< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016 - november, 23 november 2016

Vernieuwd toezicht

Stand van zaken vernieuwd toezicht

In september werd duidelijk dat er politiek gezien groen licht is voor de verdere invoering van het vernieuwde toezicht. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Tweede kamer heeft vragen gesteld over het vernieuwde toezicht, de minister heeft die vragen vervolgens beantwoord. Een nader overleg bleek niet nodig. Dat betekent dat de invoering van het vernieuwde toezicht voort kan gaan. De minister heeft het onderzoekskader inmiddels vastgesteld, publicatie in de Staatscourant volgt binnenkort. Daarmee zal het onderzoekskader vanaf augustus 2017 definitief van kracht zijn.

 
Eind juni 2016 heeft u in onze nieuwsbrief kunnen lezen hoe dit kader samen met het onderwijsveld tot stand is gekomen en is tevens op hoofdlijnen geschetst hoe het nieuwe kader eruit ziet. Op onze website is het volledige Onderzoekskader 2017 gepubliceerd, een kader waarin - behoudens enkele sectorspecifieke onderdelen op details - het waarderingskader en de werkwijze gelijk zijn voor de verschillende sectoren.

Implementatie van het nieuwe kader

Vanaf augustus 2017 treedt het nieuwe Onderzoekskader 2017 in werking. Dit schooljaar (2016/2017) is een overgangsjaar waarin we de overstap maken van het vigerend Toezichtkader beroepsonderwijs en volwasseneducatie (bve) 2012 naar het vernieuwde toezicht aan de hand van het Onderzoekskader mbo 2017. Onze onderzoeksactiviteiten zien er daarom dit schooljaar 2016/2017 anders uit dan gebruikelijk. Hierover leest u meer op onze site. 

 
Thema- en regiobijeenkomsten
Om alle mbo-instellingen, zowel bekostigd als niet-bekostigd, goed voor te bereiden op het nieuwe kader hebben we thema- en regiobijeenkomsten georganiseerd. Instellingen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Daarnaast voorzien we de instellingen schriftelijk van informatie over (de implementatie van) het nieuwe toezicht. Op onze website is hierover ook informatie te vinden.

Themaonderzoeken

Themaonderzoek Examinering in de reële beroepscontext - Oplossingsrichtingen voor gesignaleerde problemen en dilemma’s

Zorgvuldig examineren is belangrijk om vast te stellen of de examenkandidaat aan de diploma-eisen voldoet. Binnen het mbo wordt een groot deel van de examens logischerwijs afgenomen in de praktijkomgeving, in de zogeheten reële beroepscontext. In het rapport van het themaonderzoek 'Examinering in de reële beroepscontext - Oplossingsrichtingen voor gesignaleerde problemen en dilemma’s' geeft de inspectie meer inzicht in de dilemma's die opleidingen in de praktijk ervaren en welke oplossingen denkbaar zijn. Bekijk de brochure die bij dit rapport hoort. Hierin zijn ‘goede voorbeelden’ en oplossingen, aangedragen door de instellingen zelf, opgenomen. 

Themaonderzoek Onderwijskwaliteit en financiën bij middelbaar beroepsonderwijs in krimpgebieden

De inspectie voert dit jaar een themaonderzoek uit naar hoe mbo-instellingen anticiperen op dalende studentenaantallen. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek vormen twintig telefonische interviews die we met leden van Colleges van Bestuur van roc's en aoc's over dit thema hebben gehouden. In de gesprekken is ingegaan op hoe instellingen studentenprognoses maken, waar ze dalende studentenaantallen verwachten en hoe ze daarop anticiperen. Bij de analyse van de bevindingen hebben we onderscheid gemaakt tussen instellingen in krimpregio’s, anticipeergebieden (waar krimp wordt verwacht) en regio’s waar krimp niet of nauwelijks speelt. 

 
De inspectie presenteert de bevindingen van het onderzoek op de regiobijeenkomsten van de mbo-raad op 25 en 26 januari 2017. Er zal ook ruimte zijn om hierover met elkaar in gesprek te gaan. De reacties worden gebruikt voor een mogelijk vervolg op het onderzoek.

Jaarwerkplan 2017: wat doet de inspectie in 2017?

In het Jaarwerkplan 2017 beschrijven wij onze toezichtactiviteiten voor het komende jaar. Dit betreft zowel het instellingstoezicht als thematische toezichtactiviteiten. De inspectie monitort structureel een groot aantal ontwikkelingen in alle sectoren van het onderwijs. Wanneer zich daarbij vraagstukken voordoen, is het soms wenselijk om aanvullend thematisch onderzoek te doen.

Voor 2017 staat een aantal thematische toezichtactiviteiten gepland in het kader van drie brede thema’s waar we ons meerdere jaren op richten: toegankelijkheid, diplomering en flexibilisering en sturing met effect.
Op onze website leest u over de themaonderzoeken die in 2017 worden uitgevoerd in het middelbaar beroepsonderwijs.

