< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016 - maart, 7 juli 2016

Vernieuwing van het toezicht: Onderzoekskader mbo 2017

De Inspectie van het Onderwijs werkt aan de vernieuwing van het toezicht vanaf het studiejaar 2017/2018. Wij hebben in de afgelopen periode het onderwijsveld op verschillende manieren betrokken bij de totstandkoming van het concept onderzoekskader mbo 2017.

Dit hebben wij gedaan met twee internetconsultaties en diverse veldraadplegingen. Daarnaast vond nogmaals een pilot plaats met de focus op de werkwijze, in het bijzonder op de opzet van het (maatwerk)onderzoek.
 De opbrengst van de internetconsultaties, veldraadplegingen, uitkomsten van de pilots en andere inbreng uit het veld en de politiek worden de komende tijd verwerkt. Dat zal resulteren in het onderzoekskader mbo 2017. Na vaststelling door de minister volgt in de loop van schooljaar 2016-2017 publicatie in de Staatscourant. Het nieuwe kader kan dan naar verwachting in augustus 2017 in werking treden.

Themaonderzoek Examinering in de reële beroepscontext

Voor het themaonderzoek ‘Examinering in de reële beroepscontext’ zoeken wij goede praktijkvoorbeelden van de afname en beoordeling van praktijkgerichte examens in de praktijk of binnen de school. Het doel van het themaonderzoek is mbo instellingen concrete handreikingen te bieden bij het omgaan met de problemen, dilemma’s en vragen die spelen bij de examinering in de reële beroepscontext. De inspectie publiceert de resultaten van dit themaonderzoek en organiseert in het najaar van 2016 een conferentie om de goede praktijkvoorbeelden met het veld te delen.

Toezicht op meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 moeten bekostigde en niet-bekostigde instellingen beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en deze gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Het gaat hierbij ook om (jong)volwassenen. Vanaf 2016 houdt de inspectie hier toezicht op. Bij calamiteiten en ernstige signalen kijken wij ook hoe instellingen de meldcode gebruiken. Bij het ontbreken van een meldcode vindt vervolgtoezicht plaats.
 

Stappenplan
Een meldcode is een stappenplan waarin de instelling beschrijft hoe een (opgeleide) eigen professional hoort om te gaan met het signaleren en melden van een vermoeden van huiselijk geweld en (kinder)mishandeling. De veiligheid van kinderen en jongvolwassenen neemt immers toe wanneer professionals in de dagelijkse omgang op tijd (privé-)problemen herkennen en daarna de juiste stappen zetten. Het plan geeft hen hiervoor houvast.

Inventariserend onderzoek generiek rekenonderwijs

In verband met de invoering van het centraal examen rekenen wil de inspectie zich een beeld vormen van de kwaliteit van het generieke rekenonderwijs in het mbo. Ook kijken we hoe instellingen sturen op de kwaliteit van het generieke rekenonderwijs en de examenresultaten van generiek rekenen.

Het inventariserende onderzoek vindt plaats bij instellingen waar de inspectie de Staat van de Instelling opmaakt. We kijken alleen naar de rekenresultaten van niveau 2, 3 en 4; de entree-opleiding blijft hierbij buiten beschouwing.
De resultaten worden niet meegenomen in het oordeel over het onderwijsproces op het niveau van de steekproefopleiding en ook niet in het oordeel over de kwaliteitsborging op instellingsniveau. De uitkomst vermelden we in De Staat van het Onderwijs 2015/2016 (op hoofdlijnen en zonder in te gaan op specifieke instellingen).
 

Verplichte deelname centraal examen Rekenen
Studenten in mbo-4 moeten vanaf het studiejaar 2015-2016 het centraal examen Rekenen afleggen. Voor studenten in de entreeopleiding, mbo-2 en mbo-3 is dit verplicht vanaf het studiejaar 2016-2017. Het resultaat telt het lopende schooljaar en de komende schooljaren nog niet mee voor het behalen van het diploma.

Inventariserend onderzoek stand van zaken Passend onderwijs

De inspectie inventariseert in de eerste helft van 2016 de stand van zaken van het beleid en de uitvoering van Passend onderwijs bij mbo-instellingen. We kijken hoe de instellingen de aanmelding en toelating, studieloopbaanbegeleiding en beroepspraktijkvorming van studenten met behoefte aan extra ondersteuning vormgeven.

We onderzoeken dit door dossieronderzoek en gesprekken met betrokkenen bij Passend onderwijs. Dit gebeurt zowel op het niveau van de instelling als op het niveau van specifieke opleidingen.
Deze inventarisatie is een vervolg op een oriënterende inventarisatie uit 2015 en maakt onderdeel uit van het onderzoek naar de Staat van de Instelling. Opvallende punten nemen we mee in De Staat van het onderwijs 2015/2016.

Daarnaast beoordeelt de inspectie tijdens de Staat van de Instelling of instellingen voldoen aan twee wettelijke vereisten uit de WEB over passend onderwijs:
1. volledig en tijdig informeren van deelnemers over het ondersteuningsaanbod voor gehandicapte deelnemers die extra ondersteuning behoeven (artikel 7.4.8)
2. indien sprake is van een gehandicapte deelnemer, het opnemen van bepalingen in de onderwijsovereenkomst over de extra ondersteuning die voortvloeit uit zijn handicap (artikel 8.1.3, derde lid, onder g)

Overzicht mbo-opleidingen van onvoldoende kwaliteit gewijzigd

Het overzicht mbo-opleidingen van onvoldoende kwaliteit op de website van de inspectie is sinds 1 maart gewijzigd. Opleidingen waarvan de minister de examen- of onderwijslicentie heeft ingetrokken vanwege onvoldoende kwaliteit van de examinering of zeer zwak onderwijs staan voortaan apart vermeld in de lijst. Deze opleidingen tellen dan ook niet meer mee bij het aantal opleidingen van onvoldoende kwaliteit.

Herziene kwalificatiestructuur per 1 augustus 2016

Op 1 augustus 2016 gaat de herziene kwalificatiestructuur (HKS) in. Vanaf die datum moeten zowel bekostigde als niet- bekostigde mbo-instellingen opleidingen aanbieden op basis van de herziene kwalificatiedossiers, aangevuld met verplichte keuzedelen.

Studenten mogen vanaf 1 augustus 2016 niet meer starten met opleidingen op basis van de beroepsgerichte kwalificatiestructuur (BKS). Studenten die al eerder met een opleiding op basis van de BKS zijn gestart, mogen deze nog wel afmaken.

NBI’s: Aanvragen diploma-erkenning voor 1 mei
Niet-bekostigde instellingen zijn verplicht voor 1 mei aanstaande bij DUO een diploma-erkenning aan te vragen voor opleidingen gebaseerd op de herziene kwalificatiedossiers. Zonder deze erkenning mogen zij de opleiding niet aanbieden.

Colofon

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Vragen over of reageren op de nieuwsbrief? Mail het Loket Onderwijsinspectie.