u over de uitspraak van de rechtbank Rotterdam inzake de samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeenten en de inspectie op het gebied van ongeoorloofd verzuim en schooluitval. De rechter oordeelde dat de werkwijze die aan deze samenwerking ten grondslag ligt wettelijk onvoldoende gefundeerd is. Zowel de samenwerkingsgemeenten, de inspectie als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zien een grote meerwaarde in samenwerken bij het tegengaan van ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten. Daarom zijn er afspraken gemaakt over nieuwe vormen van samenwerking binnen de huidige wetgeving. De mogelijkheid die leerplichtambtenaren van gemeenten hebben om een signaal bij de inspectie in te dienen vormt hierbij het uitgangspunt. U leest hierover meer op onze website.

Colofon

Loket

088-669 60 60
(ma-vr 09:00 - 17:00 uur)