Examinering in het mbo

Conferentie ‘Examinering in de beroepspraktijk: authentiek en betrouwbaar’

Op 23 september jongstleden heeft een conferentie plaatsgevonden die geheel in het teken stond van examinering in de reële beroepscontext. De inspectie presenteerde de bevindingen van het themaonderzoek Examinering in de reële beroepscontext. In diverse workshops werd gesproken over de oplossingsrichtingen bij de geconstateerde dilemma’s.

De conferentie is in samenwerking met het servicepunt examinering mbo georganiseerd. Op de website van het servicepunt examinering kunt u de inleidingen en presentaties die tijdens deze conferentie gegeven zijn teruglezen. Ook kunt u het Webinar dat het servicepunt aan dit onderwerp heeft gewijd, bekijken.

Wijziging Regeling standaarden examenkwaliteit 2012 en toezicht op keuzedelen

In verband met de herziening van de kwalificatiestructuur  is de Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012 gewijzigd. De drie standaarden voor de examenkwaliteit hebben betrekking op de gehele opleiding en vanaf 1 augustus 2016 dus ook op keuzedelen die daar onderdeel van uitmaken. Dit betekent dat de eisen aan de dekking van het exameninstrumentarium, de beoordeling, de cesuur en de besluitvorming over de diplomering ook betrekking hebben op de keuzedelen van de opleiding van de betreffende examenkandidaat. 

 
Toezicht op keuzedelen
In de studiejaren 2016/2017 en 2017/2018 wegen de keuzedelen nog niet mee in de slaag-/zakbeslissing. Tot die tijd maakt de inhoud van de examens van de keuzedelen nog geen onderdeel uit van de beoordeling van standaard 1. Deze standaard heeft betrekking op de inhoud van het exameninstrumentarium.
De keuzedelen van een opleiding dienen wel geëxamineerd te worden en de resultaten van de keuzedelen moeten worden meegenomen in de diplomering. Als dit niet het geval is, leidt dat tot een onvoldoende voor standaard 3, die betrekking heeft op de diplomering.

Algemeen nieuws

Kengetallen en signaalwaarden continuïteitstoezicht

De afgelopen jaren heeft de inspectie veel ervaring opgedaan met financieel continuïteitstoezicht en het toekennen van aangepast financieel toezicht (AFT). Daardoor heeft de inspectie goed zicht gekregen op de vraag welke indicatoren er veel en welke indicatoren er minder toe doen als het gaat om het tijdig detecteren van financiële risico’s bij besturen en instellingen.

Met de opgedane kennis heeft de inspectie nieuwe risico-indicatoren (‘kengetallen’) geformuleerd. Deze bieden volgens de huidige inzichten de hoogste voorspellende waarde. De nieuwe indicatoren gelden voor alle onderwijssectoren, al blijven er altijd een paar sectorspecifieke verbijzonderingen.
Lees meer over de nieuwe kengetallen op onze website.

Inspectie en gemeenten zoeken nieuwe samenwerkingsvormen bestrijding schoolverzuim en uitval

Om de krachten te bundelen bij het tegengaan van ongeoorloofd verzuim en voortijdig schoolverlaten, hebben verschillende gemeenten in de afgelopen jaren een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de inspectie. Op basis van deze overeenkomst voeren gemeentelijke leerplichtambtenaren voor de inspectie onderzoek uit bij scholen naar het registeren en melden van ongeoorloofd verzuim. De rechter heeft echter geoordeeld dat de werkwijze die aan deze samenwerkingsovereenkomsten ten grondslag ligt wettelijk onvoldoende gefundeerd is.


De inspectie overlegt momenteel met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de gemeenten over nieuwe vormen van samenwerking. Wanneer hier duidelijkheid over is, zullen we u via onze website informeren. Alle instellingen binnen de samenwerkingsgemeenten ontvangen dan tevens een brief.

Meer aandacht in jaarverslagen van besturen voor hun toekomstperspectief

Steeds meer onderwijsbesturen hebben in hun jaarverslag aandacht voor hun toekomst. Dat blijkt uit onderzoek dat wij verrichtten naar de aanwezigheid van zogenoemde ‘continuïteitsparagrafen’ in de jaarverslagen over 2014.

Het percentage besturen dat in hun jaarverslag cijfers opneemt over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de leerlingaantallen, de personeelsformatie en de financiële positie is gestegen van 80 procent over 2013 naar meer dan 95 procent over 2014. Uit een inhoudelijke beoordeling van toelichtingen in het jaarverslag blijkt echter dat de continuïteitsparagrafen nog lang niet altijd aan de vereiste kwaliteit voldoen.
Lees meer over het onderzoek ‘Naar een versterking van het toekomstperspectief in jaarverslagen’

Colofon

Loket

088-559 60 60
(ma-vr 09:00 - 17:00 uur)